Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3251. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 – rebalans I., stran 8962.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 110/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 9. seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 – rebalans I. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans leto 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9,071.610
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.882.487
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.464.377
700
Davki na dohodek in dobiček
3.200.000
703
Davki na premoženje
170.227
704
Domači davki na blago in storitve
94.100
706
Drugi davki
50
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
418.110
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
295.910
711
Takse in pristojbine
4.000
712
Globe in druge denarne kazni
11.700
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.500
714
Drugi nedavčni prihodki
94.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
102.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.000
722
Prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
33.900
730
Prejete donacije iz domačih virov
33.900
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
5.053.223
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.927.000
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
3.126.223
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.693.154
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.732.701
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
247.120
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.865
402
Izdatki za blago in storitve
1.392.929
403
Plačila domačih obresti
3.500
409
Rezerve
52.287
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.035.683
410
Subvencije
279.685
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.277.400
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
101.200
413
Drugi domači transferi
377.398
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.896.870
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.896.870
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
27.900
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
24.400
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.500
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–621.544
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
62.811
550
Odplačila domačega dolga
62.811
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–684.355
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–62.811
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
621.544
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
684.356
« 
 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-61/2015
Žužemberk, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti