Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

Ob-1119/15 , Stran 82
Ob-1119/15
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni list RS, št. 24/96 z dne 10. 5. 1996), 20. in 21. člena Statuta javnega podjetja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., ter 12. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta JKP Brezovica d.o.o., Nadzorni svet javnega podjetja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega podjetja Javno komunalno podjetje Brezovica, d.o.o. Za direktorja je lahko imenovana neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki, poleg delovno-pravnih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: 1. ima visokošolsko ali višješolsko izobrazbo tehnične smeri ali druge ustrezne smeri, ki izkazuje pridobljeno znanje osnov tehnične stroke (VI. oziroma VII. st. izobrazbe); 2. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja poslovnih procesov; 3. ima govorno in pisno znanje vsaj enega tujega jezika; 4. obvladuje računalniška znanja; 5. ima vozniški izpit B kategorije. Kandidat mora izkazati še: 6. da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti; 7. da dobro poznava program poslovanja podjetja; 8. da ima sposobnost za organiziranje, vodenje in koordiniranje dela in ljudi; 9. da ima sposobnost presoje in sposobnost dolgoročnega načrtovanja in planiranja; 10. da ima sposobnost učinkovitega komuniciranja; 11. da se odlikuje kot iznajdljiva, zanesljiva in odgovorna oseba; 12. da dobro poznava področje komunalnih storitev in vseh del, ki se opravljajo v javnem podjetju; 13. da dobro poznava področno zakonodajo. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka. Oseba, ki kandidira na predmetnem razpisu, mora biti državljan Republike Slovenije in mora izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1 in sicer: – da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved; – ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za mandatno dobo 4 let. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: a) izjavo ali potrdilo kandidata, da je državljan Republike Slovenije; b) dokazilo o doseženi izobrazbi; c) dokazilo o opravljenem izpitu iz splošnega upravnega postopka, kolikor je kandidat v svoji vlogi navedel, da ima opravljen izpit; d) izjavo kandidata o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katere bo razvidno, da ima kandidat najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja poslovnih procesov. Kandidat izkazuje svojo usposobljenost za vodenje poslovnih procesov na podlagi predloženih dokazil o predhodnih zaposlitvah; e) izjava kandidata o pisnem in ustnem znanju vsaj enega tujega jezika (po lestvici Europass); f) fotokopijo vozniškega izpita B kategorije; g) izjava kandidata, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo, ali potrdilo kandidata: – da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved; – da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. h) izjava kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje nadzornemu svetu, da zanj, iz uradnih evidenc, pridobi podatke iz točke g) tega razdelka. Kandidat mora k prijavi predložiti tudi kratko vizijo razvoja javnega podjetja Javno komunalno podjetje Brezovica, d.o.o., za čas mandatnega obdobja ter kratek življenjepis. Vsa dokazila morajo kandidati predložiti v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti še uraden prevod. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, poslati do petka, 30. 1. 2015, v zaprti kuverti, na naslov: Javno komunalno podjetje Brezovica, d.o.o., Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetje Brezovica, d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja JKP Brezovica, d.o.o.« V izbirnem postopku bodo obravnavane samo popolne, ustrezno označene in pravočasno oddane vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolne se bodo štele tudi vloge, ko kandidat ne predloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vloge, iz katerih ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. Z odločitvijo o izboru bodo prijavljeni kandidati seznanjeni po končani izvedbi postopka. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet javnega podjetja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

AAA Zlata odličnost