Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2015, stran 8952.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 10. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15).
2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans proračuna leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.066.990,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.050.712,93
70
DAVČNI PRIHODKI
3.363.084,07
700 Davki na dohodek in dobiček
2.977.734,00
703 Davki na premoženje
289.273,00
704 Domači davki na blago in storitve
96.077,07
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
687.628,86
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
627.623,03
711 Takse in pristojbine
5.400,00
712 Denarne kazni
5.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
19.054,80
714 Drugi nedavčni prihodki
30.051,03
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.377,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
877,00
73
PREJETE DONACIJE
50.525,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
50.525,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.962.375,14
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
993.519,62
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
2.968.855,52
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.977.809,90
40
TEKOČI ODHODKI
2.015.543,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
211.587,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.633,92
402 Izdatki za blago in storitve
1.657.395,28
403 Plačila domačih obresti
19.760,00
409 Rezerve
76.167,34
41
TEKOČI TRANSFERI
1.955.337,26
410 Subvencije
41.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.115.704,60
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
177.362,10
413 Drugi tekoči domači transferi
621.270,56
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.906.961,78
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.906.961,78
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
99.967,32
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por.
66.984,04
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
32.983,28
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.910.819,83
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
930.663,68
50
ZADOLŽEVANJE 
930.663,68
500 Domače zadolževanje
930.663,68
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–980.156,15
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
930.663,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.910.819,83
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
980.156,15
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 930.663,68 €«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2015-8
Vipava, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost