Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015

Kazalo

3743. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (RZ2014), stran 10799.

  
Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 24. novembra 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (RZ2014) 
(1) Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2014.
(2) Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2014 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2014, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter realizaciji v tem letu.
Št. 411-03/15-1/12
Ljubljana, dne 24. novembra 2015
EPA 788-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost