Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3240. Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič, stran 8949.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 9. redni seji dne 14. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Tržič 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks, zavezance za plačilo občinskih taks ter postopek odmere, obračuna in plačila občinskih taks na območju Občine Tržič.
Prihodki od občinskih taks so prihodki proračuna Občine Tržič (v nadaljevanju: Občina).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. »javne površine« so površine v lasti občine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobne površine;
2. »posebna raba« je raba, ki se razlikuje od siceršnje namenske rabe:
– javnih površin,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ali
– stavb v lasti občine.
3. člen 
(taksni predmeti) 
V Občini se plačuje občinsko takso za posebno rabo:
– javnih površin v lasti občine,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– stavb v lasti Občine,
in sicer za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe javnih površin, infrastrukure ter stavb, in sicer za:
1. oglaševanje,
2. prirejanje razstav in prireditev,
3. parkiranje,
4. postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, oglaševanja ipd., kot so gostinski vrtovi, prireditveni šotori, stojnice, vozički, motorna vozila, potujoče prodajalne ipd.,
5. postavitev gradbenih odrov, ograj, kontejnerjev ipd. in
6. za druge zadeve, če tako določa zakon.
Za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena Občina ne zahteva plačila občinske takse, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je za te dejavnosti oziroma zadeve predpisan drug način plačila.
4. člen 
(taksni zavezanec) 
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali druga oblika poslovnega subjekta ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost, za katero je s tem odlokom določena občinska taksa.
Kadar taksnega zavezanca ni mogoče ugotoviti na način iz prvega odstavka tega člena, je taksni zavezanec lastnik sredstva, s katerim se izvaja dejavnost, za katero je s tem odlokom določena občinska taksa.
5. člen 
(prijava taksne obveznosti) 
Občini je potrebno najmanj 8 dni pred predvidenim začetkom izvajanja dejavnosti, ki je določena kot taksni predmet, prijaviti taksno obveznost.
Za prijavo taksne obveznosti se šteje tudi vloga, podana na Občino, za izdajo odločbe, dovoljenja oziroma soglasja za pridobitev pravice posebne rabe javnih površin, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ter stavb v lasti Občine.
V primeru, ko je taksna obveznost določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec Občini vsako leto oddati prijavo taksne obveznosti do 31. januarja za tekoče leto.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu (ime, naslov oziroma sedež firme, davčno številko, odgovorno osebo),
– opis taksnih predmetov (vrsta, število, površina, lokacija ipd.),
– predlagano trajanje uporabe taksnega predmeta,
– druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev višine taksne obveznosti in
– drugo na zahtevo Občine.
Taksni zavezanec je dolžan Občini prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse v roku osmih dni od nastale spremembe.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma Občini Tržič ne sporoči spremembe, ki bi vplivala na obračun občinske takse, Občina z odločbo odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama, oziroma medobčinski inšpektorat, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.
6. člen 
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti) 
Taksna obveznost nastane z dnem, določenim v odločbi, dovoljenju oziroma soglasju iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
Taksna obveznost preneha z dnem, določenim v odločbi, dovoljenju oziroma soglasju iz drugega odstavka 5. člena tega odloka oziroma z dnem, ko Občina prejme obvestilo taksnega zavezanca o prenehanju uporabe taksnega predmeta ali z dnem prisilnega prenehanja uporabe taksnega predmeta v skladu z 12. členom tega odloka.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen 
(odmera in višina občinske takse) 
Taksnemu zavezancu se občinska taksa odmeri z odločbo.
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete iz 3. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v posebnem delu – Tarife občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke taksnih tarif 0,05 EUR.
Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno do konca meseca januarja v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije, ki se s sklepom župana Občine objavi v občinskem glasilu Občine.
Občinske takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete in se plačujejo tako, kot je določeno v odločbi iz prvega odstavka tega člena.
V primerih, ko je taksna obveznost določena v letnem znesku, se višina občinske takse izračuna glede na število mesecev uporabe, vključno z zadnjim mesecem uporabe, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občino o prenehanju uporabe taksnega predmeta ali s potekom dneva uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.
Če taksa, odmerjena po postopku tega člena za enega taksnega zavezanca ne presega vrednosti 400 točk, se odmeri v višini 400 točk.
8. člen 
(plačilo takse) 
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) tako, kot je določeno z odločbo iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
9. člen 
(oprostitev plačila takse) 
Občinske takse ne plačajo državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Tržič ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina, če gre za izvajanje izvirnih nalog.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ki jim je v skladu z zakonom podeljen status, da delujejo v javnem interesu s sedežem v Občini Tržič ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Občinska taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Občinska taksa se ne plačuje, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino in so sofinancirane s strani Občine,
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina in krajevne skupnosti, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina,
– prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev,
– aktivnostmi za revitalizacijo starega mestnega jedra Občine Tržič.
Občinska taksa se ne plačuje za taksne predmete, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti v Občini.
Župan Občine lahko v primerih, ki niso navedeni v prejšnjih odstavkih tega člena, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Tržič.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
10. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ.
11. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzora) 
Inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
1. ali je uporaba taksnega predmeta prijavljena,
2. resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti,
3. ali je za uporabo taksnega predmeta pridobljena odločba, dovoljenje oziroma soglasje Občine za pridobitev pravice posebne rabe javnih površin, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ter stavb v lasti Občine.
12. člen 
(inšpekcijski ukrepi) 
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti ali na predlog Občine lahko pristojni inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep ali z zapisnikom ali z odločbo:
– odredi na stroške taksnega zavezanca prenehanje uporabe taksnega predmeta za čas do izpolnitve pogojev, kot določa ta odlok.
13. člen 
(ukrepanje občinskega organa) 
Takso odmerja Občina, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o davčni izvršbi.
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, Občina poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti.
Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi iz prvega odstavka 7. člena tega odloka, izvršba pa ni uspešna, lahko Občina Tržič razveljavi že izdano odločbo, dovoljenje oziroma soglasje Občine ter se izvedejo ukrepi v skladu z 12. členom tega odloka.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH 
14. člen 
(globe) 
Z globo 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če uporablja taksni predmet brez izdane odločbe, dovoljenja oziroma soglasja Občine drugega odstavka 5. člena tega odloka, oziroma ne prijavi uporabe taksnega predmeta, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. če uporablja taksni predmet v nasprotju z izdano odločbo, dovoljenjem oziroma soglasjem Občine;
3. če v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti;
4. če ne prijavi sprememb uporabe taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti;
5. če ne upošteva odredbe iz 12. člena tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka fizična oseba.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(prehodne določbe) 
Postopki za odmero občinske takse, ki so se pričeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po določbah Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 28/07 in 110/08).
Predmet odmere občinske takse po tem odloku so tudi taksni predmeti, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje občinska taksa ni bila plačana ali odmerjena. Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete iz prvega stavka tega odstavka prijaviti Občini Tržič v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 28/07 in 110/08).
17. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015-63
Tržič, dne 14. oktobra 2015
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.
V. POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS 
TARIFNA ŠTEVILKA 1 
Oglaševanje 
Zap. št.
Opis tarife
Število točk
1.1.
Oglaševalski objekti (panoji, transparenti, oglasne omarice, vitrine, reklamni napisi, upodobitve na fasadah stavb ipd., ki so trajno pritrjeni ali postavljeni na javnih površinah).
do 1 m², letno
700 točk
do 2 m², letno
1100 točk
nad 2 m², letno
3200 točk
nad 9 m², letno
8000 točk
nad 20 m², letno
14.000 točk
Zap. št.
Opis tarife
Število točk
1.2.
Oglaševalski objekti (panoji, transparenti, oglasne omarice, vitrine, reklamni napisi, upodobitve na fasadah stavb ipd.), ki so začasno pritrjeni ali postavljeni na javnih površinah).
do 2 m², dnevno
40 točk
nad 2 m², dnevno
80 točk
nad 9 m², dnevno
250 točk
nad 20 m², dnevno
625 točk
Opomba 1:
Trajno postavljeni oglaševalski objekti po tarifni številki 1.1. so postavljeni več kot 30 dni v tekočem letu.
Opomba 2:
Začasno postavljeni oglaševalski objekti po tarifni številki 1.2. so postavljeni od 1 do vključno 30 dni v tekočem letu.
Opomba 3:
Letna občinska taksa po tarifni številki 1.1 in dnevna občinska taksa po tarifni številki 1.2. se odmeri za vsak začeti m².
Opomba 4:
Pri osvetljenih in svetlobnih oglaševalskih objektih se število zgoraj navedenih točk poviša s faktorjem 1,3.
Opomba 5:
Pri dvostranskih oglaševalskih objektih se število zgoraj navedenih točk poviša s faktorjem 1,3.
TARIFNA ŠTEVILKA 2 
prirejanje razstav in prireditev 
Zap. št.
Opis tarife
Število točk
2. 
Za javne površine in stavbe, za vsak m² dnevno
4 točke
Opomba 1:Dnevna občinska taksa po tarifni številki 2 se odmeri za vsak začeti m².
  
TARIFNA ŠTEVILKA 3 
parkiranje 
Zap. št.
Opis tarife
Število točk
3.
Parkiranje na javnih površinah, za vsak m2 dnevno
2 točki
Opomba 1:
Taksni predmet po tej tarifni številki je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne prireditve).
TARIFNA ŠTEVILKA 4 
druge oblike uporabe javnih površin 
Zap. št.
Opis tarife
Število točk
4.1.
Postavitev gradbenih odrov za obnovo obstoječih objektov, za vsak m2 dnevno
1 točka
4.2.1.
Postavitev gostinskih vrtov oziroma teras, prireditvenih šotorov ipd., za vsak m2 dnevno
4 točke
4.2.2.
Postavitev gostinskih vrtov oziroma teras, prireditvenih šotorov ipd., za vsak m2 letno
520 točk
4.3.1.
Postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, oglaševanja ipd. (stojnice, vozički, motorna vozila, »jurčki« ipd.), za vsak m2 dnevno
20 točk
4.3.2.
Postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, oglaševanja ipd.(stojnice, vozički, motorna vozila, »jurčki«, ipd.), za vsak m2 letno
3000 točk
4.4.1.
Za premične gostinske prikolice in potujoče prodajalne, dnevno
100 točk
4.4.2.
Za premične gostinske prikolice in potujoče prodajalne, letno
4000 točk
Opomba 1:
Občinska taksa po tarifni št. 4 se odmeri za vsak začeti m².
Opomba 2:
Dnevna taksa se zaračuna do vključno 30 dni uporabe.
Opomba 3: 
Kolikor se javna površina uporablja v okviru javne prireditve, se število točk dnevne takse, ki so navedene pod zaporedno št. 4.2.1, 4.3.1. in 4.4.1. poveča za petnajstkrat.
Opomba 4:
Letna taksa za uporabo javne površine po točki 4.2.2., 4.3.2. in 4.4.2. se ne prizna za uporabo javne površine v dnevih izvajanja javne prireditve. V dnevih izvajanja javne prireditve se zaračunava dnevna taksa (opomba 3).
Opomba 5:
Pri postavljenih mobilnih objektih za namen prodaje, oglaševanja ipd. (stojnice, vozički, motorna vozila, »jurčki« ipd.) se šteje za zasedeno površino, vsa površina pod mobilnim objektom ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana za 2 m².
Opomba 6:
Potujoča prodajalna je prodajalna v prirejenem vozilu, ki omogoča trgovanje z blagom na drobno iz vozila.
Opomba 7:
Prodaja s premično gostinsko prikolico ali potujočo prodajalno po točki 4.4.1. in 4.4.2. se izvaja do maksimalno 4 ure dnevno na različnih lokacijah Občine Tržič.
Opomba 8:
Občinska taksa po točki 4.2.2. se zaradi spodbujanja revitalizacije mestnega jedra v starem mestnem jedru Tržič obračunava v višini 60 %.
Opomba 9:
Občinska taksa po točki 4.2.2. se v primeru, da je na javni površini izveden nadstrešek, poveča za 60 %.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti