Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Št. 430-178/2015/8 Ob-2696/15, Stran 1407
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-178/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in integracijo,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bilpravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Osebe, ki bodo izvajale aktivnosti projekta, morajo izpolnjevati kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih:
Merila
Največje
možno število
prejetih točk
1. Aktivnosti in metoda dela so v projektu jasno opredeljeni
5
2. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih
5
3. Delavnice so raznolike
7
4. Izvajanje aktivnosti izven azilnega doma
3
5. Socialna integracija
3
6. Spoznavanje okolja
2
7. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
22,5
Največje možno skupno število prejetih točk
47,5
Vloga mora pri merilih od 1 do 6 doseči skupaj najmanj 20 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, se izbere prijavitelja, ki ima v zadnjih petih letih od datuma objave predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije največ preteklih delovnih izkušenj s področja izvajanja projektov namenjenih prosilcem, državljanom tretjih držav in/ali tujcem. Naročnik bo navedeno ugotavljal oziroma ocenjeval iz izpolnjenega obrazca iz priloge št. IV/10 – Pretekle delovne izkušnje prijavitelja, kjer prijavitelj navede podatke o dosedanjih izkušnjah s področja izvajanja projektov namenjenih prosilcem, državljanom tretjih držav in/ali tujcem.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 160.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje do 31. 12. 2017.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 120.000,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 26. 8. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 27. 8. 2015.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na št. 01/428-57-91, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-178/2015.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 12. 8. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost