Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Ob-2720/15, Stran 1405
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2015
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo pogoje Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2015 Evropske komisije (v nadaljevanju: razpis Evropske komisije), ki se izvaja na podlagi Uredbe (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe kot je to določeno v Razpisu Evropske komisije.
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2015 EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.
2. Pogoji za udeležbo
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti v celoti ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2015 v skladu z Razpisom Evropske komisije,
– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem razpisu so upravičenci iz projektnih predlogov Evropski komisiji, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za nacionalni ali mednarodni projekt v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Izvedbeni sklep Komisije z dne z dne 19. marca 2014 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014–2017, Uradni list EU L 116 z dne 17. 4. 2014,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2015 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh Evropske komisije.
4. Okvirni deleži sofinanciranja:
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:
Podprogram/ Prednostno področje/
Proračunska postavka/Višina sofinanciranja*
1. Podprogram za okoljske ukrepe
Iz pp 153220 mednarodni projekti LIFE
1.1. Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost – integrirani in tradicionalni projekti
1.1.1. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv 92/43/EGS (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) in 2009/147/ES (Direktiva evropskega parlamenta in sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic)
do vključno 20 %
1.1.1.1. dejavnosti, ki so namenjene prednostnim habitatom ali vrstam v okviru izvajanja Direktive 92/43/EGS oziroma vrstam ptic, ki jih kot prednostne za financiranje šteje odbor za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku, ustanovljen v skladu s členom 16 Direktive 2009/147/ES in
1.1.1.2. dejavnosti, ki so namenjene ohranjanju velikih zveri
1.1.2. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES, ki niso zajete v točki 1.2.1.
do vključno 10 %
1.1.3. Tematske prednostne naloge za biotsko raznovrstnost: dejavnosti za izvajanje strategije Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020
1.2. Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
1.2.1. Tema narava in biotska raznovrstnost
do vključno 10 %
1.2.2. Ostale teme
do vključno 10 %
2. Podprogram za podnebne ukrepe
Iz pp 559 Sklad za podnebne spremembe
do vključno 20 %
*višina sofinanciranja predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji.
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi projektni predlogi, izbrani s strani Evropske komisije do maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele v točki 4.
V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah153220-Mednarodni projekti LIFE in 559 Sklad za podnebne spremembe, kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za prihodnja leta.
Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter v višini zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski postavki za posamezno leto. V primeru, da v proračunu Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh izbranih projektov, bo Ministrstvo deleže financiranja vsem projektom proporcionalno znižalo.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med Evropsko komisijo in upravičenci ter veljavnim večletnim delovnim programom LIFE za obdobje 2014–2017.
6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov:
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – za razpis LIFE 15«.
– Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 17. 8. 2015, do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo 17. 8. 2015 ob 13. uri.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec A6. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se v primeru spremembe projektnega predloga, vključno s spremembo njegove finančne konstrukcije ob končni oddaji le-tega, ne more več povečati.
V primeru, da bo upravičenec zaprosil za večji delež sofinanciranja kot je določeno s tem razpisom, bo ministrstvo vlogo zavrglo.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 11. septembra 2015.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki se bodo prijavili na ta razpis in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE za leto 2015 ter bodo z Evropsko komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev.
8. Projektna dokumentacija
Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm.
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva.
Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:
1. Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 478-74-54 (ali 478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si,
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83 (ali 478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije:
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej,
– Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.
2. Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, tel. 478-73-39 (ali 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
3. Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede razpisa objavilo na svoji spletni strani.
Ministrstvo za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti