Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3818. Aneks št. 1 k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah, stran 12191.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa v. d. direktorice Maja Pak,
2. Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Peter Misja,
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) naslednji
A N E K S  š t.  1 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah 
1. člen 
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je bil dne 31. 12. 2013 sklenjen Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah (Uradni list RS, št. 3, z dne 10. 1. 2014);
– da je bil sporazum iz prejšnje alineje tega člena sklenjen med strankami:
 Združenje SAZAS, Špruha 19, 1236 Trzin;
 SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana in
 Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana;
– da je bila na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 17–620/2015) s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15) ustanovljena Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (skrajšana firma: Slovenska turistična organizacija);
– da je Slovenska turistična organizacija začela delovati 1. 8. 2015 in se v pravnem prometu v delu, ki se nanaša na področje turizma, šteje kot univerzalni pravni naslednik SPIRIT Slovenija, javna agencija in na tej podlagi vstopa v pravno razmerje (predmetno pogodbo);
– da je bil sporazum iz prve alineje tega člena sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015.
2. člen 
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah z dne 31. 12. 2013 (Uradni list RS, št. 3, z dne 10. 1. 2014) podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 19. novembra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Turistična zveza Slovenije 
Peter Misja l.r.
Zastopnik 
Slovenska turistična organizacija 
Maja Pak l.r.
v.d. direktorice 

AAA Zlata odličnost