Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

Ob-1103/15 , Stran 84
Ob-1103/15
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela stvarnega premoženja
Splošno Lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec). Stvarno premoženje se nahaja v k.o. Gradišče II, parc. št. *416, ID znak 2679-416/0-1, parc. št. 128/10, ID znak 2679-128/10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana, ID stavbe 2679-1050. Del stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, začasno ne potrebuje noben uporabnik. Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete http://www.fe.uni-lj.si/, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija. Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: izr. prof. dr. David Nedeljković, tel. 01/476-84-78. Predmet oddaje v najem 1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so poslovni prostori AN405A, AN405B, AN405C, AN405D, AN405E, AN406, v skupni izmeri 90,60 m², ki se nahajajo v 4. nadstropju ID stavbe 2679-1050 (stavba A), s skupno neto tlorisno površino 6.424,80 m2 in površino zemljišča pod stavbo 1.230,00 m2, na Tržaški cesti 25, Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 128/10 in 416.S, obe k.o. 2679 Gradišče II. Poslovni prostori se oddajajo, kot nedeljiva celota. 2. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so parkirna mesta, na zunanjem nepokritem parkirišču fakultete, parcela št. 128/1, k.o. 2679 Gradišče II. Najemnik lahko ob najemu predmetnih poslovnih prostorov najame največ 4 parkirna mesta, na parkirišču fakultete. Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslovnih prostorov. Poslovni prostori se oddajajo, kot nedeljiva celota. Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslovnih prostorov. Poslovni prostori, ki so predmet oddaje stvarnega premoženja v najem, se nahajajo v 4. nadstropju stavbe št. 1050 in imajo oznake in površine, kot izhaja iz priložene tabele: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Razporeditev prostorov je razvidna iz priložene skice: Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju. Poslovni prostori niso opremljeni. Možne so manjše gradbene prilagoditve predmetnih treh prostorov, v breme oziroma na strošek najemnika, ki ne vpliva na višino najemnine. Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete. Predmetni poslovni prostori predstavljajo 0,527% od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki obsega 17.182,50 m2. Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto. Ogled poslovnih prostorov in parkirnih mest za zainteresirane ponudnike bo 28. 1. 2015 ob 11. uri. Izven tega termina ogled ne bo možen. Višina najemnine Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa. Ponujena najemnina za poslovne prostore ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 9,00 EUR/m² oziroma 815,40 EUR za skup no 90,60 m² prostorov (vse brez DDV). V najemnino poslovnih prostorov je všteta souporaba avle, dvigala, skupnih hodnikov in stopnišča, ki jih najemnik lahko uporablja zgolj za dostop do poslovnih prostorov ter souporaba toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju. Ponujena najemnina za posamezno parkirno mesto ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 60,00 EUR za eno parkirno mesto (brez DDV). Znesek najemnine za poslovne prostore in parkirišča, povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Pogodbeni stranki se ob morebitnem podaljšanju pogodbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti manjša od višine najemnine iz te pogodbe, usklajene s kumulativno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju trajanja te pogodbe. Čas trajanja najema Najemna pogodba se sklene za določen čas najmanj petih let z možnostjo podaljšanja. Obveznosti najemnika Najemnik je dolžan poleg najemnine za poslovne prostore in parkirišča najemodajalcu plačevati tudi obratovalne stroške (električna energija, ogrevanje, varovanje, voda in kanalščina, odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, pluženje in odvoz snega, servis dvigala …). Stroški se zaračunajo v sorazmernem deležu s kvadraturo najetih poslovnih prostorov 0,527%, stroškov pluženja in odvoza snega, ki se obračunajo v sorazmernem deležu s številom najetih parkirnih mest. Najemnik sam sklene pogodbo za informacijsko-telekomunikacijske storitve pri izbranem ponudniku in stroške plačuje direktno in neodvisno od najemodajalca. Najemnik lahko s predhodnim soglasjem najemodajalca opremi prostore, ki so predmet najema, ob pooblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti, če se z najemodajalcem ne dogovorita drugače. Najemnik se zavezuje: – da bo poslovne prostore in parkirna mesta uporabljal kot dober gospodar; – da bo spoštoval hišni in požarni red fakultete ter pravila, ki veljajo na parkirišču; – da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovorjenih rokih. Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za izvajanje druge dejavnosti, kot bo opredeljena v najemni pogodbi. Najemnik ne sme oddati poslovnih prostorov in parkirnih mest v podnajem brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja najemodajalca. Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se šteje, da so ponudnikom v celoti znane. Pogoji za sodelovanje na razpisu Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje poslovne dejavnosti; – ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika; – ponudnik mora na TRR najemodajalca št. 01100-6030708671 vplačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin in predložiti dokazilo o plačilu varščine; – ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe; – ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete, – ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca najemne pogodbe. Sestavni deli ponudbene dokumentacije Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine poslovnega prostora (brez DDV), višino ponujene najemnine parkirnega mesta (brez DDV) in število parkirnih mest, čas veljavnosti ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in se strinja z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vse cene morajo biti v evrih brez DDV, ki mora biti prikazan posebej. Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila: – izpis iz poslovnega/sodnega registra, – dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je obvezno), – izjavo, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete, – potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika, – dokazilo o plačilu varščine na TRR najemodajalca, – vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran in žigosan na vsaki strani posebej. Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do 10. 3. 2015. Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka. Rok in način oddaje ponudbe Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 10. 2. 2015 najkasneje do 10. ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Dekanat, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo javno, dne 10. 2. 2015 ob 12. uri, v dekanatu Fakultete za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in se ne bodo obravnavale. Varščina V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini dveh ponujenih najemnin na TRR najemodajalca št. 01100-6030708671, z navedbo: »plačilo varščine za najem PP«. Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisnega roka. Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti najemnika iz najemne pogodbe. Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse v pogoje iz tega razpisa. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje te razpisne dokumentacije in bo ponudil najvišjo najemnino. Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudnika (ali več) izpolnjevala vse pogoje in ponudila enako visoko najemnino. Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika. Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine. O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. Sklenitev najemne pogodbe Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba v obliki notarskega zapisa z izbranim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je naslednji po višini ponujene najemnine. Priloga k razpisni dokumentaciji 1. vzorec najemne pogodbe, 2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi. Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen sestavni del.
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

AAA Zlata odličnost