Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

Št. 31/2015 Ob-1076/15 , Stran 81
Št. 31/2015 Ob-1076/15
Svet Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na izredni seji Sveta zavoda JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah dne 7. 1. 2015, razpisuje delovno mesto ravnatelja (m/ž). Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2015. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, slednja ob oddaji vloge ne smeta biti starejša od 30 dni ter pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Svet vrtca vlog v e-obliki ne bo upošteval. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost