Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Št. 410-0002/2015-4 Ob-2710/15, Stran 1415
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015), 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer naslednjih ukrepov:
– Biomeliorativni ukrepi:
– vzdrževanje pasišč in grmišč,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelava in vzdrževanje kaluž ter vzdrževanje večjega vodnega vira.
– Tehnični ukrep: nabava preventivnih zaščitnih sredstev za zaščito kmetijskih površin (poljščin) – električnih pastirjev, kemičnih odvračal in drugih zaščitnih sredstev varovanja pred divjadjo.
Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, katerih lovna površina leži na območju Občine Divača. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Pri tehničnih ukrepih bo komisija upoštevala maksimalno pet objektov – lokacij, ki so bile ustrezno zaščitene.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razdelitvi sredstev se bodo upoštevala naslednja merila:
50 % razpisanih sredstev v višini 1.142,49 EUR za tehnični ukrep.
50 % razpisanih sredstev v višini 1.142,49 EUR za biomeliorativne ukrepe in sicer:
– 40 % za vzdrževanje pasišč =457,00 EUR
– 40 % za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrževanje vodnih virov=457,00 EUR
– 10 % za vzdrževanje grmišč =114,24 EUR
– 10 % za vzdrževanje gozdnega roba=114,24 EUR.
4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 2.284,98 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki 150100 »Aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo«.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se nanašajo na aktivnosti za leto 2015.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Divača na naslovu http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Divača.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 23. 9. 2015.
Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno v sprejemno pisarno Občine Divača.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2015;
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih dneh od dneva zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Divača, na naslovu http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/73-10-938 – kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost