Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 100-189/2015 Ob-3302/15, Stran 1953
Svet Vrtca Ledina na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu s svojim sklepom, sprejetim na seji dne 22. 10. 2015, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je april 2016.
Kandidati/ke naj pisno prijavo z dokazili pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Ledina, Čufarjeva ul. 14, 1000 Ljubljana, s pripisom "Prijava na razpis za ravnatelja", in sicer v roku 8 dni od dneva objave tega oglasa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidati/ke morajo k pisni prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda.
Kandidati/ke naj priložijo tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni/e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ledina 

AAA Zlata odličnost