Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Ob-3301/15, Stran 1929
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Regijske garancijske sheme Posavja z dne 7. 10. 2015, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13 s spremembami), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter bankami NLB d.d., Banko Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja
javni razpis 
za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje 
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje (v nadaljevanju: RGS Posavje) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami NLB d.d., Banko Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d. Izvajalec sheme je Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju regije Posavje.
Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Posavje, in sicer v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.
II. Pogoji za dodeljevanje garancij
1. Splošni pogoji
Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po shemi »de minimis« s št. priglasitve: M001-5940117-2014.
Za kredite bo lahko RGS Posavje dodeljevala garancije v višini do 50 % glavnice kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancija ne sme presegati 75.000,00 EUR. Najvišji znesek vseh izdanih odprtih garancij na posameznega upravičenca je 120.000,00 EUR.
Krediti z garancijo RGS Posavje se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 30. 10. 2015 do 15. 10. 2018. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije RGS Posavje se izdajo najkasneje do 15. 7. 2018.
Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe oziroma do 15. 10. 2018. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije, najkasneje do 15. 7. 2019.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,
– samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register,
– zadruge,
ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah.
Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju: Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja do kreditov z garancijami niso upravičena vlagatelji, ki:
– imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali do RRA Posavje,
– so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije,
– so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči,
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi RS, ki jim je potekel rok plačila;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, 
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, 
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, 
– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju, 
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8 – ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude sklada po drugih javnih razpisih,
– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
1.2 Nameni dodeljevanja sredstev – splošna določila
Krediti z garancijami se dodeljujejo za sledeče namene:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
b) za obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z začetkom in zaključkom projekta. Projekt se mora izvajati na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin regije Posavje.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost in imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter odvisno od narave del po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Posavje preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Investicija mora ostati v statistični regiji najmanj tri leta po zaključku, razen pri obratnih sredstvih.
RRA Posavje bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s prijavljenimi projekti, na podlagi javno dostopnih informacij ter z ogledi na kraju samem.
Spremljanje bo obsegalo: kontrolo namenske porabe sredstev, finančnega poslovanja upravičenca in učinkov projektov.
Ob zaključku projekta je upravičenec dolžan predložiti na RRA Posavje končno poročilo o doseženih rezultatih. Vzorec končnega poročila je sestavni del razpisne dokumentacije.
1.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– plače novo zaposlenih v podjetju,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva morajo biti v povezavi s projektom in ne smejo presegati 20 % višine odobrenega kredita oziroma maksimalno 30.000 EUR.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem – upravičencem; prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja ali fizične osebe.
1.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah sofinanciranih po pravilu »de minimis« sodijo:
– nakup prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– davek na dodano vrednost ter drugi davki in dajatve,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja v zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje:
– Maksimalna višina bančnega kredita: 150.000,00 EUR,
– Minimalna višina bančnega kredita: 8.000,00 EUR,
– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo,
– Rok črpanja: tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe; v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Posavje,
– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Delavska hranilnica d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 %,
– NLB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,5 %,
– Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,60 %,
– Višina garancije: od 50 % glavnice kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancija ne sme presegati 75.000,00 EUR,
– Odplačilna doba kredita: do 8 let, vendar največ do 15. 7. 2025, za odplačevanje glavnice kredita je možen moratorij do 12 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, katerih višina je navedena v Navodilu za izdelavo vloge,
– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,
– Zavarovanje garancije: RGS Posavje za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma; v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit ...).
Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
2.2 Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o
1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel bo št. In naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
III. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne s cilji javnega razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA in jih posredovala v obravnavo kreditno-garancijskemu odboru na osnovi naslednjih meril:
A) Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost podjetja.
B) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije,
– bonitetna ocena.
C) Velikost prijavitelja
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del Navodil za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu de minimis je 75; pogoj za dodelitev garancij za kredite je poleg pozitivnega sklepa kreditno-garancijskega odbora, doseženih najmanj 40 točk.
IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
Besedilo javnega razpisa, navodilo za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije RGS Posavje,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroštva,
– OBR št. 2: Izjava vlagatelja,
– OBR št. 3: Izjava o prejeti višini državnih pomoči,
– OBR št. 4: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 5: Vzorec končnega poročila,
– OBR št. 6: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 7: Besedilo garancije.
– OBR št. 8: Pristopna izjava v RGS Posavje
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško in na spletni strani: www.rra-posavje.si.
V. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije: garancije po shemi RGS Posavje se odobravajo najkasneje do 15. 7. 2018.
VI. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 30. 10. 2015 do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 6. 2018.
VII. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditno- garancijski odbor RGS Posavje najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v mesecu bodo praviloma obravnavane in rešene do 5. v naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavja in ne bo javno.
V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se kot nepopolne zavržejo. Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.
Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Posavje. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev garancije.
VIII. Pošiljanje vlog
Vlogo za odobritev garancije pošljite priporočeno na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, s pripisom: »Vloga – RGS Posavje«.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od 5. 5. 2018.
Na ovojnici mora obvezno biti naveden pošiljatelj oziroma vlagatelj z naslovom.
IX. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži v pregled RRA Posavju. RRA Posavje zahtevek s prilogami v roku 3 dni pregleda in potrdi ter ga posreduje izbrani banki v plačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
X. Pravno sredstvo: zoper sklep RRA Posavje pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor. Merila za izbor upravičencev ne morejo biti predmet pritožbe.
XI. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, tel.07/488-10-40 ali na e-naslovu: agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje, www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti