Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 007-798/2015/1 Ob-3343/15, Stran 1955
Ministrstvo za finance na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon) objavlja
javni poziv 
za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog 
Predmet in namen javnega poziva
Vse imetnike neizplačanih starih deviznih vlog s terjatvami do Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica Sarajevo) in Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavne filijale Zagreb (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica Zagreb) pozivamo k vložitvi zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog.
V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona se odločanje o zahtevah za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog pri Glavni podružnici Sarajevo odloži do pridobitve podatkov iz četrtega odstavka 9. člena Zakona. Datum pridobitve omenjenih podatkov bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Sklada Republike Slovenije za nasledstvo.
Upravičenci
V skladu z Zakonom so upravičenci fizične osebe, ki imajo terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge. Upravičenci so tudi civilne pravne osebe, ki so bile po predpisih o deviznem poslovanju SFRJ imetniki neizplačane stare devizne vloge. V primeru, da je fizična oseba pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge na podlagi veljavnega pravnega posla, je upravičena uveljavljati zahtevo za verifikacijo le, če je njena pridobitev terjatve evidentirana pri Glavni podružnici Sarajevo oziroma Glavni podružnici Zagreb do 1. 12. 2015.
Način in rok vlaganja ter vsebina zahteve za verifikacijo
Zahteva se vloži osebno ali po pošti pri Skladu Republike Slovenije za nasledstvo, javnem skladu, Glinška 3, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Sklad). Zahtevo lahko upravičenci vložijo sami, Sklad pa bo na voljo za pomoč in pojasnila.
Zahtevo za verifikacijo se vloži od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017. Zaradi hitrejšega reševanja vlog priporočamo, da se zahteva vloži na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o vsebini in obliki zahteve za verifikacijo neizplačane stare devizne vloga (Uradni list RS, št. 81), objavljen pa je tudi na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si. Obrazec se izpolni v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si.
Zahteva za verifikacijo mora vsebovati:
– podatke o upravičencu, in sicer osebno ime, datum kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča upravičenca oziroma naziv in sedež ter davčno ali drugo identifikacijsko številko upravičenca;
– osebno ime in naslov stalnega prebivališča morebitnega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca upravičenca;
– podatke o neizplačani stari devizni vlogi;
– v primeru pridobitve terjatve z dedovanjem, navedbo pravnega prednika in podlage za dedovanje;
– naslov za vročanje, če ni enak naslovu stalnega prebivališča upravičenca;
– podpis upravičenca (v primeru vlaganja po pošti mora biti podpis upravičenca na zahtevi overjen).
Zahtevi je treba priložiti:
– listine o neizplačani stari devizni vlogi (izvirnik ali kopija devizne hranilne knjižice ali pogodbe o depozitu ali druge listine, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve);
– kopija osebnega dokumenta upravičenca;
– pooblastilo ali drug posamičen akt, ki daje podlago za zastopanje, če upravičenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu (če upravičenca zastopa pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora biti pooblastilo overjeno);
– pravni akt, ki je podlaga za pravno nasledstvo;
– dokazilo o imetniku in številki transakcijskega oziroma osebnega računa, na katerega bodo nakazana sredstva iz neizplačane stare devizne vloge;
– pisna izjava upravičenca s prevzemom materialne in kazenske odgovornosti, da neizplačana stara devizna vloga ni bila prenesena na drugo osebo.
Za odločanje v postopku verifikacije je pristojen Sklad. V postopku verifikacije se bo ugotavljalo upravičence, obstoj in višino posamezne neizplačane stare devizne vloge ter obračunalo obresti v skladu z določbami Zakona. Če bo Sklad ugotovil, da je zahteva za verifikacijo utemeljena, bo pripravil informativni izračun, ki ga bo vročil upravičencu na stalni naslov ali na naslov za vročanje. Če upravičenec izračunu ne bo ugovarjal, bo Sklad izplačal pripadajoči znesek 30. dan po pravnomočnosti izračuna.
Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vlaganjem zahtev za verifikacijo lahko upravičenci dobijo pri Skladu na naslovu MF.Info-SRSN@mf-rs.si ali po tel. +386/1/369-69-69 ter na spletni strani Sklada na naslovu: www.srsn.si Na spletni strani Sklada bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja glede postopkov verifikacije.
Ministrstvo za finance 

AAA Zlata odličnost