Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3806. Uredba o navzkrižni skladnosti, stran 12081.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pravila o navzkrižni skladnosti za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 280, 24. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 281 z dne 25. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 2014, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).
2. člen 
(pojmi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– upravna kazen je upravna kazen iz Uredbe 1306/2013/EU, Uredbe 640/204/EU in Uredbe 809/2014/EU ter pomeni zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska plačil za ukrepe iz prve in druge alineje prvega odstavka ter za podpore iz drugega odstavka 4. člena te uredbe;
– sistem zgodnjega opozarjanja je sistem zgodnjega opozarjanja iz drugega pododstavka drugega odstavka 99. člena Uredbe 1306/2013/EU;
– trajni pašniki so trajni pašniki iz 37. člena Uredbe 640/2014/EU;
– kmetijske površine so tiste površine, ki so upravičene do ukrepov kmetijske politike.
3. člen 
(pravila o navzkrižni skladnosti) 
(1) Pravila o navzkrižni skladnosti so predpisane zahteve ravnanja in standardi za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč ter predstavljajo minimalne zahteve s področij okolja, podnebnih sprememb, dobrega kmetijskega stanja zemljišč, javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali. Ta pravila v obliki seznama so v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, je določen obrazec za vodenje evidence uporabe organskih in mineralnih gnojil za posamezno koledarsko leto zaradi izpolnjevanja predpisanih zahtev ravnanja za nitrate iz priloge 1 te uredbe.
4. člen 
(zavezanci) 
(1) Zavezanci za izpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti iz te uredbe so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo vloge in zahtevke za:
– neposredna plačila iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil (v nadaljnjem besedilu: neposredna plačila);
– plačila na podlagi točk (a) in (b) prvega odstavka 21. člena ter 28. do 31., 33. in 34. člena Uredbe 1305/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: plačila PRP).
(2) Zavezanci za izpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prejmejo podporo na podlagi 46. in 47. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: plačila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev).
5. člen 
(pristojni organ) 
Za kontrolni sistem in upravne kazni v zvezi z navzkrižno skladnostjo je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
6. člen 
(kontrola) 
(1) Izpolnjevanje pravil iz te uredbe preverja agencija v skladu s 65. do 72. členom Uredbe 809/2014/EU in v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 4. člena te uredbe. Agencija obravnava tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere opozorijo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz te uredbe.
(2) Pri pregledih na kraju samem se za določitev višje ali nižje stopnje kršitve pri zahtevah, pri katerih je v stolpcu Odstotek zmanjšanja plačil določena samo ena vrednost zmanjšanja plačil, in sicer »Srednja kršitev« iz priloge 1 te uredbe, uporabi preglednica določanja stopnje kršitve iz malomarnosti iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z 38. členom Uredbe 640/2014/EU in predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
7. člen 
(zmanjšanje plačila) 
(1) Če agencija ugotovi, da pravila o navzkrižni skladnosti iz te uredbe niso izpolnjena, določi odstotek zmanjšanja plačila za neposredno plačilo, plačilo PRP ter plačilo za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov in za zeleno trgatev v skladu s prvo alinejo 2. člena te uredbe. Odstotek zmanjšanja plačila je določen z vrednostmi 1 %, 3 % ali 5 % za posamezno neizpolnjevanje zahtev, pri čemer 1 % pomeni najnižjo, 3 % srednjo in 5 % najvišjo težo kršitve.
(2) Upravičencu, ki ne izpolnjuje pravil o navzkrižni skladnosti iz te uredbe, se določi zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska plačil iz prvega in drugega odstavka 4. člena te uredbe, v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU, 38. do 41. členom Uredbe 640/2014/EU in 73. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU ter predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v zvezi s petim odstavkom 17. člena Uredbe 1305/2013/EU ne upošteva teža kršitve pri določitvi odstotka zmanjšanja plačila neposrednega plačila, plačila PRP, plačila za prestrukturiranje vinogradov in zeleno trgatev za izpolnjevanje obstoječih predpisanih zahtev ravnanja s področja nitratov in zaščite rejnih živali, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu iz četrtega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU, v 24 mesecih od dneva pravnomočnosti odločbe o dodelitvi statusa mladega kmeta iz alineje (i) točke (a) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za upravičence, ki sodelujejo v shemi za male kmete iz naslova V Uredbe 1307/2013/EU, in za podporo, navedeno v devetem odstavku 28. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(5) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za upravičence, ki so pridobili zaraščene površine in jih morajo očistiti v enem letu od vpisa v Register kmetijskih gospodarstev ali od vročitve odločbe pristojnega inšpektorja v skladu s 7. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12).
8. člen 
(sistem zgodnjega opozarjanja) 
(1) Sistem zgodnjega opozarjanja se uporablja za primere neskladnosti iz te uredbe, ki ne vplivajo bistveno na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi katerih niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter ki se dajo odpraviti na kraju samem ali v razumno kratkem roku in so ugotovljene ob pregledu na kraju samem ali upravnem pregledu agencije.
(2) Primeri iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi 1 te uredbe in označeni z okrajšavo »(MK)«.
(3) Agencija primere neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja, ki se nanašajo na pravočasnost priglasitve govedi v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG), drobnice v Centralni register drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) in prašičev v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš), ugotavlja z upravnimi pregledi podatkov v CRG, CRD in CRPš.
(4) Upravičenec se o neskladnostih iz sistema zgodnjega opozarjanja iz prejšnjega odstavka ne obvešča.
(5) Neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja, ki niso navedene v tretjem odstavku tega člena, kontrolor ugotavlja na kraju samem in jih navede v poročilu o kontroli na kraju samem. Če upravičenec odpravi neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja med pregledom na kraju samem, kontrolor to navede v poročilu o kontroli. Če pa neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja med pregledom na kraju samem ni odpravljena, jo mora upravičenec odpraviti in pisno poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti.
(6) Šteje se, da je neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja zaradi nepopolne označitve goveda oziroma ovc ali koz odpravljena, če je iz CRG oziroma CRD razvidno, da so bili dvojniki ušesnih znamk naročeni v sedmih dneh od dneva, ko je bil upravičenec s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da se za nepopolno označene živali dvojniki ušesnih znamk hranijo na kmetijskem gospodarstvu, mora upravičenec med pregledom na kraju samem odpraviti neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja ali pisno poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če pa se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so za nepopolno označene živali dvojniki ušesnih znamk že bili naročeni, niso pa še bili prejeti, mora upravičenec pisno poslati agenciji dokazila o odpravi neskladnosti v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če upravičenec neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja iz tega člena ne odpravi, se v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU uporabi zmanjšanje plačil za en odstotek.
(7) Kot dokazila iz petega in šestega odstavka tega člena se štejejo kopije listin, izjave upravičenca ali druga dokazila, iz katerih je razvidno, da je neskladnost odpravljena.
(8) Če v roku iz petega in šestega odstavka tega člena neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja ni bila ustrezno odpravljena in upravičenec ni poslal dokazil o njeni odpravi, se ne šteje več za neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja in ugotovitve pregleda na kraju samem v zvezi s to neskladnostjo se upoštevajo v skladu s 73. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU.
9. člen 
(namerna neskladnost) 
(1) Če agencija v postopku preverjanja in po predhodnem opozorilu, da naj se odpravijo posamezne neskladnosti iz te uredbe, ali med vodenjem postopka ugotovi, da gre za namerno ali namerno ponavljajočo se neskladnost, nosilcu pa po pisnem pozivu, naj se razjasni dejansko stanje, ne uspe dokazati nasprotnega, se določi zmanjšanje plačila iz prve alineje 2. člena te uredbe.
(2) Če agencija ugotovi namerno neizpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti iz prejšnjega odstavka, določi odstotek zmanjšanja neposrednega plačila, plačila PRP, plačila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev v skladu s preglednico določanja stopnje namerne kršitve iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in v skladu z 38. členom Uredbe 640/2014/EU.
10. člen 
(ohranjanje trajnih pašnikov) 
(1) Agencija iz prijavljenih površin kmetijskih zemljišč na zbirnih vlogah za leti 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih pašnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu s 37. členom Uredbe 640/2014/EU.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot pet odstotkov, se uporabi 37. člen Uredbe 640/2014/ES.
11. člen 
(vodenje evidenc) 
Vse evidence, ki jih zavezanci za navzkrižno skladnost vodijo v okviru ukrepov Skupne kmetijske politike, agencija uporabi za namene kontrole iz 6. člena te uredbe in zmanjšanja plačila iz 7. člena te uredbe.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 96/14 in 62/15).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 00715-50/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2330-0145
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost