Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 093-4/2015/34 Ob-3339/15, Stran 1918
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o postopku, merilih, in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Operativnega program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 13. 11. 2014, Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15), Odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15) ter odločitve o podpori št. 11-4/1/MJU/0 z dne 29. 10. 2015, Ministrstvo za javno upravo objavlja
javni razpis 
za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor projektov1 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.
1 Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo izraza v 2(9) členu Uredbe EU 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO2 na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope:
2 NVO = nevladna organizacija
– Sklop 1: Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
– Sklop 2: Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
– Sklop 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.
V okviru predmetnega javnega razpisa je:
– horizontalna mreža NVO na nacionalni ravni opredeljena kot: nevladna organizacija, ki združuje več NVO z različnih področij delovanja in jim zagotavlja podporo na področjih informiranja, povezovanja, partnerskega sodelovanja, zagovorništva, čezvsebinskih tem ter strokovne podpore pri reševanju splošnih vprašanj, ki zadevajo nevladni sektor kot so pravni in sistemski pogoji za delovanje in razvoj NVO;
– regionalno stičišče NVO opredeljeno kot: nevladna organizacija, ki združuje več NVO z različnih področij delovanja in deluje na regionalni ravni (statistična regija, klasifikacija NUTS 3) s ciljem povezovanja, partnerskega sodelovanja, zagovorništva na lokalni/regionalni ravni ter zagotavljanja strokovne podpore za delovanje in razvoj NVO;
– vsebinska mreža NVO na nacionalni ravni opredeljena kot: nevladna organizacija, ki združuje NVO z istih vsebinskih področij delovanja ter deluje na nacionalni ravni, in sicer s ciljem povezovanja, partnerskega sodelovanja, zagovorništva na področju sektorskih politik in zagotavljanja strokovne podpore NVO, ki delujejo na istem vsebinskem področju.
V okviru tega razpisa je projekt opredeljen kot ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki prispevajo k rezultatom in vnaprej določenim ter jasno opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih meril. Projekt ima opredeljeno trajanje, ki je določeno z datumom začetka in konca projekta.
3. Namen in cilji javnega razpisa
3.1 Namen javnega razpisa
Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.
V okviru te prednostne naložbe se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji
3.2 Specifični cilji javnega razpisa
Prijavitelji morajo v izvedbenem načrtu projekta (Obrazec 4.5 razpisne dokumentacije) predvideti aktivnosti za doseganje vseh navedenih pričakovanih rezultatov v okviru navedenih specifičnih ciljev javnega razpisa. Iz opisa aktivnosti morajo biti razvidne načrtovane vrednosti vseh kazalnikov učinka.
Doseganje kazalnikov se bo preverjalo periodično, in sicer, doseganje kazalnikov učinka na eno leto, doseganje kazalnikov rezultata na dve leti. Ministrstvo bo opravilo tudi zunanjo evalvacijo izvajanja projektov.
3.2.1. Specifični cilji za Sklop 1 – Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijski razvoj NVO, usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev NVO mrež/stičišč in NVO s potencialom3 in s tem prispevati k večji trajnosti NVO ter k njihovi večji usposobljenosti za oblikovanje, izvajanje in spremljanje javnih politik.
2. Izboljšati pravno in sistemsko okolje za razvoj NVO4, transparentnih procesov odločanja ter večjega vpliva NVO na oblikovanje politik, s krepitvijo zagovorniškega položaja in zagovorniških aktivnosti NVO.
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje z javnimi institucijami, gospodarstvom in drugimi akterji za razvoj novih rešitev za naslavljanje posameznih družbenih izzivov/potreb in prenos dobrih praks na vsebinske mreže, regionalna stičišča in NVO s potencialom
4. Okrepiti vlogo horizontalne mreže NVO v okolju. 
5. Okrepiti usposobljenost horizontalne mreže za organizacijski razvoj na področjih, kjer je krepitev smiselna oziroma potrebna in s tem prispevati k njeni trajnosti in stabilnosti ter usposobljenosti za zagotavljanje storitev NVO s potencialom in NVO mrežam/stičiščem.
3 V nadaljevanju NVO s potencialom pomeni, da NVO izraža interes za zadovoljevanje določene potrebe v lokalni skupnosti in interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj.
4 npr. na področjih kot so: predpisi za finančno poslovanje, davčne politike glede NVO, transparentno dodeljevanje sredstev NVO s strani pristojnih resorjev, odnos: prostovoljstvo - zaposlovanje, davčne olajšave za korporativne in individualne donatorje NVO, vključevanje NVO v postopke sprejemanja zakonov itd.
3.2.2. Specifični cilji za Sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev.
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik.
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin, ipd.).
4. Okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO (v odnosu do občin, kjer so sedeži upravnih enot, do regionalnih razvojnih agencij, ipd.).
5. Okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.
3.2.3. Specifični cilji za Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO na posameznem vsebinskem področju in s tem prispevati k večji strokovni usposobljenosti za izvajanje javnih politik
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju sektorskih politik, k bolj usklajenim politikam in k boljšemu sodelovanju med resornimi ministrstvi in NVO
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za razvoj novih rešitev pri naslavljanju posameznih družbenih izzivov (npr. na področju izobraževanja/usposabljanja, zaposlovanja, varstva okolja/narave/zdravja, urejanja prostora, kulture in prostovoljstva ipd.)
4. Okrepiti vlogo vsebinske mreže NVO
5. Okrepiti usposobljenost NVO koordinatorke vsebinske mreže za organizacijski razvoj in s tem prispevati k trajnosti in stabilnosti njenega delovanja ter usposobljenosti za zagotavljanje storitev NVO
4. Pogoji upravičenosti
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali/in v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije projektni partnerji).
Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev katerega koli prijavitelja ali projektnega partnerja lahko Ministrstvo za javno upravo zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobilo iz uradnih evidenc.
Če pogoji upravičenosti niso izpolnjeni, komisija za javni razpis projekt izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
4.1 Ustreznost ter sposobnost prijaviteljev
4.1.1. Upravičeni prijavitelji za Sklop 1 so:
– pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki združujejo nevladne organizacije z različnih vsebinskih področij delovanja, delujejo na nacionalni ravni in s ciljem zagotavljanja podpore za NVO na področju informiranja, partnerskega sodelovanja, usposabljanja, promocije, zagotavljanja različnih vrst tehnične, strokovne pomoči in izvajajo aktivnosti z namenom reševanja širših vprašanj NVO sektorja (npr. pravni okvir, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju, zagovorništvo);
– nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014 najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12); v nadaljnjem besedilu: ZOPOKD) niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.2. Neupravičeni prijavitelji za Sklop 1 so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi;
– nevladne organizacije, katerih člani so posamezniki in ne nevladne organizacije;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje statistične regije, nekaj lokalnih skupnosti tj. npr. regionalne ali lokalne zveze;
– nevladne organizacije, ki združujejo nevladne organizacije z istega vsebinskega področja tj. npr. vsebinske mreže NVO.
4.1.3. Upravičeni prijavitelji za Sklop 2 so:
– pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije s sedežem v eni izmed 12 statističnih regij v skladu s klasifikacijo NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), ki delujejo z namenom razvoja filantropije, povezovanja in partnerskega sodelovanja, zagovorništva oziroma zagotavljanja strokovne podpore za razvoj nevladnih organizacij na območju statistične regije oziroma na območju najmanj dveh občin;
– nevladne organizacije, ki bodo projekt izvajale v statistični regiji, v kateri so registrirane;
– nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014 najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
– pravne osebe, ki v skladu z ZOPOKD niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1: nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.4. Dodaten pogoj za prijavitelje za Sklop 2 – Podravska, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska
Poleg pogojev navedenih v poglavju 4.1.3 morajo upravičeni prijavitelji za Sklop 2, ki imajo sedež v statistični regiji, ki obsega 5 ali več upravnih enot, za izvedbo projekta pridobiti najmanj enega do največ tri partnerje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: (1) so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih, (2) so registrirani v različnih upravnih enotah – v regiji, kjer ima sedež prijavitelj, vendar ne v isti upravni enoti kot prijavitelj.
4.1.5. Neupravičeni prijavitelji za Sklop 2 so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi.
4.1.6. Upravičeni prijavitelji za Sklop 3 so:
– pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na nacionalni ravni ter na vsebinskem področju, za katerega podajajo vlogo na javni razpis, in sicer: (1) podpora prostovoljstvu, (2) okolje, (3) prostor, in (4) kultura (dokazilo: priložena fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega ustreznega splošnega dokumenta iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko področje delovanja prijavitelja;
– nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014 najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
– pravne osebe, ki v skladu z ZOPOKD niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1: nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.7. Dodaten pogoj za prijavitelje za Sklop 3 – področje (1) podpora prostovoljstvu
Poleg pogojev navedenih v poglavju 4.1.6 morajo upravičeni prijavitelji za področje (1) podpora prostovoljstvu izpolnjevati dodaten pogoj statusa prostovoljske organizacije.
Za Sklop 3, področje (1) podpora prostovoljstvu so upravičene nevladne organizacije, ki so bile najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij.
4.1.8. Neupravičeni prijavitelji za Sklop 3 so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje lokalne skupnosti, nekaj lokalnih skupnosti ali statistično regijo tj. npr. regijske zveze društev.
4.1.9. Pogoji za partnerje – Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3
Partnerji morajo, ne glede na sklop javnega razpisa, izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;
– pravne osebe, ki v skladu z ZOPOKD niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1: nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.10. Dodatna pogoja za partnerje za Sklop 2 – Podravska, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska
– so registrirani v različnih upravnih enotah – v regiji, kjer ima sedež prijavitelj;
– so registrirani v drugi upravni enoti kot prijavitelj.
4.2 Skladnost s ciljem prednostne naložbe in cilji javnega razpisa
– rezultati projekta morajo prispevati h krepitvi in razvoju nevladnega sektorja in k doseganju cilja prednostne naložbe;
– prijavitelji morajo predvideti izvedbo aktivnosti za doseganje vseh pričakovanih rezultatov opredeljenih v razpisni dokumentaciji (poglavje 2: Specifični cilji, pričakovani rezultati, kazalniki učinka (output) in kazalniki rezultata (outcome) ter opis sredstev za preverjanje/verifikacijo kazalnikov).
4.3 Ustreznost ciljnih skupin
– predlog projekta mora naslavljati ustrezne ciljne skupine tj. NVO v vseh fazah razvoja.
4.4 Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora
– predlog projekta mora biti izvedljiv v obdobju upravičenosti (od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma datuma začetka projekta), ki ne more biti pred dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do datuma zaključka projekta, ki ne sme biti pred 30. 4. 2019 oziroma najkasneje do 30. 9. 2019 za vse sklope.
5. Dodatni pogoji in odgovornosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Kolikor bo prijavitelj izbran za sofinanciranje, bo moral pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo, Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter Navodila upravičencem Javnega razpisa za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 za poročanje in dokazovanje stroškov.
Izbrani prijavitelji bodo pri izvajanju projekta morali med drugim upoštevati tudi naslednje pogoje, vezane na izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada:
– zagotavljati obveščanje in komuniciranje javnosti o projektu skladno s členoma 115 in 116 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter navodili posredniškega organa;
– zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za preverjanje upravljanja in revizijske postopke skladno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in z nacionalno zakonodajo, in sicer do 31. 12. 2023;
– posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013;
– zagotoviti spremljanje in vrednotenje projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki;
– zagotoviti, da se med celotnim izvajanjem projekta upošteva in spodbuja trajnostni razvoj, nediskriminacijo, enake možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, ter enakost moških in žensk;
– posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom zagotavljati dostop do dokumentacije o projektu skladno s pravili skupnosti (14. člen Uredbe 1303/2013/EU) in z nacionalno zakonodajo;
– v primeru ugotovitve o nenamenski porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi od datuma nakazila do datuma vračila.
6. Merila za izbor
Ministrstvo za javno upravo bo projekte za sofinanciranje izbralo po postopku, kot ga določa Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Skladno z merili se bodo ocenjevale pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji na predpisanih obrazcih.
V primeru, da prijavitelj ali kateri izmed projektnih partnerjev ne bo izpolnjeval pogojev za kandidiranje, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo uvrščena v ocenjevanje.
6.1 Merila ocenjevanja 
Merilo
Opis
Maksimalno št. točk
Relevantnost pri opredelitvi strateških 
in specifičnih ciljev 
Analiza stanja in opredelitev ključnih izzivov upošteva potrebe NVO. Dolgoročni cilji so načrtovani na podlagi SWOT analize. Iz strategije razvoja mreže je razviden nadaljnji razvoj mreže NVO, vključno z notranjim razvojem mreže. Identificirani so koraki in aktivnosti za doseganje posameznega strateškega cilja. Načrt evalvacije strategije je ustrezen.
20
Ustreznost operacije, vključevanje celovitih in inovativnih storitev in procesov, zagotavljanje komplementarnosti storitev med izvajalci
Projekt je relevanten glede na specifičen cilj prednostne naložbe: Okrepljena zmogljivost NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev ter cilje predmetnega javnega razpisa. Analiza in pomembnost problema, ki ga projekt rešuje je ustrezna. 
Ciljne skupine, njihove potrebe oziroma obseg/pokritost potreb so identificirane. Metodologija za reševanje njihovih potreb je ustrezna. Opredeljeni so odgovornost in načela za medsebojno sodelovanje akterjev in partnerskih organizacij pri izvedbi projekta.
Razvidna je nadgradnja dosedanjih praks na področju partnerskega sodelovanja, zagovorništva in izvajanja storitev NVO. 
Predvidene aktivnosti so skladne s pričakovanimi rezultati. Metodologija za izvedbo aktivnosti je ustrezna. 
Razvidna je komplementarnost storitev med prijavitelji. 
Načrt za krepitev usposobljenosti organizacije, zaposlenih/prostovoljcev je skladen z aktivnostmi in strateškimi izhodišči.
Finančna konstrukcija je podrobno opredeljena, predlagani stroški so ustrezni. 
50
Izvedljivost in finančna vzdržnost projekta
Predlagane aktivnosti so skladne s terminskim in stroškovnim načrtom. Predvidena so tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje.
15
Trajnost predvidenih rezultatov
Način za doseganje trajnosti rezultatov projekta po zaključku projekta je opredeljen – nadaljevanje delovanja in financiranja mreže/stičišča.
5
Trajnostni razvoj, s poudarkom na enakih možnostih in okoljski dimenziji
Projekt ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj z vidika nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, ter enakosti moških in žensk. Projekt izkazuje tudi pozitiven vpliv na okolje.
5
Usposobljenost upravičencev za izvedbo projekta
Izkušnje prijavitelja pri izvajanju projektov sofinanciranih iz EU sredstev, sredstev bilateralne pomoči in drugih mednarodnih virov. 
5
Skupaj:
100
Merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.
Skupaj lahko prijavitelj doseže sto (100) točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj sedemdeset (70) točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za javni razpis:
Vir razpisanih sredstev (v EUR)
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
Leto 2019
Skupaj
EU
SI
EU
SI
EU
SI
EU
SI
EU
SI
vzhod
603.340,00
150.835,00
698.400,00
174.600,00
659.600,00
164.900,00
467.387,90
116.846,98
2.428.727,90
607.181,98
zahod
640.660,00
160.165,00
741.600,00
185.400,00
700.400,00
175.100,00
496.298,50
124.074,62
2.578.958,50
644.739,62
skupaj
1.244.000,00
311.000,00
1.440.000,00
360.000,00
1.360.000,00
340.000,00
963.686,40
240.921,60
5.007.686,40
1.251.921,60
Skupaj
1.555.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.204.608,00
6.259.608,00
Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predstavljajo 80,00 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe (proračuna Republike Slovenije – Ministrstva za javno upravo) pa 20,00 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Namen javnega razpisa je zagotovitev podpornega okolja za NVO sektor na nacionalni ravni. Vzpostavljene bodo podporne strukture (horizontalna mreža NVO, regionalna stičišča NVO in vsebinske mreže NVO), ki bodo delovale na celotnem območju Republike Slovenije, se med seboj povezovale in izvajale skupne akcije ne glede na kohezijski regiji. Projekti bodo financirani proporcionalno, skladno z opredeljenim ključem v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020 – število nevladnih organizacij v letu 2012 (51,5 % KRZS in 48,5 % KRVS).
V skladu z 98(2) členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta bo uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje. Pri tem financiranje upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup IKT opreme), ne sme preseči 9 % upravičenih stroškov projekta.
Okvirna vrednost financiranja po posameznih sklopih javnega razpisa:
Sklop
EUR
Sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni
1.059.608,00 
Sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO
4.140.000,00 
Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni
1.060.000,00 
Skupaj
6.259.608,00
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za projekte nima zagotovljenih sredstev v proračunu.
Ministrstvo za javno upravo bo sredstva, dodeljena izbranim prijaviteljem za leto 2015 in 2016, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2016, sredstva dodeljena za leto 2017 v letu 2017, sredstva dodeljena za leto 2018 v letu 2018 in sredstva dodeljena za leto 2019 v letu 2019, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike in višine sofinanciranja projekta.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da kolikor za posamezen sklop ne bo predloženih ustreznih prijav (glede na zastavljena merila ocenjevanja), lahko finančna sredstva preusmeri na drug sklop javnega razpisa.
8. Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
8.1 Sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni
Najnižja in najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov za SKLOP 1 skupaj za leta 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 je:
 
Sklop 1
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta v EUR
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta v EUR
Horizontalna mreža
800.000,00 
1.059.608,00 
V skupno višino finančnih sredstev za horizontalno mrežo so vključena tudi finančna sredstva za financiranje čezvsebinskih tem v višini 125.000,00 EUR.
8.2 Sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO
Najnižja in najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov za Sklop 2 skupaj za leta 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 je:
Sklop 2 / Regija
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega 
projekta v EUR
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta v EUR
Savinjska
340.000,00
440.000,00
Podravska
310.000,00
410.000,00
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska
280.000,00
380.000,00
Gorenjska
250.000,00
350.000,00
Goriška, Koroška, Obalno-kraška, Pomurska, Zasavska
220.000,00
320.000,00
Posavska, Primorsko-notranjska
190.000,00
290.000,00
Višina finančnih sredstev je bila dodeljena v skladu s številom upravnih enot v regiji, oziroma s številom mestnih središč (občin) z vzpostavljeno administrativno strukturo, ki omogoča izgraditev in izvajanje sistematičnega in trajnega zagovorništva NVO.
8.3 Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni
Najnižja in najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov za Sklop 3 skupaj za leta 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 je:
Sklop 3
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta v EUR
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta v EUR
Vsebinska mreža
230.000,00
265.00,00
9. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019 in morajo biti porabljena v teh letih oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali in bodo plačani, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, oziroma datuma začetka projekta, ki ne more biti pred dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do datuma zaključka projekta, ki ne sme biti pred 30. 4. 2019 oziroma najkasneje do 30. 9. 2019 za vse sklope.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo oziroma zahtevkov za predplačilo in obdobja upravičenosti izdatkov so opredeljeni v vzorcu pogodbe (Priloga G razpisne dokumentacije).
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12. 2019, vendar v skladu s plačilnimi roki kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
10. Predplačilo za izvedbo projekta: skladno s 13.c členom in v povezavi z drugim odstavkom 27. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15), bo Ministrstvo za javno upravo upravičencem izplačalo predplačila v višini 90 % vrednosti predvidenih posameznih zahtevkov za izplačilo. Posamezno predplačilo ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti. Podrobnejši način izplačevanja predplačila in povračilo le-tega je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Stroški
Podrobna razčlenitev upravičenih in neupravičenih stroškov ter dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo objavilo Navodila upravičencem za poročanje in dokazovanje stroškov v okviru Javnega razpisa za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 (v nadaljnjem besedilu: Navodila upravičencem za poročanje in dokazovanje stroškov).
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so:
– stroški zaposlenih na projektu;
– potni stroški sodelujočih na projektu (zaposleni, prostovoljci in funkcionarji);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– nakup IKT opreme;
– posredni stroški v pavšalnem znesku;
– DDV.
12. Prihodki projekta: prijavitelj mora spremljati in posredniškemu organu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo za javno upravo za višino ustvarjenih prihodkov znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka za izplačilo.
13. Postopek in način izbire projektov in ocenjevanje
Postopek ocenjevanja vlog bo, na podlagi Poslovnika o delu komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila komisija, ki jo imenuje predstojnik Ministrstva za javno upravo. Komisija bo, na podlagi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje – za vsak sklop posebej. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo, na predlog komisije, s sklepom odločil predstojnik Ministrstva za javno upravo.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij tj. da bodo na podlagi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj sedemdeset (70) točk. Prednost bodo imeli projekti z doseženim višjim številom točk.
13.1 Ocenjevanje predlogov projektov
V okviru Sklopa 1 bo sofinanciran največ en projekt.
V okviru Sklopa 2 bo za eno geografsko območje (statistična regija klasifikacija NUTS 3) sofinanciran največ en projekt.
V okviru Sklopa 3 bo na posameznem vsebinskem področju sofinanciran največ en projekt.
13.2 Dodatno določilo za ocenjevanje vseh sklopov
V primeru, da več prijaviteljev v okviru posameznega sklopa doseže enako število točk in bi bilo z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje preseženo število predvidenih sofinanciranih projektov, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Komisija ima pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih aktivnostih ter načrtovanih stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja navedenem v obrazcu Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, lahko komisija aktivnosti oziroma načrtovane stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter projekt ustrezno oceni glede na postavljena merila.
Komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti niso upravičene do sofinanciranja in od prijavitelja zahteva prilagoditev izvedbenega načrta ter finančnega načrta projekta.
Komisija ima pravico do znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V takem primeru bo poziv za prilagoditev finančnega načrta prijavitelju posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja navedenem v obrazcu Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da prilagoditev finančnega načrta ne bo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, se šteje, da prijavitelj odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
V primeru, da bo prijavitelj v vlogi prijavil prihodke projekta, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter izbranemu prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi komisije, se šteje, da odstopa od vloge.
Posredniški organ lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu prijavitelju.
14. Rok in način prijave na razpis
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, glavna pisarna, Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 12. 2015 do 15. ure.
Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno predložiti v treh tiskanih izvodih: (1) izvirnik in dveh kopijah, ki so označeni z besedo »Original«, »Kopija 1« in »Kopija 2«. Prijavitelj mora Obrazec št. 1, Obrazec št. 3, Obrazec št. 4, Prilogo A oziroma Prilogo B ter Prilogo C (podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih, strateške usmeritve razvoja mreže NVO, izvedbeni in finančni načrt, dinamika posameznih zahtevkov za izplačila) predložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (npr. CD, DVD ali USB). Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena: »Ne odpiraj! Vloga za javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019«, Sklop 1, 2 ali 3. Uporabite lahko obrazec za označbo vloge iz razpisne dokumentacije (Priloga I).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, ne glede na sklop, predloži eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter zaprte vrnjene prijavitelju.
15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 3. 12. 2015 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog, lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en dan pred predvidenim datumom odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
16. Popolnost vlog: vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane dokumente.
16.1 Popolnost vlog za Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelj in partnerjih;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja mreže NVO;
– Obrazec št. 4: Izvedbeni načrt projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja pri izvajanju projektov, ki so se financirali iz EU sredstev, sredstev bilateralne pomoči in drugih mednarodnih virov v obdobju od 1. 1. 2010–31. 12. 2014;
– Priloga A: Finančni načrt projekta – v primeru, če prijavitelj projekt izvaja sam,
– Priloga B: Finančni načrt projekta – v primeru, če projekt prijavitelj izvaja s partnerji,
– Priloga C: Dinamika posameznih zahtevkov za izplačila;
– Priloga D: Fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga E: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014;
– Priloga F: CD, DVD ali USB;
– Priloga H: Konzorcijska pogodba – v primeru, če prijavitelj projekt izvaja s partnerji.
17. Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog bo komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo v roku, ki ga bo v pozivu določila komisija.
Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan po navadni in elektronski pošti. Od prijaviteljev se pričakuje, da bodo v tem času dostopni za dvig pošte. Če prijavitelj v roku, ki ga določa komisija, vloge ne bo dopolnil, bo komisija takšno vlogo zavrgla.
V skladu z 10. členom Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) v vlogi ni mogoče dopolniti ali spreminjati: (1) višine zaprošenih sredstev, (2) dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, (3) elementov vloge, ki bi lahko vplivale na razvrstitev vlog.
Prijavitelji bodo v okviru predmetnega javnega razpisa lahko dopolnjevali naslednje obrazce in priloge: Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih, Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Prilogo D: Fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega dokumenta, Prilogo E: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, Prilogo F: CD, DVD ali USB, Prilogo H: Konzorcijska pogodba (v primeru izvajanja projekta s partnerji).
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev ali prilog, ki v prejšnjem odstavku niso navedeni, komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge ovrednotila z upoštevanjem predloženih obrazcev in prilog.
V primeru, da bi bili ti prijavitelji izbrani za sofinanciranje, bo Ministrstvo za javno upravo zadeve pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahtevalo dopolnitev manjkajočih podatkov.
18. Zavrnitev in zavržba vlog
18.1 Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku predpisanem v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– ki bodo nepravilno označene glede na določila razpisne dokumentacije (ovojnica ni pravilno označena);
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
18.2 Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev upravičenosti, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– prijaviteljev, če kateri izmed partnerjev ne bo izpolnjeval pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– prijaviteljev, ki bodo v konzorcijskem partnerstvu predvideli več kot tri partnerje oziroma bodo za izvedbo projekta predvidene več kot štiri nevladne organizacije;
– prijaviteljev, ki ne bodo predvideli izvedbo aktivnosti za doseganje vseh pričakovanih rezultatov opredeljenih v razpisni dokumentaciji v poglavju 2: Specifični cilji, pričakovani rezultati, kazalniki učinka (output) in kazalniki rezultata (outcome) ter opis sredstev za preverjanje/verifikacijo kazalnikov);
– prijaviteljev za sklop 3, področje (1), podpora prostovoljstvu, če na dan oddaje vloge na javni razpis ne bodo vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij;
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija za dodelitev sredstev;
– ki bodo, glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med relativno bolje ocenjene vloge.
19. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si in na portalu www.eu-skladi.si.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
20. Pravno varstvo: zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo upravni spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od prejema sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
21. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Vse morebitne potrebne dodatne vsebinske informacije (vprašanja) v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: gp.mju@gov.si, in sicer najkasneje do 24. 11. 2015. Prijaviteljem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu, odgovori ne bodo posredovani. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
V zvezi s prijavami na javni razpis bo organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj ter program delavnice bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost