Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

Št. 4102-6/2015-6 Ob-3601/15, Stran 2103
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi z 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/93) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
javni razpis 
za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017
I. Namen in cilj razpisa
Namen Javnega razpisa za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma njihovim družinam v letu 2016 in 2017 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin. Z razpisom želimo zmanjšati neenakost pri dostopnosti tovrstnih storitev ter vzpostaviti medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami za zagotavljanje učinkovitejše in hitrejše pomoči.
Cilj razpisa je:
– naučiti otroke, mladostnike, mladostnice oziroma člane družin učinkovite komunikacije;
– izboljšati odnose in pozitivno navezanost v družini;
– izboljšati socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov;
– izboljšati sposobnosti obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov otrok, mladostnic, mladostnikov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav;
– zagotoviti pomoč pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini v letu 2016 in 2017.
III. Prednostna področja in ciljne skupine
1. Programi svetovanja, učenja komunikacije v družini oziroma med vrstniki z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjševanja čustvenih stisk.
2. Delavnice/skupine za otroke, mladostnice in mladostnike oziroma njihove starše z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk.
3. Ciljna skupina uporabnikov so otroci, mladostnice in mladostniki oziroma njihove družine, še zlasti otroci, mladostniki, mladostnice oziroma njihove družine z izkušnjo rejništva, spolne zlorabe, migranti.
IV. Sofinancirani programi
Sofinancirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 je program svetovanja, pomoči pri izboljšanju otrokovih socialnih veščin in kompetenc, zmožnosti reševanja raznovrstnih problemov, pomoči izboljšanja družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnih vrstniških odnosov, in sicer pri otrocih, mladostnicah in mladostnikih oziroma v okviru njihovih družin, ki se izvajajo na način individualnega svetovanja in dela v delavnicah/skupinah.
2. Program 2 je program, ki se izvaja na način dela v delavnicah za otroke, mladostnice in mladostnike, mladostnice oziroma njihove starše z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk, izboljšanju starševskih kompetenc, socialnih veščin, zmožnosti reševanja raznovrstnih problemov oziroma pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega starševstva.
– Program 2a se izvaja na način sklopov tedenskih delavnic, ki trajajo kontinuirano najmanj osem tednov.
– Program 2b se izvaja na način samostojnih delavnic.
V. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Prijavitelj:
1. ima poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
2. je registriran za opravljanje dejavnosti prijavljenega programa in je njegovo delovanje določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije (obvezna priloga);
3. predmeta javnega razpisa ne izvaja kot del javne službe;
4. prijavi program, ki spada v eno izmed vsebin iz IV. poglavja razpisa;
5. ima izdelan vsebinski in finančni načrt izvajanja vsebin v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije;
6. prijavi program na način in v obsegu iz VIII. poglavja razpisa;
7. vodi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in o obsegu dela ter jo hrani in obdeluje skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
8. ima zagotovljeno najmanj 20 odstotno sofinanciranje programa, kar dokazuje z dokazili (pogodba o sofinanciranju programa – vezana na prijavljen program, izjava o lastnih sredstvih, skupaj z dokazili o prilivu sredstev na TRR prijavitelja, donacije);
9. izvaja program, ki je namenjen ciljni skupini ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino;
10. zagotavlja brezplačno izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti za vključene uporabnike;
11. v prijavi na Program 1 zaprosi za sofinanciranje programa največ v višini 80 odstotkov skupne vrednosti programa, vendar ne manj kot 7.500,00 EUR oziroma ne več kot 34.500,00 EUR na leto;
12. v prijavi na Program 1 zaprosi za sofinanciranje stroškov dela in posrednih stroškov največ za 15 odstotkov vrednosti zaprošenih sredstev stroškov dela s strani ministrstva;
13. ima pri Programu 1 zagotovljeno supervizijo, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije, pri čemer supervizor ne sme delati v istem programu za katerega izvaja supervizijo;
14. v prijavi za Program 2a ali 2b zaprosi za sofinanciranje vsebin največ v višini 80 odstotkov skupne vrednosti programa, vendar ne več kot 8.000,00 EUR na leto;
15. dostopa do programa ne pogojuje s članstvom v društvu;
16. ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača.
VI. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
1. občine, samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, razen socialnih podjetij;
2. prijavitelji, s katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
3. prijavitelji, zoper katere je uveden postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
4. prijavitelji, katerih ustanovitelj je država;
5. prijavitelji, katerih prijavljeni program je že financiran s strani sredstev državnega proračuna;
6. prijavitelji, ki se bodo hkrati prijavili na Program 1 in Program 2.
VII. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programa
1. Izobrazba in delovne izkušnje
1.1. Program 1:
Vsi izvajalci programa morajo imeti:
– zaključeno VII. stopnjo izobrazbe, ki izobražuje za socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo in
a) po pridobljeni zahtevani izobrazbi opravljeno dodatno usposabljanje s področja predmeta razpisa v trajanju najmanj 200 ur in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostnicami in mladostniki oziroma njihovimi družinami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili delodajalca ali
b) deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladostnicami in mladostniki z vedenjskimi oziroma osebnostnimi motnjami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili.
1.2. Program 2:
Vsi izvajalci programa morajo imeti:
– zaključeno VII. stopnjo izobrazbe, ki izobražuje za socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, zdravstvene smeri, teološke smeri z ustrezno specializacijo,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladostnicami in mladostniki oziroma njihovimi družinami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili,
– za Program 2a opravljeno tudi dodatno usposabljanje za izvajanje prijavljenih vsebin programa.
2. Usposobljenost na področju socialnega varstva
Vsi izvajalci Programa 1 in vodje Programa 2 morajo izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:
a) opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva;
b) opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva;
c) opravljeno pripravništvo in strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, javne uprave in udeležbo na pripravljalnem seminarju za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva.
d) v primeru, da izvajalci ne izpolnjujejo nobenega izmed zgoraj navedenih pogojev, morajo predložiti izjavo,
1. Program 1: da se bodo udeležili pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva in opravili preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva do 1. 7. 2016.
2. Program 2: da se bodo udeležili pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva do 1. 7. 2016.
3. Prostovoljci
Prostovoljci ne morejo biti izvajalci programa, lahko pa pomagajo pri izvedbi programa.
VIII. Način določanja višine sofinanciranja programov
1. Program 1 mora vsebovati individualno svetovalno delo in delavnice/skupine za otroke, mladostnice in mladostnike oziroma njihove družine, ki so enakomerno razporejene preko celega koledarskega leta. V enem koledarskem letu mora biti izvedenih minimalno število delavnic/skupin in individualnih ur zapisanih v Tabeli 1. V okviru delavnic/skupin mora biti od 6 do 12 uporabnikov. Ena delavnica/skupina mora trajati najmanj 1,5 ure.
Prijavitelj lahko v skladu s prijavljenim obsegom programa prijavi stroške dela posameznega izvajalca v okviru četrtinske razdelitve višine sredstev na podlagi Tabele 1 v primeru redne zaposlitve oziroma delovnega razmerja.
Izvajalec lahko delo opravi preko podjemne ali avtorske pogodbe, vendar največ 522 ur letno in za največ 7.500,00 EUR letno. V primeru manjšega števila prijavljenih ur posameznega izvajalca preko podjemne ali avtorske pogodbe na leto, se sorazmerno zmanjša tudi letni znesek. Vsak izvajalec, ki delo opravlja preko podjemne ali avtorske pogodbe, mora izvesti najmanj toliko delavnic/skupin in individualnih ur, kot je v Tabeli 1 določeno za ¼ zaposlitve.
Prijavitelj lahko skupno prijavi stroške dela vseh izvajalcev v višini najmanj 7.500,00 EUR in največ 30.000,00 EUR na leto.
Tabela 1:
Zaposlitev/št. ur
¼ zaposlitve (letno 522 ur)
½ zaposlitve (letno 1044 ur)
¾ zaposlitve 
(letno 1566 ur)
Polna zaposlitev (letno 2088 ur)
Višina sredstev (stroški dela)
7.500,00 EUR
15.000,00 EUR
22.500,00 EUR
30.000,00 EUR
Minimalno obvezno št. opravljenih delavnic/skupin
25
50
75
100
Minimalno obvezno št. individualnih ur 
150
300
450
600
Preostale ure so namenjene sodelovanju na multidisciplinarnih timih, pripravam na delavnice/skupine ipd.
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo dodatno posredne stroške v višini največ 15 odstotkov stroškov dela.
2. Prijavitelj Programa 2a mora v enem koledarskem letu izvesti najmanj enega in največ štiri sklope kontinuirano izvedenih delavnic. V okviru enega sklopa delavnic mora biti od 6 do 12 kontinuirano vključenih uporabnikov. En sklop vključuje najmanj osem delavnic. Ena delavnica mora trajati najmanj 1,5 ure.
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sredstva v višini največ 2.000,00 EUR na en sklop delavnic.
Prijavitelj lahko za posredne stroške prijavi največ 15 odstotkov zaprošenih sredstev s strani ministrstva.
3. Prijavitelj Programa 2b mora v enem koledarskem letu izvesti najmanj osem in največ 32 delavnic. V okviru ene delavnice mora biti prisotnih najmanj 25 uporabnikov. Ena delavnica mora trajati najmanj 1,5 ure.
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sredstva v višini največ 250,00 EUR na prijavljeno delavnico.
Prijavitelj lahko za posredne stroške prijavi največ 15 odstotkov zaprošenih sredstev s strani ministrstva.
IX. Merila za izbor
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili. Za posamezno merilo bodo prejeli od 0 do največ 4 točke. Program, ki pri kateremkoli označenem merilu, doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od možnih 60 točk ne bodo dosegli vsaj 30 točk.
Lestvica ocenjevanja, kjer pri posameznem merilu ni navedeno drugače:
4 točke – opisana oziroma predstavljena vsebina je popolnoma skladna z merilom;
3 točke – opisana oziroma predstavljena vsebina je v večji meri skladna z merilom;
2 točki – opisana oziroma predstavljena vsebina je v srednji meri skladna z merilom;
1 točka – opisana oziroma predstavljena vsebina je v manjši meri skladna z merilom;
0 točk – opisana oziroma predstavljena vsebina ni skladna z merilom.
Merilo
Št. točk
1. Vsebinska ustreznost
Možnih največ 24 točk
1.1. Usklajenost programa z namenom in cilji razpisa
a) Navedeni cilji programa sledijo ciljem razpisa.
0–4
Program, ki bo pri tem merilu (a ali b) dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
b) Program upošteva ciljno skupino uporabnikov in ustreza potrebam ciljnih skupin.
0–4
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti programa
a) Metode dela so jasno predstavljene in zagotavljajo učinkovito izvedbo programa.
0–4
Program, ki bo pri tem merilu (a ali b) dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
b) Aktivnosti v programu so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev programa.
0–4
1.3. Uporabniki
Program je namenjen otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma njihovim družinam z izkušnjo rejništva, spolne zlorabe in migrantom.
0–4
1.4. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v družbi
V okviru prijavljenega programa so zapisane vsebine vezane na zmanjševanje neenakosti v družbi.
0–4
2. Kakovost izvedbe in zagotavljanje trajnosti programa
Možnih največ 16 točk
2.1. Izobrazba in izkušnje izvajalcev programa
Izvajalci programa so v preteklosti že uspešno izvajali programe/projekte/aktivnosti na področjih predmetnega razpisa.
0 – Najmanj eden izmed izvajalcev nima zahtevanih izkušenj.
1 – Vsi izvajalci imajo zahtevane izkušnje.
2 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj tri leta.
Program, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
3 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj šest let.
4 – Vsi izvajalci v povprečju presegajo zahtevane izkušnje za najmanj devet let.
2.2. Vrednotenje (spremljanje) programa
Program ima načrtovane kazalnike za ugotavljanje uspešnosti programa.
0–4
2.3. Sodelovanje s centri za socialno delo in centri za družino
Program se bo izvajal v sodelovanju s centrom za socialno delo in/ali centrom za družino sofinanciranim s strani ministrstva.
4 – DA
0 – NE
2.4. Zagotavljanje izvajanja trajnosti programa
V prijavi je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti programa po preteku sofinanciranja s strani ministrstva.
0–4
3. Financiranje
Možnih največ 20 točk
3.1. Financiranje programa
a) Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten.
0–4
b) Stroški za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov programa so upravičeni.
0–4
Program, ki bo pri tem merilu (a, b ali c) dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
c) Finančna konstrukcija je jasno zapisana.
0–4
3.2. Sofinanciranje programa in reference prijavitelja
a) Program je sofinanciran iz občinskih, evropskih oziroma mednarodnih sredstev (lastna sredstva in donacije se ne štejejo).
Delež sofinanciranja od skupne vrednosti prijavljenega programa: 
0 – manj kot 5 odstotkov
1 – od 5 do manj kot 10 odstotkov
2 – od 10 do manj kot 15 odstotkov
3 – od 15 do manj kot 20 odstotkov
4 – 20 ali več odstotkov
b) Prijavitelj je bil na področju predmeta razpisa v zadnjih petih letih že sofinanciran iz drugih javnih sredstev, in sicer mednarodnih, državnih oziroma občinskih sredstev.
0 – 0 sofinanciranih programov
1 – 1 sofinanciran program
2 – 2 sofinancirana programa
3 – 3 sofinancirani programi
4 – 4 ali več sofinanciranih programov
X. Vrsta stroškov
1. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa;
– so dejansko nastali in prijavitelj hrani dokazilo o plačilu;
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe proračunskih sredstev v letu 2016 oziroma 2017;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
1.1 Stroški dela
Stroški dela so plačila dela izvajalcev programa, vezani na prijavljen program iz VIII. poglavja razpisa. V primeru, da so dejanski stroški dela nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev za stroške dela v višini dejansko porabljenih stroškov dela.
1.2 Posredni stroški
Upravičeni posredni stroški so stroški, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja ter izvajanja programa, in sicer:
– telekomunikacija (telefon, internet);
– elektrika;
– ogrevanje;
– najem prostora za izvedbo programa;
– material za izvedbo skupin/delavnic;
– računovodske storite;
– pisarniški in sanitarni potrošni material;
– stroški promocije;
– supervizija;
– stroški izobraževanja;
– prigrizki in brezalkoholne pijače za uporabnike programa,
– stroški povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih;
– izredni potni stroški za izvajalce sofinancirane s strani ministrstva;
– nakup ali najem informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT).
V primeru, da so dejanski posredni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev za posredne stroške v višini dejansko porabljenih posrednih stroškov.
2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme, razen IKT;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki niso vezani na izvedbo programa;
– stroški adaptacije prostorov.
XI. Višina in način dodeljevanja sredstev
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za posamično leto 2016 oziroma 2017 znaša 335.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na PP 5791 – Programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam.
Ministrstvo bo za Program 1 iz IV. poglavja namenilo sredstva v višini 241.000,00 EUR, za Program 2 iz IV. poglavja pa 93.500,00 EUR. V primeru, da se predvidena višina sredstev v okviru posameznega programa ne razdeli v celoti, se preostanek sredstev prerazporedi na drug program.
Za leto 2016 bo višina sredstev sofinanciranja programov določena s sklepom o izboru programov iz XV. poglavja razpisa. Za leto 2017 bo zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za navedeno leto na podlagi dodeljenih sredstev v letu 2016, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v letu 2017. V primeru, da se bodo v letu 2017 (glede na dodeljena sredstva v letu 2016) sredstva zmanjšala, bo ministrica izdala poseben sklep.
Ne glede na prvi stavek prejšnjega odstavka bo v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2016 ministrstvo izdalo sklep, s katerim bo določilo obseg sredstev za vse na tem razpisu izbrane programe.
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z merili za izbor iz IX. poglavja razpisa. Programi, ki ne bodo dosegli vsaj 30 točk, bodo zavrnjeni.
1. Program 1
a) Med prijavljenimi programi na Program 1, ki bodo dosegli vsaj 30 točk, bodo izbrani najprej programi na način, da se zagotovi vsaj en program na vsakem izmed navedenih geografsko zaokroženih območjih:
– Območje 1: Pomurska in Podravska statistična regija;
– Območje 2: Koroška, Savinjska in Zasavska statistična regija;
– Območje 3: Jugovzhodna Slovenija in Spodnjeposavska statistična regija;
– Območje 4: Osrednjeslovenska in Gorenjska statistična regija;
– Območje 5: Notranjsko-kraška, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.
Podatki, katere občine obsega posamezna statistična regija (NUTS 2), so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.
Za lokacijo izvajanja programa se šteje lokacija izvajanja, ki jo prijavitelj navede v prijavi. Če bo prijavitelj program izvajal na več geografsko zaokroženih področjih, se šteje tista lokacija, kjer bo izvajal največji delež programa oziroma jo v prijavnem obrazcu navede na začetku.
Izbran bo prijavljeni program na posameznem geografsko zaokroženem območju, ki bo dosegel največ točk med prijavljenimi programi s tega območja. Če na posameznem geografsko zaokroženem območju nobeden izmed prijavljenih programov ne bo dosegel vsaj 30 točk, se bodo sredstva razdelila med preostale prijavljene programe v skladu s točko 1. b) tega poglavja.
b) Med preostalimi prijavljenimi programi na Program 1, ki bodo dosegli vsaj 30 točk, bodo izbrani programi glede na najvišje število doseženih točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo več prijav med prijavljenimi programi na Program 2 doseglo enako skupno število točk, bo ministrstvo sofinanciralo programe po vrstnem redu časa oddaje prijave.
2. Program 2
Med prijavljenimi programi na Program 2, ki bodo dosegli vsaj 30 točk, bodo izbrani programi glede na najvišje število doseženih točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo več prijav med prijavljenimi programi na Program 2 doseglo enako skupno število točk, bo ministrstvo sofinanciralo programe po vrstnem redu časa oddaje prijave.
Slika 1
XII. Predložitev prijav
1. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017«.
2. Rok za oddajo prijav je 6. 1. 2016.
3. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure roka iz prejšnje točke v glavno pisarno ministrstva ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
4. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz XII/2. točke razpisa. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene na način iz XII. poglavja razpisa z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.
5. Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir in poslane v zaprti kuverti.
6. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov prijavitelja.
7. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), se zavržejo.
8. Nepravočasno prispele ali nepravilno označene prijave se zavržejo.
XIII. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu »Prijava na razpis Program 1« ali »Prijava na razpis Program 2« v papirni obliki, ki ne sme biti izpolnjen na roko.
Razpisna dokumentacija, ki vključuje razpisni obrazec, vzorec pogodbe in predpisane priloge, je prijaviteljem na voljo na spletni strani ministrstva, in sicer na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila.
2. Popolna prijava vsebuje naslednje dokumente:
a) v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec,
b) v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan vzorec pogodbe,
c) v celoti izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in potrdila,
d) vsa zahtevana dokazila.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev prijav je 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
3. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno do 30. 12. 2015 do 14. ure, na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si.
XIV. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih prijav bo potekalo 11. 1. 2016 in ne bo javno.
XV. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.
Na podlagi predloga komisije o izboru oziroma neizboru prijavljenih programov odloči ministrica s sklepom. Prijavitelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločalo ministrstvo. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav.
Sklep o izboru je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju vsebin. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost