Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3606. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, stran 10377.

  
Na podlagi četrtega odstavka 113. člena v zvezi s 115. členom, tretjega odstavka 114. člena in prvega odstavka 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov 
1. člen 
V Uredbi o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/14) se v 1. členu črta besedilo »letni in petletni«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(uporaba) 
(1) Ta uredba se uporablja za upravljanje velikih namakalnih in osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evidenco melioracijskih sistemov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen za sisteme, ki so vpisani kot planirani.
(2) Ta uredba se uporablja za vzdrževanje velikih namakalnih in osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evidenco melioracijskih sistemov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot delujoči.
(3) Ta uredba se ne uporablja za vodno infrastrukturo in vodna zemljišča, katerih vzdrževanje se izvaja po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe na področju urejanja voda.«.
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(naloge vzdrževanja) 
(1) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov mora izvajalec opravljati tako, da se zagotavlja nemoteno delovanje objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov v skladu z njihovo namembnostjo, in sicer v okviru rednega delovanja in vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter investicijskega vzdrževanja.
(2) Naloge rednega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se opredelijo v letnih programih vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem.
(3) Letni program vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem vsebuje:
– opis dejanskega stanja;
– opredeljene cilje vzdrževanja;
– vrsto in obseg predvidenih nalog vzdrževanja;
– finančni načrt vzdrževanja z zagotovljenim virom financiranja;
– dinamiko izvajanja letnega programa vzdrževanja in
– pri osuševalnih sistemih tudi grafično prilogo z označitvijo lokacije in vrste predvidenih nalog vzdrževanja.
(4) Letni program vzdrževanja iz drugega odstavka tega člena pripravi izvajalec. En izvod tega programa za naslednje leto najpozneje do 7. decembra tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ki ga objavi na svoji spletni strani.
(5) Če se na posameznem hidromelioracijskem sistemu z rednimi vzdrževalnimi deli ne more zagotoviti nemoteno delovanje sistema, se izvede potrebno investicijsko vzdrževanje. Dela investicijskega vzdrževanja se opredelijo v programu vzdrževanja iz drugega odstavka tega člena.
(6) Ob nenadnem prenehanju delovanja hidromelioracijskega sistema izvajalec z obrazloženim predlogom zaprosi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da založi sredstva iz proračuna Republike Slovenije za preprečitev nastanka večje škode. Če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ta sredstva odobri, jih lastniki melioriranih zemljišč vrnejo v proračun Republike Slovenije sorazmerno s površino melioriranih zemljišč.«.
4. člen 
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajalec mora glede na zmanjšan ali povečan obseg nalog upravljanja oziroma vzdrževanja iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev pripraviti spremembe letnega programa upravljanja oziroma letnega programa vzdrževanja in jih poslati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izplačila za opravljene naloge vzdrževanja iz prejšnjega člena se izvedejo na podlagi poročila izvajalca o opravljenih delih, ki vsebuje zapisnik o nadzoru in prevzemu opravljenih del vzdrževanja z opredelitvijo njihove vrste in količine, ki ga podpišeta izvajalec in podizvajalec. Pri osuševalnih sistemih se obvezno priloži tudi grafična priloga z označeno lokacijo in vrsto opravljenih del.«.
Osmi odstavek se črta.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(priprava predloga o višini nadomestila) 
(1) Izvajalec na podlagi letnih programov vzdrževanja iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pripravi predlog višine nadomestila za kritje stroškov za redno in morebitno investicijsko vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
(2) Predlog višine nadomestil iz prejšnjega odstavka izvajalec skupaj z letnimi programi vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.«.
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(poročila o izvajanju programov) 
(1) Izvajalec mora voditi evidenco o opravljenih delih iz letnega programa upravljanja in vzdrževanja, ki mora vsebovati delovodnik podizvajalca o opravljenih delih.
(2) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, poslati vmesna poročila in končno letno poročilo o upravljanju, ki so vezana na opravljene naloge in so priloga k zahtevku za povračilo stroškov upravljanja.
(3) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, poslati končno letno poročilo o upravljanju in letno poročilo o vzdrževanju za posamezen osuševalni in posamezen namakalni sistem do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
(4) Dinamika predložitve vmesnih poročil iz prve alineje drugega odstavka tega člena ministrstvu se določi s pogodbo iz 9. člena te uredbe.
(5) Vmesna poročila morajo vsebovati natančen opis opravljenih nalog po letnem programu upravljanja. Končno poročilo mora vsebovati natančen opis opravljenih nalog po letnem programu upravljanja ter ugotovitve in predloge za nadaljnje delo pri zagotovitvi delovanja hidromelioracijskih sistemov, treba pa mu je priložiti tudi letno poročilo o upravljanju in vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem.
(6) Letno poročilo o upravljanju in vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– povzetek stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz letnega programa rednega vzdrževanja;
– opis stanja pred vzdrževanjem in po njem za posamezen hidromelioracijski sistem;
– obrazložitev doseženih ciljev za posamezen hidromelioracijski sistem;
– ugotovitve in predloge za posamezen hidromelioracijski sistem.
(7) Končna letna poročila o upravljanju in letna poročila o vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.«.
7. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega:
– izpolnjevanje kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev izvajalca;
– vsebinski pregled ustreznosti programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov po tej uredbi;
– izvajanje programov upravljanja in programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov po tej uredbi;
– namensko porabo proračunskih sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-48/2015
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-2330-0124
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti