Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3572. Zakon o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-A), stran 10253.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-16
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANU IN SKLADU ZA REŠEVANJE BANK (ZOSRB-A) 
1. člen
V Zakonu o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se določa tudi mehanizem za zbiranje in prenos predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov institucij s sedežem v Republiki Sloveniji v enotni sklad za reševanje v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 in Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/15).«.
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »banka« pomeni banko, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo in ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnico banke tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev. Za namen tega zakona se SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana ne šteje za banko.
2. »Delegirana uredba (EU) št. 2015/63« je Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 44).
3. »enotni odbor za reševanje« je odbor, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 806/2014.
4. »enotni sklad za reševanje« je sklad, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 806/2014.
5. »institucija« pomeni:
– banko, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, in
– investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v 2. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ter je vključeno v konsolidirani nadzor nadrejene družbe, ki ga izvaja Evropska centralna banka v skladu s točko (g) prvega odstavka 4. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63).
6. »izredni ukrep« je izredni ukrep, kot ga ureja zakon, ki ureja bančništvo.
7. »Odbor za finančno stabilnost« je Odbor za finančno stabilnost, ustanovljen na podlagi zakona, ki ureja makrobonitetni nadzor finančnega sistema.
8. »sporazum« je Sporazum o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/15).
9. »Uredba (EU) št. 575/2013« je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1).
10. »Uredba (EU) št. 806/2014« je Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. 7. 2014, str. 1).
11. »zajamčena vloga« je zajamčena vloga, kot je določena v zakonu, ki ureja bančništvo.«.
3. člen 
Za 19. členom se doda novo poglavje »IV.a MEHANIZEM FINANCIRANJA REŠEVANJA V OKVIRU ENOTNEGA SKLADA ZA REŠEVANJE« in novi 19.a, 19.b, 19.c, 19.d, 19.e in 19.f člen, ki se glasijo:
»19.a člen 
(vzpostavitev sheme financiranja reševanja) 
(1) Banka Slovenije vzpostavi shemo financiranja reševanja v okviru enotnega sklada za reševanje in upravlja z zbranimi sredstvi.
(2) Institucije zagotovijo sredstva za financiranje reševanja v okviru enotnega sklada za reševanje v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 in v skladu s tem zakonom.
(3) Banka Slovenije odpre in vodi ločeni denarni račun za namene vplačila prispevkov institucij v enotni sklad za reševanje.
19.b člen 
(viri za financiranje reševanja) 
(1) Banka Slovenije vzpostavi shemo za financiranje reševanja v okviru enotnega sklada za reševanje tako, da zbira letne predhodne prispevke in izredne naknadne prispevke institucij, ki jih na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 določi enotni odbor za reševanje.
(2) Banka Slovenije prispevke iz prejšnjega odstavka prenese v enotni sklad za reševanje v rokih in pod pogoji, določenimi v sporazumu.
19.c člen 
(predhodni prispevek za leto 2015) 
(1) Banka Slovenije določi in zbere predhodni prispevek institucij za leto 2015.
(2) Predhodni prispevek iz prejšnjega odstavka skupno znaša 0,1% vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji po stanju na dan 30. junij 2015.
(3) Banka Slovenije določi predhodni prispevek posamezne institucije za leto 2015 na podlagi deleža, ki ga predstavljajo obveznosti te institucije, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital te institucije po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge pri tej instituciji glede na obveznosti vseh institucij, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital institucij po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge vseh institucij.
(4) Prispevek iz prejšnjega odstavka se prilagodi profilu tveganja institucije v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi (EU) št. 2015/63.
(5) Za izračun prispevka v skladu s tretjim in prejšnjim odstavkom se uporabijo podatki institucije po stanju na dan 31. december 2013.
(6) Posamezna institucija vplača predhodni prispevek za leto 2015 v višini, ki ga je določila Banka Slovenije v skladu s tem členom, najpozneje do 31. decembra 2015.
(7) Banka Slovenije predhodne prispevke za leto 2015 prenese v enotni sklad za reševanje v rokih in pod pogoji, določenimi v sporazumu.
19.d člen 
(odločba o vplačilu prispevka) 
(1) Banka Slovenije naloži instituciji vplačilo prispevka iz 19.b ali 19.c člena tega zakona z odločbo o vplačilu prispevka. Za postopek izdaje odločbe o vplačilu prispevka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o postopku odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah, če ni v tem zakonu določeno drugače.
(2) Banka Slovenije v odločbi o vplačilu prispevka opredeli račun iz tretjega odstavka 19.a člena tega zakona, na katerega institucije plačajo posamezne prispevke. Institucija mora prispevek vplačati v 8 dneh od vročitve odločbe.
(3) V postopku sodnega varstva zoper odločbo o vplačilu prispevka ni mogoče uveljavljati razlogov, ki so povezani z izračunom posameznega prispevka, ki ga je v okviru svojih pristojnosti na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 izdelal enotni odbor za reševanje, ampak lahko institucija te razloge uveljavlja v postopku sodnega varstva v skladu s 85. in 86. členom Uredbe (EU) št. 806/2014.
19.e člen 
(izvršitev odločbe o vplačilu prispevka) 
(1) Odločba o vplačilu prispevka je izvršljiva z dokončnostjo.
(2) Če institucija ne vplača prispevka na podlagi odločbe o vplačilu prispevka ali prispevka ne vplača v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena, Banka Slovenije po uradni dolžnosti predlaga prisilno izvršitev odločbe o vplačilu prispevka, ki jo opravi organ, pristojen za pobiranje davkov, po postopku za prisilno izvršitev davčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, če ni v tem členu določeno drugače.
(3) Organ, pristojen za pobiranje davkov, izda sklep o izvršbi na podlagi predloga Banke Slovenije za prisilno izvršitev odločbe o vplačilu prispevka najpozneje v roku 30 dni.
(4) Če je zoper sklep o izvršbi organa, pristojnega za pobiranje davkov, vložena pritožba, se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, glede odložitve davčne izvršbe po uradni dolžnosti.
19.f člen 
(premostitveno financiranje enotnega sklada za reševanje) 
(1) Za zagotovitev premostitvenega financiranja enotnega sklada za reševanje lahko Republika Slovenija kot zadnji možni ukrep odobri enotnemu skladu za reševanje posojilo v obsegu, kot ga določi enotni reševalni odbor.
(2) Višina posojila iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 71.500.000 eurov.
(3) Sporazum o posojilu iz prvega odstavka z enotnim odborom za reševanje podpiše minister, pristojen za finance.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/15-21/10
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EPA 867-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti