Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3248. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015, stran 8960.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 10. redni seji dne 27. 10. 2015 sprejel
R E B A L A N S  (I) 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans (I) za leto 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
6.111.074
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.549.259
70
DAVČNI PRIHODKI
2.124.405
700 Davki na dohodek in dobiček
1.803.428
703 Davki na premoženje
206.604
704 Domači davki na blago in storitve
114.373
71
NEDAVČNI PRIHODKI
424.854
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
251.801
711 Takse in pristojbine
5.003
712 Globe in druge denarne kazni
16.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
800
714 Drugi nedavčni prihodki
150.351
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.673
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
50.673
73
PREJETE DONACIJE
2.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.600
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.508.541
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
332.648
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.175.894
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.960.222
40
TEKOČI ODHODKI
1.061.314
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
224.188
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.660
402 Izdatki za blago in storitve
780.475
403 Plačila domačih obresti
18.000
409 Rezerve
4.991
41
TEKOČI TRANSFERI
1.035.032
410 Subvencije
80.121
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
685.566
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
82.112
413 Drugi tekoči domači transferi
187.233
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.848.405
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.848.405
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.470
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
15.470
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–849.149
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.006.029
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
849.149
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.403.090
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2015–2018, so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2015-12
Šmarjeta, dne 27. oktobra 2015
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti