Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 671-459/2015-1 Ob-3311/15, Stran 1938
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02– ZGO-1 in 15/03- ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
2. javni razpis 
za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015 
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13).
Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL.
Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika – ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin in se podrobneje opredeli z letnim programom športa.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2015.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis v obliki brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
Dodelitev uporabe prostora, Obrazec 3
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora je 45 minut.
Na podlagi števila točk, ki so jih programi vlagateljev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem področju Letnega programa športa, in vlog vlagateljev za uporabo športnih objektov, se na posameznih javnih športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katerega se posameznim vlagateljem – izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen v urah (45 minutnih enotah).
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge:
– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji:
– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur,
– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 640 ur.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo); zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991;
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL;
– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri;
– imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi osebami;
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa športa v MOL.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih prednostnih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh štirih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez.
Starostna kategorija cicibanke in cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez.
Na razpis za dodelitev uporabe prostora programom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Na področju programov kakovostnega športa članov posameznih prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega športa članov posameznih prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice.
Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in vrhunskega športa članov je izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na področju programov kakovostnega športa in programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje za dodelitev uporabe prostora, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo izvajalci pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
6. Okviren obseg uporabe javnih športnih objetkov za izvedbo razpisanih programov
Okviren obseg uporabe javnih športnih objektov v lasti MOL, ki je namenjen izvedbi razpisanih programov za leto 2015, po posameznih razpisnih področjih znaša:
Šifrant
Naziv
Okvirni razpisan prostor v 45 minutnih vadbenih enotah
1.
Program športa otrok in mladine
4900
2.
Šport odraslih
4460 
Dodelitev uporabe javnih športnih objektov programom Letnega programa športa v MOL obsega okvirne kvote ur na naslednjih javnih športnih objektih za posamezne športne panoge:
Odbojka:
ŠL Park Tivoli/dvorana – igre z žogo / košarka, rokomet
640 ur
Ritmična gimnastika:
ŠL Gimnastični center Ljubljana ritmična gimnastika 1
2100 ur
ŠL Gimnastični center Ljubljana/ritmična gimnastika 2
2100 ur
Športna gimnastika:
ŠL Gimnastični center Ljubljana/športna gimnastika/velika dvorana
2100 ur
ŠL Gimnastični center Ljubljana/športna gimnastika/mala dvorana
2100 ur
Rokomet:
ŠL Dvorana Krim/cela dvorana/rokomet
320 ur
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 11. 2015 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo zavržena.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, ki vsebuje tudi oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015«.
8. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 11. 11. 2015 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal sklepe o uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.
MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi sklepa sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOL ter uporabiti znak MOL, skladno s celostno grafično podobo (CGP), ki je objavljena na spletni strani MOL – Oddelek za šport.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti