Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015

Kazalo

3747. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2016, stran 11048.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 113. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 30. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarje pri jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 (Uradni list RS, št. 6 z dne 30. 1. 2015) v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Obdobje začasnega financiranja januar-marec 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.347.020
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.466.954
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.338.758
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.266.780
703 Davki na premoženje 
24.839
704 Domači davki na blago in storitve 
47.139
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
128.196
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
96.990
711 Takse in pristojbine 
924
712 Globe in druge denarne kazni
3.546
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
26.736
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
25.117
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
25.117
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
854.949
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
456.612
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
398.337
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.170.186
40
TEKOČI ODHODKI 
490.559
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 
155.188
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
26.233
402 Izdatki za blago in storitve 
298.185
403 Plačila domačih obresti 
10.953
41
TEKOČI TRANSFERI 
860.754
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
628.811
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
23.816
413 Drugi tekoči domači transferi 
208.127
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
799.145
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
799.145
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
19.728
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
19.728
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
176.834
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
95.487
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
81.347
X.
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.) 
–95.487
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III) 
–176.834
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
13.275
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je omejen v 32. členu ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-0016/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 30. novembra 2015
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost