Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015, stran 8953.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 8. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 16/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.226.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.254.294
70
DAVČNI PRIHODKI
11.940.590
700 Davki na dohodek in dobiček
10.134.732
703 Davki na premoženje
1.474.200
704 Domači davki na blago in storitve
331.658
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.313.704
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.696.300
711 Takse in pristojbine
17.000
712 Globe in druge denarne kazni
53.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
47.140
714 Drugi nedavčni prihodki
500.164
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.977
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.977
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
20.000
73
PREJETE DONACIJE
5.417
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.417
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.943.312
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
743.967
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
1.199.345
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.964.000
40
TEKOČI ODHODKI 
4.912.702
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
984.390
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
146.722
402 Izdatki za blago in storitve
2.639.796
403 Plačila domačih obresti
216.400
409 Rezerve
925.394
41
TEKOČI TRANSFERI
7.720.769
410 Subvencije
255.506
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.142.902
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
871.752
413 Drugi tekoči domači transferi
2.450.609
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.900.595
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.900.595
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
429.934
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
248.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
181.234
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.738.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
2.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.025.271
55
ODPLAČILA DOLGA
1.025.271
550 Odplačila domačega dolga
1.025.271
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.761.271
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.025.271
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.738.000
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
4.223.404
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 25.422 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen 
Besedilo drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 174.000 EUR. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike Slovenije v višini 108.972 EUR znaša proračunska rezerva skupaj 282.972 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2015
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti