Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3238. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič, stran 8946.

  
Na podlagi določila 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 9. redni seji dne 14. 10. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine tržič 
1. člen 
(1) V Poslovniku Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 1/15; v nadaljevanju: Poslovnik) se spremeni besedilo tretjega odstavka 4. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Javnost dela sveta se zagotavlja z obveščanjem javnosti o njegovem delu, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni strani občine ter v Katalogu informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja občanov in druge javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev sej sveta in gradiv za točke dnevnega reda sej, z omogočanjem navzočnosti občanov, druge javnosti in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na njegovih sejah, vse v skladu z veljavnimi predpisi.«
(2) V Poslovniku se doda nov četrti odstavek 4. člena Poslovnika, ki se glasi: »Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, občinska uprava v postopku priprave splošnega akta občine na spletni strani občine in v Katalogu informacij javnega značaja objavi gradivo, ki vsebuje osnovne informacije o nastajajočem predpisu, povzetek vsebine predpisa s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja, namen in cilje njegovega nastanka, ter hkrati pozove javnost, da v danem roku, ki se giblje v okviru od 30 do 60 dni, sporoči morebitne pripombe, komentarje, mnenja in predloge. V tem odstavku določeno se ne uporablja v primerih, v katerih to po naravi stvari ni mogoče ali ni potrebno.«
(3) Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 4. člena Poslovnika postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek 4. člena Poslovnika.
2. člen 
V Poslovniku se v četrtem odstavku 17. člena črta tretji stavek, ki se glasi: »Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.«
3. člen 
V prvem odstavku 20. člena Poslovnika se besedi »statut občine« nadomestita z besedami: »zakon, ki ureja lokalno samoupravo«.
4. člen 
(1) Četrti odstavek 21. člena Poslovnika se črta.
(2) Dosedanji peti in šesti odstavek 21. člena Poslovnika postaneta četrti in peti odstavek 21. člena Poslovnika.
5. člen 
Besedilo drugega odstavka 23. člena Poslovnika, ki se glasi: »Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.« se črta in se nadomesti z besedilom: »Član sveta se mora ves čas svojega mandata izogibati nasprotju interesov, skladno z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.«
6. člen
Besedilo tretjega odstavka 31. člena Poslovnika se spremeni tako, da se besedilo: »plačilo za opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja« nadomesti z besedilom »sejnina za to sejo«.
7. člen 
V Poslovniku se črta poglavje z naslovom »IV. IZLOČITEV ZARADI PRISTRANSKOSTI«. Črtajo se členi od vključno 32. do vključno 34. člena Poslovnika.
8. člen 
(1) Spremeni se naslov 38. člena Poslovnika, tako, da se glasi: »rok za posredovanje gradiva za sejo in javno objavo gradiva«.
(2) V prvem odstavku 38. člena Poslovnika se doda drugi stavek, ki se glasi: »Hkrati se sklic seje z gradivom za občinski svet objavi na spletni strani občine in v Katalogu informacij javnega značaja.«
9. člen 
Četrti odstavek 106. člena Poslovnika se črta.
10. člen 
(1) Prvi, drugi in tretji odstavek 128. člena Poslovnika se nadomestijo s prvim in drugim odstavkom 128. člena Poslovnika, ki se glasita:
»(1) Predlog akta mora vsebovati naslov akta, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
(2) Uvod obsega:
– pravni temelj za sprejem akta,
– razloge za sprejem akta,
– cilje in načela akta,
– oceno stanja na področju, ki ga akt ureja,
– poglavitne rešitve in morebitne variantne rešitve,
– oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta,
– povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo,
– grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt, kadar vsebina akta to zahteva.«
(2) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek 128. člena Poslovnika postanejo tretji, četrti in peti odstavek 128. člena Poslovnika.
11. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 142. člena Poslovnika, ki se glasi: »Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj osem navzočih članov sveta.« se črta.
12. člen 
Besedilo drugega odstavka 143. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov. Poslovnik sprejme svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.«
13. člen 
144. člen Poslovnika se črta.
14. člen 
(1) V naslovu 145. člena Poslovnika se spremeni naslov, tako, da se v naslovu črta besedilo: »in zaključnega računa«.
(2) V drugem odstavku 145. člena Poslovnika se doda drugi stavek, ki se glasi: »Za objavo predloga proračuna na spletni strani občine in v Katalogu informacij javnega značaja se uporabljajo določbe tega Poslovnika o objavi gradiv za sejo občinskega sveta na spletni strani občine in v Katalogu informacij javnega značaja.«
(3) Doda se tretji odstavek 145. člena Poslovnika, ki se glasi: »Za sodelovanje javnosti pri pripravi proračuna se uporabljajo določbe tega Poslovnika o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnih aktov občine.«
(4) Dosedanji tretji in četrti odstavek 145. člena Poslovnika postaneta četrti in peti odstavek 145. člena Poslovnika.
15. člen 
V prvem odstavku 146. člena Poslovnika se črta beseda »lahko«.
16. člen 
Drugi odstavek 153. člena Poslovnika se črta.
17. člen 
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 156. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Zahtevo za sprejem obvezne razlage akta lahko podajo: župan, delovno telo sveta, vsak član sveta, in najmanj pet odstotkov volivcev v občini.« Besedilo drugega stavka prvega odstavka 156. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Zahteva se pošlje županu.«
18. člen 
Besedilo prvega odstavka 157. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Če je občinski splošni akt zaradi številnih že sprejetih in veljavnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži v sprejem akt v obliki uradno prečiščenega besedila«.
19. člen 
Drugi odstavek 158. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem mandatu sveta, se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen če tako na predlog župana sklene občinski svet ob pogoju, da je predlagatelj ponovno izvoljen.«
20. člen 
Drugi odstavek 164. člena Poslovnika se spremeni tako, da se besede »najmanj ene četrtine članov sveta« nadomestijo z besedama »člana sveta«.
21. člen 
(1) V drugem stavku drugega odstavka 165. člena Poslovnika se beseda »statut« nadomesti z besedo »zakon«.
(2) V četrtem odstavku 165. člena Poslovnika se besedilo: »razen v primeru iz drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom: »razen v primeru odstopa člana občinskega sveta, župana in podžupana«.
22. člen 
Prvi odstavek 173. člena Poslovnika se spremeni tako, da se besede »najmanj ene četrtine članov sveta« nadomestijo z besedama »člana sveta«.
23. člen 
(1) V drugem odstavku 183. člena Poslovnika se črtajo besede: »in občinska uprava«.
(2) V tretjem odstavku 183. člena Poslovnika se črtajo besede: »in občinska uprava«.
24. člen 
(končna določba) 
Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014
Tržič, dne 14. oktobra 2015
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost