Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

VL 59968/2015 Os-2821/15, Stran 1589
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po odv. Potočan Bojana odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Branka Snoj, Linhartova 13, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 290,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Branka Snoj, Linhartova 13, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2015