Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3252. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, stran 8964.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo 
1. člen 
V Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 62/15) se v 8. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Količnik zmanjšanja količine iz prejšnjega odstavka se upošteva pri zadnjem vloženem zahtevku za obdobje vlaganja zahtevkov do 31. julija 2016 iz četrte alineje prvega odstavka 13. člena te uredbe za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 10. člena se za besedo »gospodarstvu« doda beseda »lahko«.
3. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevke za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrep po izvedbi ukrepa na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi), in sicer za naslednja obdobja vlaganja (dveh ali treh) zahtevkov:
– do 15. novembra 2015,
– do 31. marca 2016,
– do 31. julija 2016.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posamezni zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrep po izvedbi ukrepa za posamezno obdobje vlaganja zahtevkov iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 80 odstotkov količin iz predhodnih uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga, s katerim so nosilci kmetijskih gospodarstev obvestili agencijo, razen zahtevka za obdobje vlaganja zahtevkov do 31. julija 2016. Vsak nosilec kmetijskega gospodarstva vloži zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrep po izvedbi ukrepa za obdobje vlaganja zahtevkov do 31. julija 2016 za najmanj 10 odstotkov količin iz predhodnih uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga, s katerim je nosilec kmetijskega gospodarstva obvestil agencijo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, ki se objavi na spletni strani agencije;
– kopijo pogodbe iz pete alineje 7. člena te uredbe, vendar le pri prvem vloženem zahtevku iz prvega odstavka tega člena;
– s strani pogodbenega partnerja podpisane obračunske liste, ki izkazujejo prodajo od 1. januarja 2015 do datuma vložitve zahtevka iz tega člena;
– pisno izjavo na podlagi četrtega odstavka 9. člena Uredbe 1031/2014/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni in ne bo prejelo nikakršnih dvojnih sredstev Evropske unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestil iz zavarovalne police za postopke, ki so na podlagi te uredbe upravičeni do pomoči in dodatka k pomoči;
– izjavo prejemnika pridelkov, umaknjenih s trga, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del uredbe, vendar le pri prvem vloženem zahtevku iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-45/2015
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
EVA 2015-2330-0134
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti