Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik, stran 12212.

  
Na podlagi 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05 in 26/10), (v nadaljevanju: pravilnik), se peta alineja 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»– da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo,«.
2. člen 
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave (v nadaljevanju: občinska uprava).
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik.«
3. člen 
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pregled, ocenitev in predlog za dodelitev sredstev v skladu s tem pravilnikom izvede komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju komisija).
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva se upoštevajo merila in kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika.«
4. člen 
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Predlog dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev županu.
Po potrditvi s strani župana občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev v skladu z določbami upravnega postopka.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.«
5. člen 
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Komisija v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega načrta za preteklo leto,
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih,
– število panjev (pri čebelarskih društvih).«
6. člen 
Drugi odstavek 14. člena se črta.
V četrtem odstavku 14. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-32/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost