Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 330-1/2015 Ob-3336/15, Stran 1943
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15 z dne 9. 10. 2015) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 21/15) objavlja
razpis 
o sofinanciranju ukrepov »de minimis« ter delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2015 
I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov »de minimis« ter delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2015. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
Ukrepi de minimis (Uredba Komisjie (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013):
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
10.000 EUR
Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
2.000
Ostali ukrepi občine:
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
8.000 EUR
Sredstva v proračunu so omejena.
II. Upravičenci: upravičenci do pomoči so določeni pri vsakem posameznem ukrepu.
III. Ukrepi de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
III/1 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
(7) Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 4.000,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.
III/2 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 500,00 EUR.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
Merila za izbor na javni razpis:
Merilo
Število točk
A) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2011–2014 za dopolnilno 
dejavnost skupaj prejel: 
– nad 5.000 do 10.000 EUR 
– nad 1.000 do 5.000 EUR 
– do 1.000 EUR 
– vlagatelj še ni prejel sredstev
10 
20
B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost: 
– že registrirano 
– se bo registrirala v roku enega leta od izplačila sredstev 
se bo registrirala v letu 2015
 
10 
15
IV. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja
(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delovanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Celje;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Celje;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva in da imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Celje.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % prijavljenega programa. Najvišja dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno.
Merila za izbor prijav na javni razpis
Merilo
Število točk
A) Sedež izvajalca: 
– sedež v drugi občini 
– v Mestni občini Celje
 
20
B) Število članov društva z območja Mestne občine Celje: 
– do 10 
– do 25 
– do 45 
– nad 45
 
 
 
10 
15 
20
C) Društvo organizira dogodke, ki so: 
a. Tradicionalni 
b. Pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje
 
 
 
10
V. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja komisija imenovana s strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si), rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
VII. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
V primeru, da bo število vlog večje od količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so prejeli višje število točk. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima v ukrepu »de minimis« prednost tisti vlagatelj, ki bo prejel višje število točk po vrstnem redu meril od A do C (najprej se upošteva merilo A – če je še vedno enako število točk, B in tako dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto število točk, se šteje vrstni red vlog glede na datum in uro prispetja.
V primeru da imata dva ali več vlagateljev v ukrepu »Podpora delovanju društev« enako število točk, bodo imeli prednost vlagatelji, ki bodo prejeli višje število točk po vrstnem redu meril od A – C (najprej se upošteva merilo A – če je še vedno enako število točk, B in tako dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto število točk, se šteje vrstni red vlog glede na datum in uro prispetja.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo zahtevano glede na posamezen ukrep.
V primeru, da se za posamezen ukrep sredstva ne porabijo, se premestijo na drug ukrep po vrstnem redu kot so navedeni v tabeli na začetku tega razpisa.
Roki za oddajo zahtevkov
Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, najkasneje do 30. 11. 2015.
Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2015.
VIII. Rok za oddajo prijav ter način oddaje
Vloge se sprejemajo v glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo »de minimis« 2015 – Ne odpiraj«, oziroma »Razpis kmetijstvo »Društvo« 2015 – Ne odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora vsebovati:
a) vse zahtevane priloge,
b) izpolnjeni obrazci za posamezen ukrep.
Rok za prijavo je 16. 11. 2015 ne glede na način prispetja.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost