Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Št. 430-38/2015-01 Ob-2698/15, Stran 1413
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 326/3, v izmeri 3.800 m2, k.o. 175 – Drobtinci, do deleža 6/48. Na parceli stojita dva objekta (stavba št. 112 in stavba št. 451), ki se prodajata skupaj z zemljiščem do deleža 6/48. Predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (50 %) in delno kot stavbno zemljišče (50 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 4.855,98 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, znaša 2.187,38 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 2.187,38 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 2.668,60 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 808,29 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
parc. št. 921/28, v izmeri 240 m2, k.o. 1081 – Zagrad, do 2/8, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (29 %) in delno kot stavbno zemljišče (71 %), na parceli stojijo trije objekti (stavba št. 330, stavba št. 331 in stavba št. 332). Objekti niso predmet prodaje in niso last prodajalca. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 2.428,02 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, znaša 609,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 1.491,00 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 1.819,02 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 146,40 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 3
parc. št. 921/32, v izmeri 160 m2, k.o. 1081 – Zagrad, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (119 m2) in delno kot stavbno zemljišče (41 m2), na parceli stoji objekt (stavba št. 1252). Objekt ni predmet prodaje in ni last prodajalca. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 5.915,70 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, znaša 4.165,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 1.435,00 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 1.750,70 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 146,40 EUR (z 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo izklicne cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 7. 8. 2015 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-38/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015, sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na delu nepremičnin obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 in št. 58/12, v nadaljevanju ZKZ). Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena ZKZ. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 12. 8. 2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti