Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3824. Odlok o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice, stran 12209.

  
Na podlagi prvega odstavka 26., 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja pogoje in postopek za podelitev koncesije za graditev obstoječe žičniške naprave ter vsebino, pravice in obveznosti koncesijskega razmerja.
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije lastniku žičniške naprave za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija), in sicer za vlečnico, za katero je ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju ZŽNPO) imel lastnik veljavno obratovalno dovoljenje.
2. člen 
(predmet koncesije) 
Žičniška naprava za prevoz oseb, ki je predmet koncesije po tem odloku (v nadaljevanju: vlečnica), je določena v prilogi tega odloka, ki je njegov sestavni del.
V tem odloku uporabljen pojem »vlečnice« ima isti pomen, kakor ga opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja graditev žičniških naprav za prevoz oseb.
Prevoz oseb z vlečnico, ki je predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
3. člen 
(podelitev koncesije brez javnega razpisa) 
Koncesija se na podlagi drugega odstavka 28. člena ZŽNPO podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastniku posamezne vlečnice z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Kamnik.
4. člen 
(vloga za pridobitev koncesije) 
Vlogo za pridobitev koncesije mora vlagatelj vložiti najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Vloga za pridobitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– firmo oziroma ime in priimek vlagatelja, njegovo prebivališče oziroma sedež ter navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vlagatelja,
– zahtevek oziroma predlog za pridobitev koncesije,
– opredelitev predmeta koncesije (vrsto vlečnice, njeno lokacijo, tehnične značilnosti in zmogljivosti, namen uporabe, način obratovanja ter vse druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost za podelitev koncesije),
– podpis vlagatelja.
Vlogi mora vlagatelj priložiti obratovalno dovoljenje, omenjeno v 1. členu tega odloka ter dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za koncesionarja (5. člen tega odloka).
5. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je lastnik vlečnice, za katero se podeljuje koncesija,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav ter ima veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Vlogi za podelitev koncesije mora vložnik priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, razen dokazil, ki jih upravni organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc. Za slednja mora vlagatelj v vlogi predlagati, naj jih upravni organ pridobi sam po uradni dolžnosti.
6. člen 
(pristojnost za odločanje) 
Odločbe in druge posamične akte v zvezi s koncesijami po tem odloku izda občinska uprava Občine Kamnik.
KONCESIJSKO RAZMERJE 
7. člen 
(čas podelitve koncesije) 
Koncesija se za vlečnico podeli za čas 10 let.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje vlečnice mogoče pričakovati, da bo vlečnica med podaljšanjem koncesije varno obratovala.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najkasneje 6 mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Kamnik in s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.
8. člen 
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem) 
Vlečnica mora obratovati in biti vzdrževana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen 
(stroški v zvezi s koncesijo) 
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s tem odlokom ter vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi ali zaradi izvajanja te koncesionirane dejavnosti.
10. člen 
(koncesijska pogodba) 
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo morata koncedent in koncesionar skleniti najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije, sicer se koncesija izbranemu koncesionarju odvzame.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
11. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem župana.
12. člen 
(prenehanje koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
13. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
14. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesijska pogodba ni bila sklenjena v roku, določenem v 10. členu tega odloka,
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na vlečnico in njeno obratovanje,
– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem vlečnice in se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače,
– je ugotovljena na isti lokaciji potreba po drugačni žičniški napravi (npr. napravi z večjo zmogljivostjo, drugi vrsti žičniške naprave …) koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako napravo v šestih mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi,
– je ugotovljena na isti lokaciji potreba po drugačni namembnosti zemljišč oziroma objektov in naprav.
V primerih iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ima koncedent pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
15. člen 
(odstranitev žičniške naprave) 
Če se s koncedentom ne dogovori drugače, mora koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti vlečnico, in sicer v roku in na način, ki mu ga določi koncedent.
Odstranitev vlečnice obsega razgraditev vlečnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja koncesija. Koncesionar v roku 30 dni izdela program odstranitve vlečnice, h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
Stroške odstranitve vlečnice v celoti krije koncesionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski pogodbi.
Odstranitev vlečnice se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 376-0001/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.
ŽIČNIŠKA NAPRAVA (VLEČNICA) JURČEK 
Zaporedna št.
Vrsta vlečnice
Lastnosti (število postaj, dolžina, pogon, zmogljivost …)
Veljavnost koncesije (let)
Lokacija
1
visoko vrvna s teleskopskimi vlečkami
1x vstopna, 1x izstopna, električni, 200 m, 300 oseb/h
10
Velika planina JURČEK parc. št. 745/77 k. o. Črna

AAA Zlata odličnost