Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Št. 900-12/2015 Ob-2699/15, Stran 1418
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in v skladu s 24. členom Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 98/12 in 20/13) objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje,
– da ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni bila pogojna.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje Eko skladu, j.s. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja razpisnega pogoja nekaznovanosti,
4. kratek življenjepis,
5. program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada, j.s. za mandatno obdobje oktober 2015–oktober 2019.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z interdisciplinarnimi znanji o trajnostnem upravljanju naravnih virov, dobrim poznavanjem sistemske finančne zakonodaje, aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika ter z znanjem iz poslovodenja in organizacije podjetij, s poudarkom na ravnanju z ljudmi pri delu.
Direktorja Eko sklada, j.s. bo na predlog nadzornega sveta sklada imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad, j.s., Nadzorni svet sklada, Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku petnajstih dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Eko sklada, j.s.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Eko sklad, j.s., Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti