Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4097. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2016, stran 13347.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je župan Občine Kobarid dne 21. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja)
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 56/14).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. podsku. 
konto, podkon.
Naziv konta
Proračun 
januar–marec 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
854.427
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
672.582
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
592.099
700
DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
554.736
703
DAVEK NA PREMOŽENJE
10.035
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
27.328
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
80.483
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
72.673
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
468
712
DENARNE KAZNI
566
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
6.776
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
49.453
722
PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
49.453
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
132.392
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
123.119
741
PREJETA SREDSTVA IZ DR. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
9.273
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
706.815
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
217.458
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
75.933
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
11.856
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
128.792
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
877
409
REZERVE
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
404.745
410
SUBVENCIJE
1.937
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
259.293
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
12.521
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
130.994
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
82.843
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
82.843
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
1.769 
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.
1.769
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
147.612
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
15.450
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
 
132.162
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–15.450
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
–147.612
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
82.987
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 4101-01/2015
Kobarid, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost