Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3809. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 12183.

  
Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 
1. člen 
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13 in 55/15) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila se izplačajo kot:
1. državna pomoč v skladu s:
– Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: smernice),
– Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU),
– Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), in
 Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18) ter
2. pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen 
Za četrtim odstavkom 7. člena se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena najvišji znesek nadomestila za posamezno leto v obdobju od leta 2016 do 2020 ne sme presegati:
– 500 eurov na hektar KZU na leto v prvih petih letih od uveljavitve vodovarstvenega režima oziroma
– 200 eurov na hektar KZU na leto po preteku obdobja iz prejšnje alineje.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se v obdobju od leta 2016 do 2020 zneski nadomestila za posamezno leto povečajo za do največ 200 eurov na hektar KZU za upravičenca, kateremu je z uredbami, ki urejajo vodovarstvena območja, določena prepoved paše.
(7) Določbe petega in šestega odstavka tega člena se uporabljajo v primerih izplačila nadomestil v skladu s 6.a členom te uredbe.«.
3. člen 
V 8. členu se besedilo člena označi kot prvi odstavek, druga alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– KMG ni podjetje v težavah. Šteje se, da KMG ni podjetje v težavah, če ne ustreza merilom iz 15. točke petintridesetega odstavka smernic,«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka se nadomestilo za posamezno leto v obdobju od leta 2016 do 2020 izplača upravičencu po shemi državne pomoči v skladu s smernicami iz 6.a člena te uredbe, če je povprečno število točk KMG na hektar KZU znotraj najožjega vodovarstvenega območja večje ali enako 10.
(3) Ne glede na peto alinejo prvega odstavka tega člena se nadomestilo za posamezno leto v obdobju od leta 2016 do 2020 izplača upravičencu po shemah iz 6.a in 6.b člena te uredbe, če je skupaj enako ali višje od 10 eurov.«.
4. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(izplačilo nadomestila za leto 2016) 
(1) Ne glede na 9. člen Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13 in 55/15) upravičenci vložijo vlogo za izplačilo nadomestila za leto 2016 najpozneje v treh mesecih po objavi obvestila iz 6. člena te uredbe.
(2) Nadomestila za leto 2016 se izplačajo najpozneje v šestih mesecih po objavi obvestila iz 6. člena te uredbe.
6. člen 
(odobritev sheme pomoči) 
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev pomoči v skladu s spremenjenim 7. členom uredbe, se začnejo uporabljati po odločitvi Komisije, da je nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima združljivo s pravili notranjega trga.
(2) Minister, pristojen za vode, objavi obvestilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-68/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2550-0141
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti