Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Št. 07/07-2015 Ob-2695/15, Stran 1409
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS 1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 /DP2015/ (Uradni list RS, št. 102/13) – s spremembami, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Poslovnega načrta Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za leto 2015 (sprejel svet zavoda dne 22. 4. 2015) in na podlagi Odločbe št. OP RČV 3032-7/2014 in odločbe št. OP RČV/3/1/29-1-MIZŠ o spremembi Odločbe št. OP RČV/3/1/29-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za program »Zdrav življenjski slog 2014-2015«, Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programa »zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.)«
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.) (v nadaljnjem besedilu: program).
Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.
Obdobje izvajanja programa je od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije (potrdilo DURS ne sme biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo vloge),
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje programa, torej ne nastopa kot posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati program,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – UPB1) in v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo vloge.
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).
Prijavitelj (razen osnovne šole) mora ob prijavi na javni razpis priložiti soglasje osnovne šole za izvedbo programa in zagotavljanju prostorskih pogojev.
Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko šteje samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko kandidira samo s programom enega prijavitelja.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri:
– (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi) ali
– najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu, če je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi) in
– bo za čas izvajanja programa sklenil z prijaviteljem pogodbo o zaposlitvi na programu, z nastopom dela 1. 9. 2015 oziroma od izpolnitve vseh pogojev za sklenitev delovnega razmerja.
in hkrati izpolnjuje še enega izmed naslednjih pogojev:
– je zaposlen pri prijavitelju za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 in z nadaljnjim opravljanjem aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.) ne bo presegel z zakonom in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je zaposlen (ne na programu Zdrav življenjski slog 2014–2015) in z opravljanjem aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.) ne bo presegel z zakonom in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je brezposeln ali bi bil brezposeln z dnem pričetka izvajanja programa.
Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: program) mora vsebovati elemente, navedene v naslednji točki.
4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Obseg programa: program mora biti pripravljen v obsegu najmanj 46 ur in največ 224 ur na vsakega strokovnega delavca.
– Ciljna skupina: program mora biti namenjen osnovnošolskim otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Vsebinski obseg:
a. Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem okolju.
b. Predstavitev urbanih športov.
c. Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.
d. Organizacija športnega dogodka na lokalnem nivoju.
– Čas izvedbe: program se mora odvijati v času pouka (od ponedeljka do petka) in v času pouka prostih dni.
Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma, v primeru izvajanja vsebin programa Šolska športna tekmovanja (v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev). Program se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na otroka (blok ura se šteje kot ena ura na otroka). Program je lahko zasnovan tako, da se posamezne aktivnosti lahko izvajajo tudi ob pouka prostih dnevih in tudi med počitnicami.
– Kraj izvedbe: program se praviloma izvaja v šolski telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko pa tudi v javno dostopnih športnih objektih in naravnem okolju.
Podrobnejša izhodišča za pripravo programa so del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj 486.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Okvirna skupna vrednost javnega razpisa znaša 486.000,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– v letu 2015: 486.000,00 EUR.
Dejanska vrednost in možnost sofinanciranja javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sprejetje podlag za sofinanciranje (proračunov ali rebalansov za posamezno leto). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lahko skladno s 3. točko sklepa Vlade RS št. 54400-6/2014/3 z dne 27. 3. 2014 do sklenitve pogodbe z naročnikom odstopi od sofinanciranja programa, če zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov (standardni stroški na enoto).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi programa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 19. 6. 2014 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 2015 št. 5440-78/2014/3. Z metodologijo se glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški na enoto izvedbe programa gibljejo med 14,10 EUR in 20,70 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja ena ura oziroma 60 minut.
10. Merila za izbor izvajalcev programa
Merilo
Vrednost merila
Vrednotenje
Število točk
1
Dosedanje izvajanje programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (ZŽS)
10 %
Prijavitelj je izvajal program ZŽS v šolskem letu 2014/2015:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
0 ali 10
2
Vključenost učencev v program ZŽS 2014–2015 (II.):
predviden odstotek vključenih otrok (število vključenih otrok * 100/število vpisanih otrok v šolo)
25 %
25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 % vključenih je število točk enako  % vključenih otrok.
do 25
3
Zaposlitveni status kandidata za strokovnega delavca
15 %
– je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ali je do sedaj zaposlen le na programu ZŽS 2014–2015: 15 točk
do 15
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS 2014–2015) do 50 %: 7 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS 2014–2015) nad 50 % do 60 %: 5 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS 2014–2015) nad 60 % do 70 %: 3 točke
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS 2014–2015) nad 70 % do 80 %: 2 točki
– dosedanja delovna obveznost nad 80 %: 0 točk
4
Celovitost programa
40 %
program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
0 ali 10
program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja:
– da: 6 točk
– ne: 0 točk
0 ali 6
dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
0 ali 5
prilagojene vsebine za učence s posebnimi potrebami:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
0 ali 5
program vsebuje število športnih panog:
0–8
– 19 in več: 8 točk
– 17–18: 6 točk
– 15–16: 4 točke
– 13–14: 2 točki
– 12: 0 točk
sodelovanje športnih društev pri programu:
0–6
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 80 % ali 8 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 60 % ali 6 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 40 % ali 4 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s manj kot 40 % ali 3 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 0 točk
5
 Obseg ur programa
10 %
od 202 do 224 ur programa
10
od 180 do 201 ur programa
7
od 135 do 179 ur programa
5
od 90 do 134 ur programa
2
manj kot 90 ur programa
0
Pojasnilo k merilu 3: Pri osebah, ki so v času prijave na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti, se jih pri drugem merilu razvršča glede na stanje zaposlitve pred začetkom porodniškega dopusta ali bolniške odsotnosti.
Pri dosedanji delovni obveznosti se ne upošteva deleža trenutne zaposlitve v programu Zdrav življenjski slog.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100. Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, katerih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih prejel najmanj 50 točk.
Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan izbora. Za vse razvrščene izvajalce se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev, določenih s tem razpisom.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »Celovitost programa«. Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje število točk.
V primeru, da zadnje uvrščeni prijavitelji tudi po uporabi dodatnega merila iz prejšnjega odstavka dosežejo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva večje število prijavljenih ur iz merila »Obseg ur programa«. Kolikor je tudi v tem primeru več prijaviteljev doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo upošteva doseženo število točk iz merila »Zaposlitveni status kandidata za strokovnega delavca«.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o programu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega izvajalca. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. Izvajalci morajo, pri izbiri strokovnega delavca, vključenega v program Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.), upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
15. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES
Izvajalec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izvajalci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
17. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila osebno oddana na naslovu naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.)«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.)«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih obrazcih, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete po roku za oddajo vlog, se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju.
Rok za oddajo vlog je 7. 8. 2015.
18. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog se bo pričelo 10. 8. 2015 v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
19. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpis
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
20. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.zsrs-planica.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni na spletni strani naročnika.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne programa ali, da je višina sofinanciranja programa presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, izvajalec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je izvajalec prejel sredstva za stroške programa tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Zavod za šport RS Planica

AAA Zlata odličnost