Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 302-6/2015 Ob-3338/15, Stran 1913
Na podlagi 45. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2015
I. Namen javnega razpisa
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere,
– Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 v višini 300.000,00 EUR (proračunska postavka 140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva). Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 100.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1),
– 75.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2),
– 50.000 EUR za sofinanciranje obrestne mere (ukrep 3),
– 25.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 8.000,00 EUR (ukrep 4), 
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 9.000,00 EUR (ukrep 5), 
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 8.000,00 EUR (ukrep 6), 
– 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 7).
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 5, 4, 6, 1, 2, 3 in 7.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
– majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),
– srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR) v primeru prijave na ukrep sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij in ukrep sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
– veliko podjetje, ki ni mikro, majhno ali srednje veliko podjetje po zgornji opredelitvi v primeru prijave na ukrep sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015, za ukrepe 1, 2, 3 in 7.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015, za ukrepe 4, 5 in 6.
Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV), razen za ukrepe 1, 2, 3, 4 in 7 do največ 50 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.
Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje.
1. Ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja.
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v razvoj ter razširitev dejavnosti ter podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje,
I – Gostinstvo, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost: S – Druge dejavnosti – kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 20.000,00 EUR za posameznega upravičenca.
2. Ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v območju občine;
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, I – Gostinstvo, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost: S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka. Naložba se mora ohraniti v občini najmanj 5 let po zaključku investicije.
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 35.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
3. Ukrep: Sofinanciranje obrestne mere
Namen pomoči je sofinanciranje subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite podjetij iz točke IV. tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški so:
– stroški subvencioniranja obrestne mere za kredite, ki so bili odobreni s strani finančnih institucij – bank in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upravičene opravljati vse oziroma posamezne vzajemno priznane finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES, in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno;
– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti, vendar so lahko odobreni tudi pred razpisom. Zapadlost kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno poravnati preostanek glavnice in preostale obresti.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. točke tega pravilnika:
– ki imajo po kreditu poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz kredita;
– da ima v predmetu oziroma namenu financiranja upravičenega kredita opredeljeno lokacijo financiranja v območju Mestne občine Celje;
– da je predmet oziroma namen investiranje v razvoj in razširitev dejavnosti na območju občine;
– ne opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): dejavnosti K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninam, Q – Zdravstvo in socialno varstvo.
Upravičeni krediti
Krediti, ki bodo predmet subvencioniranja obrestne mere, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– odobreni morajo biti s strani finančnih institucij – bank in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo) dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upravičene opravljati vse oziroma posamezne vzajemno priznane finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES, in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno,
– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti, vendar so lahko odobreni tudi pred 31. 10. 2013. Zapadlost kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno poravnati preostanek glavnice in preostale obresti,
– kolikor je predmetu oziroma namenu financiranja z upravičenim kreditom možno opredeliti lokacijo, se mora ta nahajati v upravičenem območju, predmet oziroma namen pa se ne sme nanašati na izvajanje dejavnosti, ki niso dovoljene v poglavju upravičenci,
– kreditojemalec ima po kreditu poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz kredita.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekomercialnimi krediti oziroma krediti, ki so jih prejeli pod ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali lokalnih institucijah in imajo značaj državne pomoči.
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z največ tremi krediti.
Neupravičeni krediti
Krediti, ki ne morejo biti predmet subvencioniranja obrestne mere so:
– krediti, ki imajo značaj državne pomoči,
– krediti, ki so porabljeni za financiranje nakupa delnic ali poslovnih deležev,
– gospodarskih družb s strani članov organov vodenja ali nadzora teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb,
– lombardni krediti na osnovi zastave vrednostnih papirjev, vezanih depozitov, deviznih certifikatov in podobnih finančnih instrumentov,
– krediti, ki so bili porabljeni kot posojila drugim podjetjem,
– premostitveni krediti, namenjeni zagotavljanju likvidnostnih potreb brez predčasne razvezave sredstev v depozitnih razmerjih ali drugih finančnih instrumentih,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup lastnega poslovnega deleža oziroma lastnih delnic gospodarske družbe,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup nepremičnin in gradbena dela pri stavbah, ki so na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC_SI), uvrščene pod šifro 11 – Stanovanjske stavbe,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup zemljišč z namenom stanovanjske gradnje,
– krediti, ki so bili porabljeni za nabavo vozil za prevoz tovora,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup osebnih vozil, plovil in orožja,
– krediti, ki so bili porabljeni kot posojila fizičnim osebam ali so bili namenjeni za financiranje osebne rabe fizičnih oseb.
Na razpis podjetja ne morejo prijaviti drugih oblik financiranja poslovanja kot so npr. leasing, odkup terjatev, factoring.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 3.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
4. Ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61/06 in nasl.) in traja od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev, vendar največ za obdobje od 1. 11. 2014 dalje do 31. 10. 2015. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma največ 5 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru dvoma o višini najemnine, si komisija pridržuje pravico preverjanje tržne najemnine skladno Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov, garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v lasti Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/10).
Upravičeni stroški so strošek najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. točke tega razpisa, ki že imajo najete poslovne prostore v Mestni občini Celje.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ do zneska 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
5. Ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 12-mesečnih plačanih obveznih prispevkov.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve leti. V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 12 mesecev po obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
6. Ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških parkih) in spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimalnih mesečnih plač,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju oziroma v tehnološkem parku.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in imajo sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma tehnološkem parku.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov za izdelavo prototipa in stroške redno zaposlenih ter do 50 % za najem poslovnih prostorov, vendar največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca.
7. Ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije poslovanja
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije je povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala.
Upravičeni stroški so:
– stroški najetja, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini;
– stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način prispetja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka, 13. 11. 2015, do 12.30.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. Vsak ukrep zahteva samostojno vlogo na predpisanih obrazcih v samostojni zaprti pisemski ovojnici.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.
VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VIII. Reševanje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev po elektronski pošti. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za prispele z datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Natančni postopek določitve višine sofinanciranja ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje 2 ali več vlog se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.
IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Celje, www.celje.si, rubrika »Javna naročila, razpisi, Zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«. Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino Celje, tel. 03/42-65-748 ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina.celje@celje.si, z navedbo »Razpis gospodarstvo«.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost