Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2015, stran 13345.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) ter 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 36/15) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.877.961
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.859.652
70
DAVČNI PRIHODKI
2.265.944
700 Davki na dohodek in dobiček
1.999.094
703 Davki na premoženje
213.350
704 Domači davki na blago in storitve
53.500
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
593.708
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
279.008
711 Takse in pristojbine
2.200
712 Globe in denarne kazni
36.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.700
714 Drugi nedavčni prihodki
266.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI
81.411
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
12.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
69.411
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.936.898
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
573.568
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna 
Evropske unije
2.363.330
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.344.237
40
TEKOČI ODHODKI
924.199
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
153.904
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.723
402 Izdatki za blago in storitve
665.048
403 Plačila domačih obresti
58.524
409 Rezerve
18.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.497.245
410 Subvencije
12.200
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.010.448
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
132.133
413 Drugi tekoči domači transferi
342.464
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.835.530
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.835.530
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.263
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki
34.263
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.000
III.
PRORAČUNSAKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–466.276
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.060
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.060
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
4.060
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.060
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
33.333
55
ODPLAČILA DOLGA
33.333
550 Odplačila domačega dolga
33.333
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–495.549
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–33.333
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
466.276
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.014.963
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe. Glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletnih strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si/«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2015-4
Borovnica, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost