Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Ob-3319/15, Stran 1956
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine v lasti Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. 
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana. Mat. številka: 5033284, ID št. za DDV: SI85360040.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
– vrstna počitniška hiša parc. št. 751, k.o. Poreč, na naslovu Rožmarin 30, Červar – Porat, v izmeri 51,52 m2 in stavbno zemljišče, v izmeri 93 m2,
– nepremičnina v naravi predstavlja vrstno počitniško hišo, locirano na stavbnem zemljišču št. 751, k.o. Poreč, na naslovu Rožmarin 30, Červar – Porat, in sicer stanovanjski objekt, v izmeri 51,52 m2 in stavbno zemljišče, v izmeri 93 m2,
– nepremičnina je vpisana v zemljiškoknjižni oddelek Poreč, Republike Hrvaške, občinsko sodišče Poreč, št. vložka 3078, z lastniškim deležem 1/1, v lasti Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska 167, Ljubljana.
Objekt je bil zgrajen leta 1976, pozidan – klasična gradnja, opeka, beton, na zadnjem delu je delno nadkrita terasa, pred vhodom je vrt.
Objekt obsega: hodnik, kuhinja z dnevno sobo, predsoba, 2 sobi, kopalnica z WC-jem, terasa.
Vzdrževanje objekta: objekt je dobro vzdrževan, leta 2003 je bila delno zamenjana kritina, obnovljeni žlebovi in fasada. Leta 2007 je bila v celoti obnovljena kopalnica in zamenjana vsa instalacija, tudi v kuhinji, leta 2010 je bila v celoti obnovljena terasa, izkop, utrditev terena, nova betonska plošča in nova keramika. Notranja oprema je bila delno zamenjana 2003, v sobah 2010, dodelava zunanjega kamina.
2.2. Izhodiščna cena za nepremičnino s parc. št. 751, k.o. Poreč znaša 93.400,00 EUR.
2.3. V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet z nepremičnino. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi po podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., št. 02922-0011569767, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene cene dolžan plačati še strošek davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudnik sodeluje v postopku na lastne stroške.
5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Červar – Porat), in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana, tajništvo, 2. nadstropje. Kot pravočasne se bodo štele vse ponudbe, ki bodo prišle na naveden naslov pred iztekom roka.
5.3. Ponudbe z vsemi prilogami je treba posredovati prodajalcu na v prejšnjem odstavku naveden naslov do 3. 12. 2015 do 10.30. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo prodajalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina:
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 9.340,00 EUR, ki znaša 10 % izhodiščne cene nepremičnine, na transakcijski račun Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., št. 02922-0011569767, z navedbo »plačilo varščin – javno zbiranje ponudb Červar –Porat).
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
7.1. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem podjetju Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana: kontaktna oseba Tomaž Mostar, na tel. 041/560-900.
7.2. Ogled nepremičnine bo dne 23. 11. 2015, med 10. in 12. uro.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Prispele ponudbe bo z vidika ustreznosti razpisnim pogojem pregledala komisija prodajalca za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje direktor. Odpiranje ponudb ne bo javno.
8.2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Prodajalec si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da kolikor je to potrebno, s ponudniki, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe, izvede dodatna pogajanja. V primeru odločitve, da se pogajanja izvedejo, bodo pogajanja potekala dne 10. 12. 2015 ob 9. uri, na sedežu prodajalca Dunajska 167, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, velika sejna soba, ponudniki pa bodo o morebitnih pogajanjih obveščeni po elektronski poti in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo predložili.
8.3. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni po opravljenem izboru.
8.4. Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri oziroma najkasneje v dodatnem, podaljšanem roku, skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec pozove k sklenitvi pogodbi naslednjega najugodnejšega ponudnika.
8.5. Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno.
8.6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Pristojna komisija lahko s soglasjem direktorja Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. V tem primeru se vsem ponudnikom vrne vplačana varščina najkasneje v roku 15 dni od dneva prekinitve postopka.
8.7. Ugovor zoper potek postopka javnega zbiranja ponudb lahko ponudnik poda najkasneje do zaključka javnega zbiranja ponudb. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v glasilu Uradnega lista Republike Slovenije, na spletni strani Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. ter na nepremičninskem portalu Nepremičnine.net.
Javno podjetje 
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

AAA Zlata odličnost