Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015

Kazalo

3745. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, stran 11047.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice 
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina), ter o njihovih pravicah in obveznostih.
2. člen 
(1) Svetniške skupine v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
Samostojni svetnik je:
– član občinskega sveta.
(2) Vsak član Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice je lahko član le ene svetniške skupine.
3. člen 
Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov znaša 0,05% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za tekoče leto.
4. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo delo, povezano z nalogami svetnika.
5. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število izvoljenih svetnikov tekočega mandata, ki sestavljajo posamezno svetniško skupino ali kot samostojni svetniki.
(2) Poraba sredstev mora biti sorazmerna s časom, kar pomeni, da se praviloma vsak mesec porabi ena dvanajstina sredstev, namenjenih posameznemu samostojnemu svetniku. Morebitna neporabljena sredstva iz preteklih obdobij se prenesejo v tekoče obdobje; pri tem je potrebno upoštevati, da je skrajni možni rok plačil zadnji delovni (plačilni) dan v tekočem koledarskem letu.
(3) V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine, svetniška skupina, iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem naslednjega meseca, ko je odstop sporočen občinski upravi, ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.
(4) V primeru vstopa novega svetnika v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen znesek s prvim dnem naslednjega meseca po sporočilu občinski upravi o vstopu novega svetnika.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za sredstva, ki pripadajo samostojnemu svetniku.
(6) Evidenco porabe finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi finančna služba občinske uprave, in sicer za vsako svetniško skupino in za vsakega samostojnega svetnika.
7. člen 
Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, in sicer za:
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja
– plačilo potnih in poštnih stroškov
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev
– stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta (stroški pogostitev na sestankih, stroški, ki nastanejo od delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih)
– reprezentančni stroški, neposredno povezani z delom občinskega sveta
– plačilo najemnin in stroškov povezanih z uporabo prostorov.
8. člen 
(1) Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podajo pisni predlog za porabo sredstev, za namene iz 7. člena tega pravilnika odredbodajalcu, ki odobri uporabo sredstev. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za ime liste. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan, ki za to lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno v občinski upravi.
(3) Vodje svetniških skupin morajo pred prvim predlogom za porabo sredstev iz občinskega proračuna občinski upravi predložiti seznam svetnikov, ki so v svetniški skupini in originalni izvod izjave svetnika, da je član svetniške skupine.
(4) Svetniki ene svetniške skupine pooblastijo enega izmed svetnikov, da zastopa in predstavlja skupino ter v njenem imenu poda pisni predlog za izplačilo sredstev iz proračuna.
(5) V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine mora svetnik podati pisno izjavo. S tem nastopijo posledice, določene v 6. členu tega pravilnika.
9. člen 
(1) Sredstva iz 3. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik, ki je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno evidenco.
(3) Nadzor nad porabo sredstev opravlja pooblaščena oseba občinske uprave, ki skrbi za proračunsko postavko.
10. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni ob koncu proračunskega leta, najkasneje do 31. 3., Občinskemu svetu Občine Slovenske Konjice predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto.
(2) Svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku, ki ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi. Finančna sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve obveznosti.
11. člen 
(1) Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun naslednjega leta.
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
12. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Slovenske Konjice.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
14. člen 
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov (Uradni list RS, št. 16/15).
Št. 00700-0012/2015-1(121)
Slovenske Konjice, dne 26. novembra 2015
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost