Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3222. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, stran 8921.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 7. seji dne 22. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij 
1. člen
Cena programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju vrtec), pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, znašajo mesečno na otroka za dnevni program 334,96 EUR.
2. člen 
Za dneve odsotnosti otrok, ki jo starši predhodno najavijo, ne glede na vzrok odsotnosti, se plačilo staršev zniža za strošek prehrane, korigirane z odstotkom cene programa, ki jo plačajo starši.
3. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo za en dohodkovni razred, pod pogojem, da bruto dohodek na družinskega člana ne presega 82% povprečnega mesečnega dohodka na osebo v Republiki Sloveniji.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jih določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim družina rešuje stanovanjski problem, mora za znižanje plačila programa vrtca skladno s prvim odstavkom tega člena priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Rogašovci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Rogašovci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena pripada staršem, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka iz družine. Kolikor je v vrtec vključenih več otrok iz družine, pripada dodatno znižanje samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
4. člen 
Občina Rogašovci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
5. člen 
V posamezne oddelke v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij je v:
I. starostnem obdobju lahko vpisanih:
– v heterogeni oddelek 1–3 let največ 10+2 otroka;
– v homogeni oddelek 1–3 let največ 12+2 otroka;
II. starostnem obdobju lahko vpisanih:
– v heterogeni oddelek 3–6 leta največ 19+2 otroka;
– v homogeni oddelek 3–4 leta 17+2 otroka;
– v homogeni oddelek 4–5 let in 5–6 let 22+2 otroka;
– v kombinirani oddelek 2–4 leta največ 17+2 otroka.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vzgojno varstveni enoti pri Osnovni šoli Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 110/13, 93/14).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2015.
Št. 602-4/2015-20
Rogašovci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost