Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4085. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H), stran 13127.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2015.
Št. 003-02-10/2015-4
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1H) 
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13) se v naslovu, prvem in enajstem odstavku 92. člena letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
V sedmem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.na zahtevo koncesionarja, ki jo lahko vloži najkasneje v roku treh mesecev pred iztekom veljavnosti koncesijske pogodbe za koncesionarje, ki jim koncesijska pogodba poteče med 15. aprilom 2016 in 31. decembrom 2016, oziroma najkasneje do 15. januarja 2016 za tiste koncesionarje, ki jim koncesijska pogodba poteče med 31. decembrom 2015 in 14. aprilom 2016, le to podaljša do roka iz prvega odstavka tega člena, če koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje in zoper njega ni začet postopek za odvzem koncesije, ali«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Koncesionar iz spremenjene 1. točke sedmega odstavka 92. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13) opravlja obvezno državno gospodarsko javno službo iz spremenjenega prvega odstavka 92. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13) do sklenitve nove koncesijske pogodbe oziroma do sklenitve aneksa k pogodbi o podaljšanju koncesijske pogodbe, če je vložila zahtevo za podaljšanje veljavnosti oziroma sklenitev koncesijske pogodbe v roku iz spremenjene 1. točke sedmega odstavka 92. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13).
(2) Na koncesijskih območjih, kjer ni koncesionarja z veljavno koncesijsko pogodbo po 31. decembru 2015, se za podelitev nove koncesije smiselno uporablja deveti odstavek 92. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13).
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/15-21/16
Ljubljana, dne 15. decembra 2015
EPA 935-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost