Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Ob-3329/15, Stran 1942
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis 
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori:
1. Bazoviška ulica 21, Koper, prostor v izmeri 95,1 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 222 in 223, obe k.o. Koper (ID znak 2605-1474-1), se oddaja za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 417 € za mesec oktober 2015.
2. Beblerjeva ulica 8, Markovec, prostor v izmeri 33,89 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe na parceli št. 239/47, k.o. Semedela, (ID znak 2606-5323-19), se oddaja za frizersko, trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 175,00 € za mesec oktober 2015.
3. Čevljarska ulica 30, Koper, prostor v izmeri 23,73 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 689 in 697, obe k.o. Koper (ID znak 2605-797-13), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 240,00 € za mesec oktober 2015.
4. Gortanov trg 4, Koper, prostor v izmeri 21,32 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe stoječe na parcelah št. 961/2 in 961/3, k.o. Koper, (ID znak 2605-1236), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 200,00 € za mesec oktober 2015.
5. Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, št. stavbe 2605-585, se oddaja več pisarniških prostorov in sicer v:
II. nadstropju pisarne z oznakami:
– 205, v izmeri 26,30 m2 in v
III. nadstropju pisarne z oznakami:
– 302, v izmeri 24,55 m2,
– 303, v izmeri 31,10 m2.
Posamezne pisarne oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec oktober 2015.
6. Spodnje Škofije 178, Škofije – prostori nekdanje bencinske črpalke, v izmeri 48,80 m2 poslovne površine, samostojni objekt na parceli št. 1894, k.o. Škofije in delu parc. št. 1656/6, te k.o., oddajamo za dejavnost društva oziroma drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 150,00 € za mesec oktober 2015.
Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oziroma izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na podlagi in upoštevaje, Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper. Na podlagi navedenega elaborata je bil s strani Občinskega sveta Mestne občine Koper na seji z dne 19. 12. 2013, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, kateri je začel veljati z dne 1. 1. 2014.
Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati 30 % znižanja najemnine po citiranem sklepu.
Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.
Mestna občina Koper oddaja predmetne poslovne prostore na način, da najemnik zagotovi lastna finančna sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od Mestne občine Koper zahtevati povračila nastalih mu stroškov v okviru investicijskih vlaganj.
Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oziroma vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oziroma ureditve prostorov.
Oprema v poslovnem prostoru pod zap. št. 2. in 4. ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora bo moral po potrebi z lastnikom opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.
Pisarniški prostori navedeni pod zaporedno št. 5 tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.
Na podlagi petega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih najemnin, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora, za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako »3528-17/2015« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 16. 11. 2015.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 19. 11. 2015, ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si
Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/66-46-286 ali 05/66-46-375.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost