Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3827. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik, stran 12213.

  
Na podlagi 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05 in 26/10), (v nadaljevanju: pravilnik), se sedma alineja 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»– da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo,«.
2. člen 
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave (v nadaljevanju: občinska uprava).
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik.«
3. člen 
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pregled, ocenitev in predlog za dodelitev sredstev v skladu s tem pravilnikom izvede komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju komisija).
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje turističnih društev se upoštevajo merila in kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika.«
4. člen 
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Predlog dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev županu.
Po potrditvi s strani župana občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev v skladu z določbami upravnega postopka.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.«
5. člen 
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Komisija v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega načrta za preteklo leto,
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost