Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4089. Pravilnik o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem, stran 13250.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja o ravnanju z orožjem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja) in člani komisije za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, program usposabljanja o ravnanju z orožjem (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) ter način in postopek opravljanja preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).
2. člen 
(namen preizkusa znanja) 
(1) S preizkusom znanja se preveri, ali je kandidat sposoben samostojno, odgovorno in varno posedovati, nositi ali prenašati strelno orožje v skladu s predpisi.
(2) Preizkusa znanja iz tega pravilnika ni treba opravljati osebam iz četrtega odstavka 19. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o orožju) in osebi, ki na podlagi dovoljenja za zbiranje orožja zbira le hladno orožje.
II. IZVAJALCI USPOSABLJANJA 
3. člen 
(splošni pogoji za izvajalce usposabljanj) 
(1) Izvajalci usposabljanja so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika, opredelijo program usposabljanja v skladu s tem pravilnikom in pridobijo dovoljenje iz drugega odstavka tega člena.
(2) Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki izvajalcu usposabljanja izda dovoljenje. Dovoljenje ministrstvo odvzame, če ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev, ter mu naloži, da v roku osmih dni izroči ministrstvu evidence, ki jih mora voditi po tem pravilniku.
4. člen 
(osebni pogoji) 
Odgovorna oseba izvajalca usposabljanja mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju.
5. člen 
(prostorski oziroma tehnični pogoji) 
Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti naslednje prostorske in tehnične pogoje:
– učilnico za izvajanje usposabljanja kandidatov, ki mora biti funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje odraslih;
– v učilnici mora biti na kandidata na razpolago najmanj 1,5 m² delovne površine in za predavatelja najmanj 3 m² delovne površine, velikost učilnice pa ne sme biti manjša od 20 m²;
– učilnica mora biti opremljena z optičnim medijem ter učnimi sredstvi in pisarniško opremo, ki omogoča nemoteno učno delo predavatelja in slušateljev;
– civilno strelišče ali pogodbo o najemu takega civilnega strelišča;
– najmanj pet kosov različnih tipov/vrst kratkocevnega orožja in vsaj tri kose različnih tipov/vrst dolgocevnega orožja.
6. člen 
(kadrovski pogoji) 
(1) Predavatelj teme o poznavanju zakonodaje iz 8. člena tega pravilnika mora imeti izobrazbo družboslovne smeri, pridobljeno po visokošolskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.
(2) Predavatelj teme o nudenju prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo po izobraževalnem programu Zdravstvena nega oziroma izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobraževalnemu programu Zdravstvena nega.
(3) Predavatelj teme varnega rokovanja z orožjem in inštruktor praktičnega dela usposabljanja mora imeti najmanj srednjo raven izobrazbe in potrdilo registrirane strelske zveze, policije ali ministrstva, pristojnega za šport, da je aktivni strokovni delavec v športnem strelstvu oziroma strelski inštruktor ali aktivni športni strelski sodnik višje stopnje in ima ustrezna znanja o delovanju in rokovanju z različnimi vrstami orožja.
III. PROGRAM USPOSABLJANJA 
7. člen 
(obseg programa in izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju) 
(1) Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del usposabljanja.
(2) Teoretični del usposabljanja obsega najmanj deset pedagoških ur, praktični del usposabljanja pa najmanj pet pedagoških ur.
(3) Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti program usposabljanja v obsegu, ki je predpisan s tem pravilnikom, ter opredeliti način, metode usposabljanja in terminski plan usposabljanja po zahtevanih sklopih oziroma temah, ki jih teoretični in praktični del usposabljanja obsegata.
(4) Izvajalec usposabljanja mora datume in lokacije usposabljanja objaviti na svojih spletnih straneh.
(5) O opravljenem usposabljanju izvajalec kandidatu izda potrdilo, ki je priloga prijave k preizkusu znanja o ravnanju z orožjem. Potrdilo mora vsebovati: naziv in naslov izvajalca usposabljanja, ime, priimek in naslov kandidata, obdobje opravljanja usposabljanja, število ur teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja, ki ga je kandidat opravil, in datum izdaje potrdila.
8. člen 
(teoretični del usposabljanja) 
Teoretični del usposabljanja obsega naslednje sklope:
1. poznavanje predpisov:
– Ustave Republike Slovenije: 17., 18., 19. in 34. člen,
– Zakona o orožju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov,
– Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15), in sicer poglavja: Splošne določbe o kaznivem dejanju, Varnostni ukrepi, (vrste varnostnih ukrepov, odvzem predmetov), Kazniva dejanja zoper življenje in telo (115., 116., 117., 118., 122., 123., 124., 127. člen), Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (132., 133., 134., 135., 135.a člen), Kazniva dejanja zoper premoženje (204., 205., 206., 207., 213., 220. člen), Kazniva dejanja zoper javni red in mir (296., 298., 299., 300., 306., 307. člen),
– predpisov, ki urejajo varstvo javnega reda in miru in javna zbiranja;
2. poznavanje osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem;
3. poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem:
– tehnične lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja,
– razstavljanje in sestavljanje orožja ter vzdrževanje orožja,
– poznavanje pravil varnega ravnanja z orožjem,
– uporaba zaščitnih sredstev pri streljanju.
9. člen 
(praktični del usposabljanja) 
Praktični del usposabljanja obsega:
– sestavo orožja in varno ravnanje z orožjem;
– razstavljanje in sestavljanje orožja;
– pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev);
– uporabo zaščitnih sredstev.
IV. PREIZKUS ZNANJA TER IZDAJA POTRDILA O OPRAVLJENEM PREIZKUSU ZNANJA 
10. člen 
(komisija za preizkus znanja) 
(1) Preizkus znanja izvaja komisija za preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člane, ki delujejo v komisijah, imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, izmed javnih uslužbencev ministrstva in strokovnjakov, ki jih za člane komisij predlagajo registrirane strelske organizacije in izvajalci usposabljanja.
(2) Člani komisije morajo aktivno obvladati slovenski jezik. Člani komisije, ki so predstavniki ministrstva, morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ostali člani komisije iz prejšnjega odstavka pa morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tremi člani komisije, pri čemer je predsednik posamezne komisije predstavnik ministrstva, člana komisije pa sta po en predstavnik ene od registriranih strelskih zvez in izvajalca usposabljanja. Komisijo za posamezen preizkus znanja sestavi predsednik posamezne komisije.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kandidat opravlja posebni del praktičnega preizkusa znanja pred članom komisije, ki je predstavnik izvajalca usposabljanja.
(5) Za pravilen potek preizkusa znanja je odgovoren predsednik posamezne komisije.
11. člen 
(plačilo komisije) 
(1) Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Plačilo za delo in povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka plača izvajalec usposabljanja.
12. člen 
(pogoji za opravljanje preizkusa znanja) 
(1) Kandidat se lahko prijavi k opravljanju preizkusa znanja po zaključku usposabljanja.
(2) Kandidat pošlje prijavo za opravljanje preizkusa znanja z njegovimi osebnimi podatki izvajalcu usposabljanja na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izvajalec usposabljanja, ki sprejme prijavo za preizkus znanja, mora ministrstvo in kandidata pisno obvestiti o datumu preizkusa znanja najmanj deset dni pred izvedbo preizkusa znanja.
(4) Preizkus znanja se izvede, če je k preizkusu znanja prijavljenih najmanj deset kandidatov.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se preizkus teoretičnega dela in splošnega dela praktičnega dela znanja izvede najkasneje v 40 dneh po končanem usposabljanju kandidata. K preizkusu znanja pred posamezno komisijo lahko pristopi največ 30 kandidatov.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se preizkus posebnega praktičnega dela znanja izvede najkasneje v 30 dneh po podani zahtevi za opravljanje posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja.
13. člen 
(obseg preizkusa znanja) 
(1) Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.
(2) Kandidat mora najprej uspešno opraviti teoretični del preizkusa znanja, da lahko pristopi k praktičnemu delu.
14. člen 
(teoretični del preizkusa znanja) 
(1) Teoretični del preizkusa znanja obsega pisni in ustni del.
(2) Pisni del obsega deset vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja iz 8. člena tega pravilnika, pri čemer mora kandidat vsaj na tri vprašanja odgovarjati opisno, ostala vprašanja pa so podana v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami. Ustni del vsebuje tri vprašanja iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja.
(3) Pisni del preizkusa znanja pripravi posamezna komisija. Vprašanja iz sklopa prve pomoči pri strelnih ranah pripravi predavatelj teme iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika in jih dostavi komisiji.
15. člen 
(praktični del preizkusa znanja) 
(1) Praktični del preizkusa znanja obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca usposabljanja. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.
(3) Posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja ni potrebno opravljati posameznikom pred potrditvijo pooblastila za prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje iz 2. do 5. točke kategorije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju.
(4) Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa znanja kandidat izvede:
1. prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
– varno jemanje iz embalaže,
– kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
– drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
– prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
– postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
– postopek za čiščenje in vzdrževanje;
2. rokovanje in streljanje z orožjem:
– izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
– priprava orožja in pravilna drža orožja,
– praktični prikaz odpravljanja zastojev,
– uporaba zaščitnih sredstev,
– izvajanje streljanja.
(5) Splošni del praktičnega dela preizkusa znanja se opravi s kratkocevnim orožjem na civilnem strelišču. Uporablja se krožna tarča velikosti 50x50 cm na razdalji 15 m. Kandidat izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v petih minutah, strele za oceno pa v desetih minutah.
(6) Pri posebnem delu praktičnega dela preizkusa znanja se streljanje opravi z orožjem kandidata na civilnem strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov in čas streljanja določi predstavnik izvajalca usposabljanja, pri katerem kandidat opravlja posebni del praktičnega dela preizkusa znanja.
16. člen 
(čas trajanja preizkusa znanja) 
(1) Pisni del teoretičnega preizkusa znanja lahko traja največ 45 minut in ga opravljajo vsi prijavljeni kandidati hkrati.
(2) Ustni del teoretičnega dela preizkusa znanja za posameznega kandidata lahko traja največ 25 minut.
(3) Pri praktičnem delu preizkusa znanja mora kandidat na znak člana komisije opraviti posamezna dejanja iz 1. točke četrtega odstavka prejšnjega člena, pri čemer mora sproti razlagati svoje ravnanje.
(4) Dejanja iz 2. točke četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika začne kandidat izvajati na znak, nadaljuje pa jih samostojno vključno z izvedbo streljanja.
(5) Praktični del preizkusa znanja lahko traja največ 30 minut.
17. člen 
(ocenjevanje) 
(1) Uspeh kandidata na teoretičnem in praktičnem delu preizkusa znanja komisija oceni z »opravil« ali »ni opravil«.
(2) Kandidat opravi teoretični del preizkusa znanja, če zbere pri pisnem delu najmanj 75 odstotkov možnih točk in uspešno opravi ustni del teoretičnega dela preizkusa znanja. Kandidat, ki ni opravil pisnega dela, ne more pristopiti k ustnemu delu teoretičnega dela preizkusa znanja.
(3) Kandidat opravi praktični del preizkusa znanja, če je varno rokoval z orožjem in upošteval varnostne ukrepe, pri streljanju pa je dosegel več kot 30 odstotkov možnih krogov.
18. člen 
(izdaja potrdila o opravljenem preizkusu znanja) 
(1) Kandidatu, ki je opravil teoretični del in splošni del praktičnega dela preizkusa znanja, se izda potrdilo na posebnem obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Kandidatu, ki je opravil posebni del praktičnega preizkusa znanja, se izda potrdilo na posebnem obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen 
(stroški opravljanja preizkusa znanja) 
Stroške opravljanja preizkusa znanja mora kandidat poravnati izvajalcu usposabljanja pred opravljanjem preizkusa znanja.
20. člen 
(ponovno opravljanje preizkusa znanja) 
(1) Kandidatu, ki ni opravil splošnega dela praktičnega preizkusa znanja, ni treba ponovno opravljati teoretičnega dela preizkusa znanja.
(2) Kandidatu, ki ni opravil posebnega dela praktičnega preizkusa znanja, ni treba ponovno opravljati teoretičnega dela in splošnega dela praktičnega preizkusa znanja.
21. člen 
(vodenje zapisnika) 
(1) O poteku teoretičnega in splošnega dela praktičnega preizkusa znanja se vodi zapisnik. V zapisnik se poleg osebnih podatkov kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča) vpiše še datum opravljanja teoretičnega in splošnega dela praktičnega preizkusa znanja, zaporedno številko preizkusa znanja, člane komisije, vprašanja iz ustnega dela ter oceno. Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.
(2) V zapisnik o posebnem delu praktičnega preizkusa znanja se poleg osebnih podatkov kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča) vpiše še datum opravljanja posebnega dela praktičnega preizkusa znanja, zaporedno številko preizkusa znanja, tip/vrsto orožja, s katerim je bil opravljen preizkus znanja, člana komisije, podatke o poteku posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja ter oceno. Zapisnik podpiše član komisije.
(3) Izvajalec usposabljanja, pri katerem je potekalo delo komisije, hrani zapisnik iz prvega in drugega odstavka tega člena v evidenci izdanih potrdil o preizkusih znanja.
22. člen 
(vodenje evidence izdanih potrdil o preizkusih znanja) 
(1) Izvajalec usposabljanja, pri katerem je potekalo delo komisije, vodi evidenco izdanih potrdil o opravljenih preizkusih znanja. Evidenca vsebuje podatke o kandidatu (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča), datumu opravljanja preizkusa znanja, številki potrdila o preizkusu znanja in vrsti orožja, s katerim je opravljal posebni del praktičnega preizkusa znanja.
(2) Evidenca se vodi na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Prijavnice in zapisniki o preizkusu znanja s prilogami se hranijo pri izvajalcu usposabljanja, pri katerem je potekalo delo komisije.
23. člen 
(varovanje osebnih podatkov) 
Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
V. NADZORSTVO 
24. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za izvajalce usposabljanja in izvajanjem usposabljanja v skladu s predpisanim programom usposabljanja ter nad postopki, ki so za izvajalce usposabljanja predpisani s tem pravilnikom, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(2) Pri opravljanju nadzora ima inšpektorat pravico opraviti neposreden nadzor nad izvajanjem usposabljanja, pregledati evidence izdanih potrdil o preizkusih znanja ter preveriti pogoje in zahteve, ki jih mora izvajalec usposabljanja izpolnjevati na podlagi tega pravilnika.
(3) Če se pri nadzoru ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev in zahtev iz 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika ali ne opredeli programa usposabljanja v skladu s tem pravilnikom, inšpektor inšpektorata določi rok, v katerem mora izvajalec usposabljanja zagotoviti izpolnjevanje predpisanih postopkov in pogojev. Če izvajalec usposabljanja v navedenem roku predpisanih postopkov in pogojev ne izpolni, inšpektorat poda ministrstvu predlog za odvzem dovoljenja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Izvajalci usposabljanja, ki že imajo dovoljenje za usposabljanje, morajo zagotoviti izpolnjevanje pogojev iz II. poglavja tega pravilnika in opredeliti program usposabljanja v skladu s tem pravilnikom v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Izvajalcu usposabljanja, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne zagotovi izpolnjevanja pogojev, se izdano dovoljenje odvzame.
26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (Uradni list RS, št. 21/01 in 99/01).
27. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-366/2015
Ljubljana, dne 18. decembra 2015
EVA 2015-1711-0003
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 
 

AAA Zlata odličnost