Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

Št. 478-4/2015 Ob-1094/15 , Stran 87
Št. 478-4/2015 Ob-1094/15
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine
1. Naziv in sedež najemodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet oddaje v najem: neopremljen poslovni prostor, Restavracija Letališče Lesce, Begunjska cesta 10, 4248 Lesce, v skupni izmeri 416,30 m2, od tega 286,30 m2 obsega restavracija, kuhinja, sanitarije, pisarna, klet in pomožni prostori, ter 130,00 m2 terasa. Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti – Restavracije in gostilne, za določen čas 20 let, z možnostjo podaljšanja. 3. Izklicna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 1.400,00 € brez DDV. 4. Pogoji za sodelovanje: – v tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo od leta 2009 dalje vsaj 5 let registrirano dejavnost – Restavracije in gostilne in to dejavnost v istem obdobju vsaj 5 let tudi neprekinjeno izvajajo, kar morajo izkazati z ustreznimi dokazili v svoji prijavi, sicer bodo izločene iz nadaljnjega postopka, – ponudnik mora pripraviti in predložiti idejni načrt opreme restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka, – ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka, – zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka. 5. Drugi pogoji: – ponudnik mora najkasneje do petka, 6. 2. 2015, plačati varščino v višini 10% izhodiščne letne najemnine, v višini 1.680,00 €. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Restavracija Letališče Lesce«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, – ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem razpisu, – izbrani ponudnik je dolžan spoštovati opravljanje dejavnosti Letališča Lesce v poslovnih prostorih iste stavbe in se vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko kakorkoli povzročila motenje poslovanja le-tega, – pred pričetkom opravljanja dejavnosti bo izbrani ponudnik v soglasju z lastnikom obnovil zunanjo teraso in po potrebi tudi druge prostore, pri čemer se bo višina njegovih vlaganj poračunala z najemnino, – vsa obnovitvena dela morajo biti zaključena najkasneje do 1. 5. 2015, ko mora Restavracija Letališče Lesce ponovno pričeti z obratovanjem. 6. V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti: – ponudbeno ceno mesečne najemnine v € brez DDV, ki ne sme biti nižja od izklicne cene mesečne najemnine, določene v 3. točki tega razpisa, – izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno razvidno, da ima ponudnik registrirano dejavnost – Restavracije in gostilne (izpis AJPES ali iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike) in dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah glede izvajanja te dejavnosti, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – idejni načrt opreme restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja, – izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 30 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 7. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za najem nepremičnine, Restavracija Letališče Lesce, Ne odpiraj. Rok: ponedeljek, 9. 2. 2015, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov najemodajalca. 8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. 2. 2015, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 9. Merila za ocenjevanje ponudb: 1. merilo: najvišji ponujen znesek mesečne najemnine – 50%: – 50 točk – ponudnik z najvišjo ponujeno mesečno najemnino, – 40 točk – ponudnik z drugo najvišjo ponujeno mesečno najemnino, – 30 točk – ponudnik s tretjo najvišjo ponujeno mesečno najemnino, – 20 točk – ponudnik s četrto najvišjo ponujeno mesečno najemnino, – 10 točk – ponudnik s peto najvišjo ponujeno mesečno najemnino, – 0 točk – ponudnik s šesto in naslednjimi manj ugodnimi ponujenimi mesečnimi najemninami; 2. merilo: leta ustreznih delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne izkušenj – 20%: – 20 točk – ponudnik z največ leti delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne, – 10 točk – ponudnik z drugimi največ leti delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne, – 0 točk – ponudnik s tretjimi največ leti delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne ter naslednje manj ugodne ponudbe; 3. merilo: najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene komisije – 30%: – 30 točk – najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene komisije, – 15 točk – drugi najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene komisije, – 0 točk – tretji najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja in naslednje manj ugodne ponudbe na podlagi ocene komisije. 10. V primeru, da bo med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 delovnih dni po zaključenem odpiranju ponudb oziroma izvedbi dodatnih pogajanj. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 12. Informacije: vsa dodatna pojasnila o pogojih javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba direktor občinske uprave Matjaž Erjavec, po tel. 04/537-23-00 oziroma po elektronski pošti na naslovu: kabinet.zupana@radovljica.si. 13. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost