Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Št. 5110-3/2015/2 Ob-2718/15, Stran 1403
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju: v umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR–REZ–2016)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj Ministrstva za kulturo v omenjenih mestih ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za New York v višini največ 850 EUR neto in za Dunaj v višini največ 150 EUR neto.
Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks.
Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijske umetnosti,
– film in AV-kultura,
– knjiga,
– kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,
da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.
3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima Ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter so namenjena eno- ali dvomesečnemu bivanju in ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov, ki delujejo v umetnosti in kulturi.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih, ki ga vodi ministrstvo.
Samostojni novinarji so osebe, ki so vpisane v razvid samostojnih novinarjev, ki ga vodi ministrstvo.
Mladi so osebe, ki v letu 2015 ne bodo dopolnile 30 let.
Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj izkazuje z delovnim načrtom.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– so, če so bili stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi kot zastopnik pravne osebe) Ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v l. 2014 in 2015, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2014 ali 2015 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva, pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo za dodiplomski in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oziroma Berlinu oziroma Londonu oziroma na Dunaju ter povračilu dela potnih stroškov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, predložene na predpisan način ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni odločbi o izboru prijavitelja spremeni odločitev in z njim ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj, ki jih ministrstvo poravnava neposredno;
– potni stroški (vključno s stroški mestnega prevoza v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za New York v višini največ 850 EUR neto in za Dunaj v višini največ 150 EUR neto. Ministrstvo upravičencem povrne omenjene potne stroške na podlagi zahtevka, vsebinskega poročila o delu v umetniški rezidenci in kopij računov, ki jih vložijo pri ministrstvu v roku 30 dni po poteku pogodbenega obdobja bivanja.
7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence
Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in ustvarjanja v stanovanju med njim in ministrstvom, ki jo Ministrstvo sklene s prijaviteljem pred odhodom. Ministrstvo si pridržuje pravico sprememb objavljenih vzorcev pogodbe pred njenim podpisom.
Izbrani prijavitelj dobi pravico do bivanja samo v eni rezidenci.
Izbrani prijavitelj lahko v stanovanju biva največ dva meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko jih več zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja. Termin bivanja se lahko naknadno spremeni s pogodbo.
Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je omejeno, in sicer:
– v Berlinu največ štiri (dve običajni ležišči in dve zasilni),
– na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča),
– v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno zasilno),
– v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve zasilni).
V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati samo izbrani prijavitelji. Druge osebe smejo bivati z izbranim prijaviteljem, če jih le-ta ministrstvu predhodno najavi (do 15 dni pred odhodom v umetniško rezidenco oziroma pred terminom umetniške rezidence, ki je določen v odločbi) in poravna za njih pavšalne stroške.
8. Razpisni kriteriji
Kriterij
Št. možnih točk
1. REFERENCE
60
Kakovost in izvirnost dosedanjega dela prijavitelja s poudarkom na zadnjih treh letih na razpisanem področju, za katerega je podana vloga in/ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega prijavitelja.1
30
Uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti na razpisanem področju, za katerega je podana vloga.2
30
2. DELOVNI NAČRT
35
Razvoj prijaviteljeve dejavnosti na področju, ki je predmet razpisa, prek spoznavanja in stikov s kulturniško sceno v mestu rezidence.
35
3. STATUS SAMOZAPOSLENEGA V KULTURI
5
Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ali status samostojnega novinarja
5
SKUPAJ
100
1,2  Mladi lahko kakovost in izvirnost dosedanjega dela oziroma uveljavljenost v strokovni javnosti dopolnijo z vsaj dvema priporočiloma stroke, ki morata biti originalno podpisani (elektronska korespondenca med priporočiteljem in prijaviteljem ne šteje za priporočilo).
9. Uporaba razpisnih kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti prijavitelji, ki v skupnem seštevku točk prejmejo 80 točk in več. Izmed prijaviteljev, ki bodo prejeli 80 točk in več, bodo izbrani tisti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Če imajo prijavitelji enako število točk, se pri določanju vrstnega reda upošteva najprej dosežena ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim delovni načrt.
Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če prijavitelj, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih razlogov (bolezen, odpoved projekta s strani partnerja v tujini, delovne obveznosti v Sloveniji, družinske razmere itd.) ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. Če prijavitelj ne navede objektivnih razlogov, se v naslednjih dveh letih ne bo mogel prijaviti na razpis ministrstva za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v umetniških rezidencah ministrstva.
10. Predvidena vrednost razpisanih sredstev: predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JPR–REZ–2016, je 130.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131129 ‒ Mednarodno sodelovanje.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu bodo priložene kopije računov za potne stroške in vsebinsko poročilo o bivanju in delovanju v umetniški rezidenci.
12. Razpisni rok: razpis se prične 24. 7. 2015 in se zaključi 14. 9. 2015.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa JPR–REZ–2016,
– vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetniških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (pogodbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko razlikujejo),
– prijavni obrazec,
– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– na papirju:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev),
– v elektronski obliki:
– sken celotne vloge (tj. prijavnega obrazca, priloge 1, morebitnih vabil, priporočil in morebitnega drugega gradiva, ki ga boste oddali tudi na papirju) na CD, DVD ali USB pomnilniku v eni datoteki in v obliki zapisa PDF,
– izpolnjen prijavni obrazec pa dodatno tudi v Wordovi datoteki (za potrebe hitrejše obdelave podatkov).
Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa, oznaka JPR–REZ–2016.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, in biti predložena po pošti ali osebno.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 9. 2015, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj ‒ Prijava na razpis z oznako JPR‒REZ‒2016. Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni ime in priimek ter poštni naslov (kjer je prijavitelj dosegljiv).
15. Izločitev vlog
Vloge, ki ne bodo oddane in dostavljene Ministrstvu za kulturo na način, ki je predpisan v točki 14, bodo s sklepom zavržene.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 9. 2015 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva oddana v njegovi glavni pisarni.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki niso bile oddane in dostavljene na način, ki je predpisan v točki 14,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 21. 9. 2015 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje prijaviteljev po postopku, kot ga določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z javnim proračunom.
V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja umetniških rezidenc, ki so predmet razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo.
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2016, vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2016, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katarina Culiberg, tel. 01/369-58-66, e-pošta: katarina.culiberg@gov.si.
Posredovanje informacij po telefonu in elektronski pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh ministrstva: http://www.mk.gov.si/, kot je navedeno pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost