Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3236. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje, stran 8944.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 21. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Predmet pravilnika je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih, dvostanovanjskih in večstanovanjskih stavb.
II. VIŠINA SREDSTEV 
2. člen 
Višina sredstev je določena v proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do višine porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičeni stroški zajemajo stroške nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.
Višina subvencije je 40 % upravičenih stroškov za postavitev MKČN oziroma največ:
1.
820,00 EUR za eno stanovanjsko stavbo
2.
1.640,00 EUR za dve stanovanjski stavbi
3.
2.460,00 EUR za tri ali več stanovanjskih stavb
Pri izgradnji skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
III. UPRAVIČENCI 
3. člen 
Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske, dvostanovanjske ali večstanovanjske stavbe (ki se izkazuje po izdanem gradbenem dovoljenju) in so lokacijsko na območju Občine Trebnje, izven opredeljenih aglomeracij (oziroma imajo potrdilo javnega podjetja, ki izvaja to vrsto gospodarske javne službe, da priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni možen) ter imajo stalno bivališče v Občini Trebnje.
Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske, dvostanovanjske ali večstanovanjske stavbe in so lokacijsko na območju Občine Trebnje, znotraj opredeljenih aglomeracij za katere mora Občina Trebnje zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
Seznam aglomeracij na območju Občine Trebnje je sestavni del tega pravilnika. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa je dostopen na sedežu Občine Trebnje.
Upravičencem, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, se vloga s sklepom zavrže.
IV. JAVNI POZIV 
4. člen 
Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani občine in v Glasilu občanov. Podrobnejši način prijave ter višino sredstev za subvencioniranje se določi v javnem pozivu.
5. člen 
Seznam upravičencev za dodelitev subvencije pripravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje direktorju občinske uprave.
Direktor občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Odločitev župana je dokončna.
Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, v roku 30 dni po opravljeni vročitvi odločbe.
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE 
6. člen 
Pravico do subvencij imajo vlagatelji, katerih MKČN so bile nabavljene in vgrajene po uveljavitvi pravilnika.
Pogoji za pridobitev subvencije so naslednji:
– da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno dovoljenje po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjsko stavbo zgrajeno pred letom 1967, da ima stavba na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– da stanovanjska stavba leži izven opredeljenih aglomeracij po seznamu iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– da je v objektu prijavljeno stalno bivališče upravičenca,
– da je od izvajalca gospodarske javne službe izdana pozitivna ocena obratovanja,
– da mora MKČN imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),
– lokacija objekta MKČN ali priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico.
Za popolno vlogo se šteje, ko ima vloga priložena vsa dokazila, ki so določena z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
7. člen 
V primeru ugotovitve nenamenske uporabe sredstev za subvencioniranje ali ugotovitve, da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik namenskih sredstev kršil druga določila veljavne zakonodaje, je Občina Trebnje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik namenskih sredstev bo le-ta moral vrniti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2015
Trebnje, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
 
Seznam aglomeracij: 
 
ID_AGLO
IME_AGLO
Naselje
PE
Objektov
PE 
za priključit
Objektov za priključit
6680
ZAGORICA PRI VELIKEM GABRU
Zagorica 
pri Velikem Gabru
221
69
221
69
6749
VELIKA LOKA
Velika Loka
134
44
134
44
6808
GRM
Dolenja Nemška vas
120
33
114
32
6787
VRBOVEC
Vrbovec
109
30
109
30
6808
GRM
Dolenje Ponikve
103
30
103
30
6824
JEZERO
Jezero
100
26
100
26
6808
GRM
Grm
96
26
96
26
6841
RAČJE SELO
Račje selo
94
31
94
31
6808
GRM
Gorenje Ponikve
90
33
90
33
6839
BLATO
Blato
90
24
90
24
6761
ŠKOVEC
Škovec
80
20
80
20
6753
PRESKA PRI DOBRNIČU
Preska pri Dobrniču
79
26
79
26
6810
TREBNJE
Odrga
78
17
78
17
6778
KORITA
Korita
72
26
72
26
6734
LUŽA
Luža
64
18
64
18
6734
LUŽA z navezavo na CČN
Luža
64
18
64
18
6782
DEČJA VAS
Dečja vas
60
18
60
18
6785
ŠAHOVEC
Šahovec
60
21
60
21
6732
KNEŽJA VAS
Knežja vas
58
19
58
19
6802
IGLENIK PRI VELIKI LOKI
Iglenik pri Veliki Loki
54
13
54
13
6749
VELIKA LOKA
Velika Loka
48
20
48
20
6845
TREBNJE
Pekel
52
13
44
11
6808
GRM
Dolenji Podboršt pri Treb.
33
13
33
13
6845
TREBNJE
Pekel
25
7
25
7
6810
TREBNJE
Dolenje Medvedje selo
16
8
16
8
6808
GRM
Grm
9
4
9
4
 

AAA Zlata odličnost