Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 330-11/2015-1 Ob-3300/15, Stran 1933
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15, 43/15 in 73/15) in 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15), Občina Komen objavlja
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2015 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v 30.000 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov, ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose (št. zapisnika 011-3/2015-12 z dne 22. 10. 2015), bo občina v letu 2015 sofinancirala naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
– Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 10.000 EUR. 
– Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov v višini 5.000 EUR. 
B. Ukrepi »de minimis«
– Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov v višini 5.000 EUR.
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov v višini 5.000 EUR.
– Nove investicije za delo v gozdu v višini 5.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena, se lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug ukrep.
III. Splošna določila
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
– pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih storitev, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje obresti, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven občine,
– upravičenec, ki je za isto investicijo že prejel denarno pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravilnikom,
– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
– najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse ukrepe skupaj je 5.000 EUR letno,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči v skupnem znesku do 5.000 EUR. Kolikor je vlagatelj v preteklih letih že prejel najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči (5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo), do denarne pomoči za isto investicijo ni upravičen več,
– prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji,
– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11), veljajo omejitve poslovanja v skladu z navedenim členom,
– upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe in zakonitosti pridobitve proračunskih sredstev, mora prejemnik pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva ali
– katerekoli druge kršitve.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve, prejemnik pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Kolikor posamezni prejemnik pomoči ne odda zahtevka v skladu z 9. členom pravilnika, prejemnik pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, navedenih pri posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za programsko obdobje 2015–2020.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):
– Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter,
– podjetja v težavah.
– Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
– Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč priložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delovno financira iz sredstev EU.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013):
– Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture; 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: 
a) če je znesek pomoči, določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
– Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države niti ne subjekti, ki redno ne izplačujejo plač ali socialnih prispevkov.
– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – uradno prečiščeno besedilo popravek) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
– Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
– Prejemnik pomoči mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih 2 poslovnih letih in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena tega pravilnika.
– občina bo pisno obvestila prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2015.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije oziroma naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do petka, 11. 12. 2015 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma naložbe, izvedene v letu 2015.
V. Ukrepi
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter
– A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme,
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški ureditve trajnega nasada,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…),
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju Občine Komen, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod točko A.1.1.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij ter ureditev izpustov:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – ureditev trajnega nasada:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija).
K prijavi je potrebno priložiti – naložba v nakup rastlinjaka, montaža ter oprema v rastilnjaku:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno.
K prijavi je potrebno priložiti – nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba).
K prijavi je potrebno priložiti – nakup in postavitev opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt postavitve zaščite s finančno konstrukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija).
Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod točko A.1.1.:
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Pogoj za pridobitev sredstev – nakup nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme ter nova oprema hlevov in gospodarskih poslopij:
Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži:
– nosilec kmetijskega gospodarstva.
A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, pašnike,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …),
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju Občine Komen, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin ter člani kmetijskega gospodarstva.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod točko A.1.2.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe (v primeru zakupa ali najema zemljišča),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– predračun za opremo,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija:
– fotokopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, kolikor je potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, opreme za ureditev napajališč za živino ter opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za to pristojna institucija.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost je 2 ha, največja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2 do 1,8 GVŽ/ha,
– nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba po GERK-ih),
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži:
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
– član kmetijskega gospodarstva oziroma
– pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Cilj je ustvariti pogoje za uvajanje novih tehnologij pri predelavi kmetijskih proizvodov.
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije, ipd.);
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitve v predelavi mleka, mesa, medu in čebeljih izdelkov, ipd.
Upravičeni stroški:
– stroški, povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– za predelavo grozdja: kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju Občine Komen,
– za predelavo medu in čebeljih izdelkov: registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, s stalnim bivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo (z najmanj 10 čebeljih družin),
– za ostale: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi) ali fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izda Upravna enota),
– ustrezna dokazila o nakupu opreme (priložiti je potrebno račun ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec predloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EU, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Cilj ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– predelava kmetijskih proizvodov (mleka, mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov, ipd.),
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in naprav,
– promocija.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen ter bo naložba izvedena na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod točko B.2.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi) ali fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izda Upravna enota),
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec predloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – izgradnja ali obnova objekta:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
– predložitev plana za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
B.3. Nove investicije za delo v gozdu
Namen ukrepa je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti ali zakupu gozdne površine.
Predmet pomoči:
– pomoči bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, cepilci in zaščitna oprema za delo v gozdu itd.).
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine Komen in imajo v lasti ali zakupu gozdne površine na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni list, najemna pogodba),
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec predloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
– dokazilo o poseku lesa (odločba ZGS o odobritvi poseka izbranih dreves in dokazilo o poseku lesa),
– mnenje o upravičenosti, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS ali Zavod za gozdove Slovenije),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo, mora upravičenec uporabljati še vsaj 5 let po zaključeni investiciji,
– fotokopijo potrdila o udeležbi izobraževanja (eden od tečajev varnega dela z motorno žago) ali izjavo, da se bodo izobraževanja udeležili v naslednjih dveh letih od prejema finančnih sredstev,
– za vsako nabavo gozdarske opreme, je potrebno vezati nabavo osebne varovalne opreme (protivrezne hlače, čelada z glušniki in mrežico, zaščitne rokavice).
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 14 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok začne teči z naslednjim dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice, pa priimek in ime ter naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo odpirala in bodo neodprte vrnjene vlagateljem. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev.
Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma naložbe. Komisija bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. O dodelitvi sredstev bo odločal direktor občinske uprave.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve v skladu s Pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizacijo investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija lahko na predlog občinske uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje dodeljene zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so bila sredstva namenjena oziroma lahko z investicijo prične, vendar so upravičeni stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost (nakup ali investicija) mora biti zaključena najkasneje do petka, 11. 12. 2015. Do 11. 12. 2015 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po sklepu o dodelitvi sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna višina plačila in plačnik). Kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, tel. 05/73-10-459, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost