Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3250. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8961.

  
Na podlagi štirinajste alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) in prvega odstavka 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) ter na podlagi 21. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila Razgledi (Uradni list RS, št. 60/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 10. redni seji dne 27. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 40/07, 21/08; v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen 
V pravilniku se spremeni drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.«
3. člen 
V pravilniku se spremenita tretji in četrti odstavek 4. člena tako, da se glasita:
»Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo največ v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.«
4. člen 
V pravilniku se spremeni drugi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika (v tem okviru se ne upošteva dodatek za delovno dobo).«
5. člen 
V pravilniku se spremeni prvi odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Plače, plačila, sejnine in nagrade se izplačujejo v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2015-3
Šmarjeta, dne 27. oktobra 2015
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost