Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3609. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, stran 10384.

  
D O G O V O R 
o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:
I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem Dogovorom.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
Vlada bo v obdobju, za katerega je sklenjen Socialni sporazum, zavezo o pridobitvi soglasja socialnih partnerjev iz točke I Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 spoštovala tudi v primeru, da bi Socialni sporazum predčasno prenehal veljati.
II. Podaljšajo ali delno spremenijo se sledeči ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14):
1. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016.
S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012 (Priloga 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)).
Sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki bo uveljavljena s 1. 9. 2016, ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom.
Veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za delo v tujini, določenih v Uredbi o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13) in veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/13) se podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti nominalnih osnov, kot so veljale pred znižanjem v letu 2013.
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
2. Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
3. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
4. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10% osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;
– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
5. Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
– do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
– od 51. plačnega razreda in višjega 350 €.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
6. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15% in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.
Vsebina te točke se uredi v KPND.
III. Ukrepi v obdobju od vključno leta 2017 dalje
O postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2019 se vladna in sindikalna stran pogajata v začetku leta 2016, tako da je dogovor sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016.
IV. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine:
7. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom
Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.
V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse, stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih pogodb pozove k sklenitvi aneksov.
8. Izplačevanje jubilejnih nagrad
Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
9. Posebna ureditev glede na 245. člen ZPIZ-2
Ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) je lahko v letu 2016 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 evrov.
10. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
(1) V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).
(2) Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja. V dogovoru o nadaljevanju delovnega razmerja se določi tudi trajanje delovnega razmerja, javnemu uslužbencu pa po prenehanju delovnega razmerja pripada pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja se lahko sklene za največ eno leto.
(4) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
11. Omejitev števila dni letnega dopusta
(1) Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni letnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada v letu 2016 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem v letu 2016 lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.
12. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:
1. izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja,
2. izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
3. izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,
4. izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
5. izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.
V. Odprava anomalij plačnega sistema javnega sektorja glede vrednotenja delovnih mest in nazivov
Vladna in sindikalna stran soglašata, da delovna skupina za odpravo anomalij plačnega sistema, imenovana na seji pogajalske komisije, dne 12. 10. 2015, glede vrednotenja delovnih mest in nazivov, pripravi najkasneje do konca novembra 2015 koncept ustreznega vrednotenja delovnih mest, upoštevaje vse do sedaj sklenjene dogovore med vlado in sindikati, ki vključuje:
– metodologijo za identifikacijo anomalij,
– opredelitev področij, nosilcev in časovno dinamiko odprave anomalij v plačnih skupinah, razen v tistih, katerih odprava anomalij ni že rokovno in drugače opredeljena v veljavnih sporazumih ali dogovorih z reprezentativnim sindikatom.
Navedeno ni ovira za pogajanja za sklenitev sprememb in dopolnitev kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev v delu, ki se ne nanašajo na odpravo anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta skupaj identificirali in opredelili tudi dinamiko odprave vseh ostalih anomalij, ki izvirajo iz kolektivnih pogodb in uredb v javnem sektorju, če bo glede posamezne kolektivne pogodbe ali uredbe doseženo soglasje o tem, da se njena vsebina spremeni.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se upoštevaje vse do sedaj sklenjene dogovore med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja kot anomalija plačnega sistema šteje tista pomanjkljivost plačnega sistema, za katero se ugotovi očitno neskladje s primerljivimi delovnimi mesti po plačnih podskupinah. Še posebej to velja za delovna mesta v plačni skupini J in posamezna delovna mesta v drugih plačnih skupinah, kot izhaja iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se bosta na podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 31. 3. 2016 dogovorili za način in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov, razen v tistih, katerih odprava anomalij ni že rokovno in drugače opredeljena v veljavnih sporazumih ali dogovorih z reprezentativnim sindikatom.
VI. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se s 1. 1. 2016 uveljavijo nove uvrstitve delovnih mest, ki so vezane na uvrstitve ODMN, katerih vrednotenje je bilo spremenjeno z Aneksom št. 1 h KPJS in katerih uvrstitev je zaradi načela enakega plačila za primerljivo delo potrebno zvišati.
VII. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se v KPJS uredi drugačno plačilo dodatka za pripravljenost do konca aprila 2016.
VIII. V kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev se drugače uredi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
IX. Aneksa h KPJS in KPND se skleneta hkrati s tem dogovorom. Aneksa vsebujeta določbo, da pričneta veljati z dnem, ko se uveljavijo ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora.
Če ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora, ne bodo uveljavljene s 1. 1. 2016, ta dogovor preneha veljati.
X. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora. Če bi zaradi referendumskih aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora prišlo do uveljavitve zakona po 1. 1. 2016, se podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanja obsega sredstev za plače in druge stroške dela na področju plač in drugih stroških dela za leto 2016.
XI. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-754/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3130-0057
 
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV 
SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA - SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek 
NI PODPISAL 
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Stanislav Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Zoran Petrovič 
NI PODPISAL 
 
DENS - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti