Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

Ob-2910/15, Stran 1587
Javni razpis
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb za leti 2015 in 2016.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Sofinanciranje bo oddano na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Programa porabe sredstev Proračunskega sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/sklad_podnebni_program_15_16.pdf). Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v evrih.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju podnebnih sprememb, za leti 2015 in 2016. Projekti morajo predlagati rešitve za enega ali več vsebinskih področij:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično družbo;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov ter spodbujanje ukrepanja;
3. informiranje glede novega mednarodnega podnebnega sporazuma, ki se vzpostavlja v okviru Konvencije ZN o podnebnih spremembah in medvladnega procesa o univerzalni »agendi po letu 2015« z globalnimi cilji trajnostnega razvoja;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje na podnebne spremembe.
Prioritetno bo podpora dana projektom s poudarkom na usklajenem, optimalno učinkovitem in dolgoročno zastavljenem izvajanju dejavnosti na področju informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila za izbor
4.1. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse tri spodaj navedene pogoje:
– Nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja ali področju narave. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in ima na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave.
– Nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014 najmanj 10.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida za leto 2014, Priloga F).
– Pravne osebe, ki v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12) v nadaljevanju: ZOPOKD) niso pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo).
Upravičeni pogoji za partnerje
Partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12) v nadaljevanju: ZOPOKD) niso pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, kot so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2).
4.2. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le:
– pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji,
– in ki hkrati predlagajo rešitve za enega ali več vsebinskih področij, opredeljenih v premetu razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
Maksimalno št. točk
A. Dispozicija projekta – utemeljitev in načrt aktivnosti
45
B. Inventivnost projekta in trajnost projektnih rezultatov
15
C. Ustreznost predloga komunikacijske podpore projekta
15
D. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
10
E. Usposobljenost za izvedbo: Reference prijavitelja
15
Skupaj
100
Skupaj lahko prijavitelj doseže 100 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji (tč. 10.2).
5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem razpisu je skupaj 200.000 EUR (za leti 2015 in 2016).
6. Trajanje projekta
Projekt nevladnih organizacij za leti 2015 in 2016 mora biti realiziran do 31. oktobra 2016.
Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi drugo zaključno letno poročilo (za leto 2016) s prilogami.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. septembra do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki bo javno, bo v četrtek, 24. septembra 2015 ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 47, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija, rok in način prijave na razpis
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.mop.gov.si v rubriki Javne objave. (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/)
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: razpisNVO.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloge – priloga 1
– izpolnjen obrazec za leti 2015 in 2016 za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju podnebnih sprememb – priloga 2
– reference posameznih NVO s prioritetnih področij, določenih s predmetom razpisa – priloga 3
– izpolnjen vzorec pogodbe – priloga 4
– pisno dokazilo o obstoju konzorcija oziroma povezave NVO, v primeru, da prijavljeni projekt izvaja več kot ena NVO – priloga 5
– izjava o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev – priloga 6.
Vse zgoraj navedene obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO podnebne spremembe«,
– na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja.
9. Ostalo
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Vloge bodo odprte, pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in uporabo meril za ocenjevanje.
V primeru, da je vloga nepopolna, bo vlagatelj s strani sofinancerja pozvan, da vlogo v zahtevanem roku dopolni. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se nanaša na merila. V primeru, da vlagatelj v danem roku ne dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrže.
Strokovna komisija bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi meril, ki so podrobneje specificirana in ovrednotena s točkami v razpisni dokumentaciji.
Na osnovi izbrane vloge bo prejemniku sredstev posredovan sklep o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k podpisu pogodbe. Vsi vlagatelji vlog, ki ne bodo izbrani, bodo z obrazloženim obvestilom obveščeni o izidu razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor